સાલમુભારક

June 29, 2014

NM

 

સાલ મુભારક

       અજ અસાઢી બીજ ઇતરે કચ્છી નઉ વરે. અજ કચ્છીજો મજુસ જો ચોથો જનમ ડી આય ઇનકે અઇ ધિલભરેને આસરવાધ ડીજા,હિન કચ્છી માડ઼ુ ‘ધુફારી’જા આંકે જજા જજા મુભારકભાધ.આંજો સજો વરે ખુસહાલ,હુભ ને હિંયારી છિલોછલ ભરલ રે એડ઼ી કચ્છજી કુડ઼ડેવી મા આસાપરા વટ છેડો પથરેને અરધાસ.                                                                                સાલ મુભારક

 

 

સે’ર

June 21, 2014

Surahi

 

સે’ર

ચોંધા ત ધતરાસ્ટ થિઇ વેબો ન વે જ કોય બ્યો રસ્તો

‘ધુફારી’ ચેં વટાધા ઇ જડેં હિન વાટ તા થઇને

@@@@@

સિપરી થિઇ ત્રેસઠ વરે હલઇ જીયણજી વાટતે

કડેં છડીધી બેવફા થિઇ સાથ ‘ધુફારી’ જિંધગી

@@@@@૦૦૦ 

અપાકે વટાણાસી ઇનીજી મેડીજી વાટ મ્યાંનું

લેખો ક્યો ધિવાનેમેં કુરો ઇ વંગવો ‘ધુફારી’જો

@@@@@

અભમેં નજર કિઇ હેડા મિડ઼ે તારલા ડિઠા

કર અભમેં જમાય વેં ‘ધુફારી’ મુસાયરો

@@@@@

નઝરબાગમેં ગીત ગઝલ સે’રજા સરોવર છિલેં

‘ધુફારી’જી નજરમેં આય ભસ તરા હમીસર ઠલો

હાઇકૂ

June 17, 2014

LH

 

 

હાઇકૂ

    સભા ભરાણી                     અખિયું મુચે               હોલિયોકોઠો

  તારતે કાગડેજી                મિની સમજેતી હી        ફરેતો ઉજારે લા

     હેઠ નેતાજી                        ખલક અંધી               વાટ અંધારી

 

    ખલક સજી                         પાપણ જાણે                  ધુડમેં નાઇ

 અખજી પુતડ઼ીમેં                 મથલી આય અભ           જરકલી ભનઇ

   સમાજી વઇ                          હેઠજી ધરા                     રૂપસુંધરી

    

  અભ મિંજાનું                          પનહારીયું               ત્રસંજા ટાણે              

 રત ટિપકયોતે                     વિડ઼ઇયુંતે ડિઠો            ધુડ઼્જે વડરમેં

  પારિયે મથે                           કબરૂં ભગી                 સુરજ બુડો

 ૩૧-૧૨-૨૦૧૨

જુની ગાલિયું

June 5, 2014

letters

‘જુની ગાલિયું’

અજ ત ગેસજો જમાનો આય અને ઠાં પણ સ્ટેનલેસ સ્ટીલજા વાવરાજેતા.જુને જમાનેજે ગામડેમેં રસોઇ ચુલમેં છેણા કાઠી બારેને મીટીજે ઠાંમેં થીંધી હુઇ, સેરમેં પ ગેસ અચેનું મોર ખુરેમેં કોલસા કાં ભુસેજી સિગડી ક વટે વારે સ્ટવ તે ડીંજી રસોઇ ને રાતજી ખીચડ઼ી કુનેમેં રંધાધી હુઇ ને માની મીટીજી માનઇ મથે પચધી હુઇ.ગામડેમેં જીમે લાય કંજેજા ઠાં બોરા વવરાધા હુવા.કંજેમેં ખટી છાય ક રાતજે વિયારૂમેં ખીચડ઼ી ભેરો ખાવાધો ખાટિયો (ખટી કડ઼ી) કસજે ન.

સે’રમેં ત્રામે પીતરજા ઠાં વવરાધાં હુવા તેંકે કલઇ કરાયણી ખપે નિકાં ખટી છાય ક ખાટિયો કસજી વિઞે.ઇની ઠાંકે કલઇ કરાય લા કલઇ વારો બોલાયમેં અચે. જુકો અંઙણમેં નંઢી ખડ કરે ને હથ ધમણસે ખડમેં ધમણજી ભુંગરી રખીને તેં મથે રખલ કોયલા બારેને ટાંઢેતે ઠાં તપાયને તેમે કલાઇજો લીંગો કરે નવસાર સે સજે વાસણમેં પખડેને કલઇ કરે ડે.ઘણે કલઇવારા લુચપાઇ કરીએ,કલઇમેં સિયો ભેરે કલઇ ભચાઇયેં પણ વખત વેંધે ઉ કલઇ કારી થઇ વિઞે.હીં ત ખબર ન પે પ અસાંજે ઘરે ઠાં કે કલઇ કરેજી વે તડેં મુંજીમા ચાંઠતે વિઇ સતત ધ્યાન રખે ને કલઇવારે કે મોરનું જ ચઇ ડે ‘મ્વા સિયો  ભેરે આય કલઇમેં ત રતી પઇ નઇ ડિયાં.’

જુને વખતમેં અજ વારેજી મિણી ચીજે લા ધાર ધાર ધુકાનું ન હુઇયું.મિડ઼ે કમ લા માડ઼ુ અચિંધા હુવા,કપા પંઞેલાય પિઞારા,ઇ કપા પિંઞેજી પિઞણીજી ડોરીકે આંગરસે વજાઇધો ગામમેં ફિરે ઇતરે ખબર પે કે પિઞારો વટાજેતો તેંકે બોલાયમેં અચે ને ઇ જુને ગાધલેજો કપા પિઞે ને ગાધલા તકિયા ભરે ડે.અજ ગાધલે તકિયે જો કપા મશીનસે પિઞાજેતો સામે ઊભીને પિઞાયો ત ઠીક આય નકા ચાર આના ભાગ કપા ચોરે મિંજ લિંટ(કપાસિયે મથેજો સનો કપા)ભેરીધેં વાર નકરિયેં. પેલા સની સની ચીજું ગિને લા કો ભાજારમેં ધક્કો ન ખેં ઇતરે મથેતે થાલો ખણીને ફેરિયો સડ કરે ‘દંતિયા,લીખિયા,આરિસા…ગુંદિયા કંકુની શીશી(પેલા બાઇયું ટિકે કરેલા ઇ જ વાવરીધી હુઇયું) પ્રાયમસની પીનું…એડ઼ી સની સની ચિજુ ખણીને વિકણે લા અચે.કાપડ઼િયો કપડ઼જો ગંઠડ઼ો ખભેતે ને હથમેં ગજ કતર ખણીને નિકરે સે સડ કરે છીટ-વાયલ….રમેશ ચંદ્રિકા છાયલ… રત્ન મંજુષા વાયલ.

અજ ત સને ને ડરેલે મીઠેજા પુડિકા મિલેતા.ઉન જમાનેમેં કુંભાર ગડોડ઼ેતે છાલકો રખી મીઠો વિકેલાય અચિંધા હુવા.સેરી સેરીમેં ફરી સડ કરિયેં ગિનો મા…મી…ઠો…ઉન જમાનેમેં પાટઇ(સિગરેટજો ચાર ખાલી ડબ્બા જેંકે પવાલો પ ચોંવાધો હુવો) ને માપ(ચાર પાટઇ)સે મીઠો વિકાંધો હુવો.ત્રે આને(અજજા આયડ઼ો પૈસા) કડેક ચાર આને(પિંજી પૈસા)માપ મીઠો વિકાંધો મિલે. ઘણખરો ત ત્રે આને જ વિકાજે ઘણે કુંભાર ચાર આના ચેં પાણ ચોં ત્રે અને ડે ત કુંભાર લુચપાઇ કરીએ પાટઇ કે કિનારી મથા મિંજ જલીએ ને ઇં મુઠ મીઠો વારે ગિને ને ઓછો મીઠો ડીએ. ગિનેવારી ભરોભર હુવે ત ચે મ્વા પાટઇ મ વાર સરખો ડે નિકા નતો ખપે તો વારો મીઠો. બ માપમેં(છ આનેમેં અજજા સાણંત્રી પૈસા)પંનરો કિલોજો તેલજો ખાલી ડબો ભરાજે ઇતરો મીઠો અચે.જુકો સજો વરે રસોઇમેં વવરાજે ઇતરો વે. ઘરલાય સજે વરેજો મીઠો કતિ(કારતક) મેણેનું ફગણ સુધીમેં ગિની ગિનાજે ચઇતરમેં કોય મીઠો ન ગિને.

હિકડ઼ી આખાણી પરમાણે માડેવ ત હંમેસ સમાધમેં રેં પારોતી હેકાવી હુવે. હિકડ઼ો ડીં પિંઢજે ડઇ મથે મખલ ચંધનજે લેપ ને અંઙજે મેલ મિંજા પારોતી બ ઘાટ ઘડ઼ે. પુતરજો નાં રખે વિનાયક ને ધી જો નાં ઓખાં બીં કે રમધા ડિસે ને પારોતી રાજીયાણી થીએ.હકડ઼ો ડીં પારોતી વેંજે લાય વિઠીતે અંઙણમેં રમધે વિનાયકકે ચેં નેર પુતર આંઉ વેંજે લાય વિઞાતી કેંકે ઘરમેં ઢુરણ મ ડીજ. હિડાં નારધમુની(ડિવાસણી) વિઞીને માડેવકે ચેં તું ભેંસા હિડાં વિઠો તપ કરિયેંતો ને તોજે ઘરે ત બ બાલક રમેંતા.માડેવ ત ધુંવાફુંવા થીધા ધરા ધુબાઇધા ઘરે આયા ત માડેવજો દેખાવ ડીસી ડપજીને ઓખાં મીઠેજી કોઠીમેં લકી રઇ.

માડેવ ઘરમેં વિઞણ વ્યા ત વિનાયક ચેં એ બાવા કિડાં વિઞેતો? મુજી મા વેંજણ વિઠી આય ને હિડાં આંઉ ચોકી કરિયાતો ને મુજી મા ચેં આય ક કોય કે ઘરમેં અચણ મ ડીજ.માડેવ ચ્યોં મુજે ઘરમેં વેંધે મુકે અટકાઇધલ તું કેર?વિનાયકચેં આંઉ હિડાં ચોકીધાર અઇયા તેં લગી તું મિંજારા નઇ વિઞી સગે. બોયજી લડાઇ થઇ ને માડેવજે ત્રીસુરસે વિનાયકજો મથો બરી વ્યો.પારોતી તિન જ ટાણે વેંજી ને બાર આયા ને મિડે ભનાજી ખબર પઇ માડેવ કે ચ્યોં મુજે પુતરકે જીરો કયો.જીરો કેણ મથો ખપે મથો કિડાં?પોય માડેવ નંધી ને ગણેકે ચ્યોં જંગલમેં વિઞો ને જુકો સામે મિલે તેંજો મથો લાય અચો.સામે હાથીજો મધનિયો મિલ્યો તેંજો મથો લાય આયા માડેવ મથો જોડે વિનાયકકે જીરો ક્યોં, ત પારોતી ચ્યોં હેડે મથે સે મિડ઼ે મુજે પુતરજી મસકરી કંધા. ત ત્રોય ડેવ પિંઢજી મિડ઼ે સગતી જા આસરવાધ ડઇ ચ્યોં મિણિયા મોંધ વિનાયકજી પૂજા થીધી તે વિગર કોય પૂજા પુરી નઇ લેખાજે.

ડપજીને મીઠેજી કોઠીમેં લિકલ ઓખાકે પારોતી સરાપ ડિનો ક તોજો ભા લડાઇ કેંતે તડેં તું મીઠેજી કોઠીમેં લકી રઇએ ઇતરે તોજી ડઇ ઇનમેં જ ઓગરી વિઞે. ઇ ચઇતર મેંણો હુવો ઇતરે ચઇતરમેં કોય મીઠો ન ગિને. કોય અક્કલ મઠો વે ત કચ્છીમેં ઇ ચોવાજે તોમેં ત સજે ચઇતરજી તાણ આય.

જુને વખતમેં ડિયારી જો મિડ઼ે સાફ સુફી થીએ તડેં વાઘબારસનું વેલી સવારજો કુંભાર ખભેતે થેલો ખણી નિકરે સે સડ કરે સ…ક…ન..અઇ બોલાયો ઇતરે ધુબેમેં મીઠો જલે બોલે બારે મેણે ડિયારી અચ્છા પેરીજા… કપડ઼ા ખાસા રધિજા ભોજન…. સિયેં સગે મિલજા હુડ઼માનજી ધ્વા…માડેવજી ધ્વા…ધરિયાલાલજી ધ્વા ગિનો મા ભણેલો સકન. કુંભારકે હિકડ઼ો આનો ડઇ વાટકેમેં ઇ સકન ગિનાજે ને તિન ડીંજી રસોઇમેં ઇ વાવરાજે વધેસે ઘરમેં રખલ મીઠેજી માટીમેં પે.

ધન તેરસજો કિકરાટ નિકરે.રાતજો જુકો જુની માનઇ વે તેમેં ટાંઢા રખીને ત્રવાટે તે ક ચોવાટે તે બાઇયું ખણી વિઞે.ચાકેસે કુઢાડ઼ો આરખે તેંજી વિચમેં માનઇ રખી પાણીજી ધારવડ઼ી ડિઇ ટાંઢેતે સજો મીઠો ને સજા રતા મિરચા વિજી પુઠિયા નેરે વિગર પાછી અચે ચોવક આય ક તેંસે ઘરજો થીંધો કિકરાટ નિકરી વિઞે.

કારી ચોડસજો ત્રવાટે તે ભુતકે ખાધેલાય ભુત ભજીયા રખી અચે.ડિયારીજો ઇડછ નિકરે તેની ઘરજો જુનો કુનો(હાંઢલો જેમેં ખીચડ઼ી રંધાધી હુવે સે)ચમચેસે વજાઇધે કજ઼ુડ઼ેતે (ઉકેડ઼ેતે) ફિગાય અચાજે ને ભગલમેં ખણી વેલ થારી વજાઇધે પાછા અચાજે.ઇ ચોવાજે તો ક થારી જો અવાજ સુણી લખમી ઘરમેં અચે.પડવેજો મિટીજા  ને છેણજા બલિરાજા ભનાય તેંજી પુજા કરીએ ને રાખડી પુનમજો બધલ રાખડી છોડે ને ઇનકે અરપણ કરીએ. સે’રજે સિરમીટજે જંગલમેં નઇ કજ઼ુડ઼ા ને નઇ કુના ક નઇ માનઇ નાય ર્યા ઉ રિવાજ ક નાય ર્યો ઉ સજો મીઠો.(પુરી)૨૬-૧૧-૨૦૧૩

 

 

‘પિંઢ પીએ નતા’

મે 14, 2014

sea shore

 

‘પિંઢ પીએ નતા’

પગમેં વે પધમ હિકડ઼ે ઠાં વિએ નતા;

પગમેં પ્યા આવટાજે સુખે જીએ નતા.

મોરલો બાબિડ઼ો કોયલ ફરે મેધાનમેં;

બોલ એડ઼ા મિઠડ઼ા હાણે પ થીએ નતા.

નરભધાજા નીર કડેંક નડ઼મેં નતા અચે;

તોંય પ હેલારો ભરે પાણી પીએ નતા.

રિક્ષા છકડ઼ા ફટફટિયા હાણે ધૂં કંધા ફિરે;

ઘોડેજા વજધા ડાબલા હાણે થીએ નતા.

ઢિમચો મચો કંધા ઢોલકા ચોતરફ વજેતા;

ઢોલ ને સિરણાઇજા મીઠા સુર થીએ નતા

ધોલતજે ડુંગર મથે ફણિધર જેડ઼ા ઇ વિઠા;

પિંઢ ત પઇ ન વાવરીએ બેંકે ડીએ નતા.

સુખજા ધરિયા છિલેં વિઠા તેંસે થ્યો કુરો?’

‘ધુફારી’ચેં ન પિરાઇયેં કેકેં પિંઢ પીએં નતા

૦૨-૦૨-૨૦૧૪

 

આરાઇયું

April 24, 2014

boy

‘આરાઇયું’

ઉનારેજો વા લાગો ને અઙતે થઇયું આરાઇયું

પેલે મીં સે ઘા ઉગે તી અઙતે થઇયું આરાઇયું

ચર મિઠી એડ઼ી અચે ક હથ ન જલ્યો જલાજે

ચચરાટ એડ઼ો કરિયેં જ અઙતે થઇયું આરાઇયું

આરાઇયે તે ઢેડ઼ કઇધે ચમ સજો પ  છોલાજે

અસાઇ બરતરા થીએ જ અઙતે થઇયું આરાઇયું

વિકાર નોં સે થઇ વિઞે એડ઼ી સલાઉ ડીએંતા

ચોધલ કે ખબર પે જ અઙતે થઇયું આરાઇયું

સલાઉ ડીણી સેલ બોરી પિંઢ તે અચે ખબર પે

‘ધુફારી’ ચે ધુસમણ કે પ  અઙતે થીએ ન આરાઇયું

૧૪-૦૧-૨૦૧૪

મખ મરી વઇ

March 20, 2014

MAKHH

‘મખ મરી વઇ’

કેડ઼ી ખર ક્યાંનું આવઇ ફેરો ફિરી વઇ;

કન મથે ગુણ ગુણ કરે પોય સિરી વઇ,

અખજે ખુણે વઠી વઇ ને નકજે ફોયણે;

છિક અચે સઉ સુસરાટ કરે ને સિરી વઇ.

હિડાં હુડા ફિરકા ફિરે વિઞી વિઠી એઠમેં

ચાયજે કોપ મથા ફિરકો ડિંધે સિરી વઇ

ચાયજે કોપમેં રખે છણે હથારી જ ઢકઇ;

હથારીસે ઢક ડિનો ત હથારી બરી વઇ;

બાફ ડઝલ હથારી ‘ધુફારી’ નેરણ વ્યો.

આખર ઠેકી ચાયમેં છણી મખ મરી વઇ. 

૧૫-૦૧-૨૦૧૪

 

 

જડેં વે હેકલો

February 19, 2014

man-playing-puzzle_~itf329013

‘જડેં વે હેકલો’

પિંઢકે જ મિલણું વે ત મિલાજે જડેં વે હેકલો;

ને સચ પ તડેં સામે અચેતો તું જડેં વે હેકલો.

ધાક ધમકી ખૂન હેરણ ને અકેકારી પ થીએ તડેં

કિરાંચમેં ફસજે સબાલો  કો’ નર જડેં વે હેકલો

જાધજી જારી મિંજાનું કો ભજે ત કિતરો ભજે?;

ઇનકે મિડે ભેરી થઇ ઘેરીએ કો’ જડેં વે હેકલો

વિણલિખ્યો ને અજભ ખલકજો કાનુન આય

માલક મિલે યા માસુકા કો નર જડેં વે હેકલો

હિન મિંજાનું હી ‘ધુફારી’ કીં ભલા બાકાત રે?

સબડ આખાણી કાવ લા લજે ઇ જડેં વે હેકલો

૧૯-૦૨-૨૦૧૪

 

અસીં તોજા સગા

February 3, 2014

murkanu

 

અસીં તોજા સગા

કાકાઇ મામાઇ ભેરા થઇ ચ્યોં અસીં તોજા સગા

ચાર આના જ મંઙયા ઇની વટ પુછનું મોંધ ભગા

લાગ સારેને એડ઼ા વેંતા નિત ઊંઠા પ્યા ભણાઇએ

રતી અખસે ખિખ ડિની ત ઇનીજા ધુબી વ્યા ટંગા

એડ઼ે સગેનું ચેતી હલેજો ગાલિયેં થીંએ ઇ ગિલા

ઇનીજો સવારથ સરધે વે ત સત વેરા થીં વિંગા

નારધ કુર ચે મારકંઢ કુરો ચેં કુર ચેંતે કાનુડ઼ો

વડી ગિનાનજી ગાલિયું કરિયે પાંકે સમજે ઢગા  

સિન્ગુ થઇને બાર ફરેંતા વરી મુછકે વટ ડિયેંતા

ઘરમેં વિઞીને મિલો જ ઇનીકે મોંતે બારો વગા

ગાલમેં સા નતો ડિસાજે હિંગ નકાં ફટકડીજો

પાંકે અચીને ચોટે એડ઼ા જી ગોંકે ચોટેતી બગા

આંમરી પપરી ડેખાડ઼ેને ગાંચમેં ગડા વિજેતા

‘ધુફારી’ચેં પો કુત્તો ડાડ઼ે ને ઠોડ઼મેં ખલ્લા લગા

૧૮-૧૨-૨૦૧૩

માલકજો પાર મઞ્યો

January 12, 2014

worker

‘માલકજો પાર મઞ્યો’

                હિકડ઼ી વડી ઇમારત અડેજો કમ ચાલુ વો.હિકડ઼ો ડી ઇન ઇમારતજો ્મુકાધમ છઠે મારતા નીચે કમ કંધલ કારીગર કે કીંક કમ વતાય લાય સડ કેં,ઇમારત અડેજો થીંધો કલોગોમેં ઉન કારીગર મુકાધમજો સડ ન સુણી સગ્યો ને ઇ ત પિંઢજે કમમેં લે-લૂટ વો.

     મુકાધમ કારીગરજો ધ્યાન પિંઢ કોરા તાણે લા મથાનું ૧૦ રૂપિયેજી નોટ ફિગાય  જુકો ભરોભર કારીગરજી બાજુમેં જ છણઇ.કારીગર ત નોટ કિડાંનું આવઇ કેર ઘા કેં તેંજી પંચાત કરે વિગર ઉપાડ઼ે ને પિંઢજે ખુચેમેં વિધે ને જીકી કમ કેંતે સે ચાલુ રખેં.

     મુકાધમ કારીગરજો ધ્યાન ફરી પિંઢ કોરા તાણે લા બિયાર મથાનું ૫૦૦ રૂપિયેજી નોટ ફિગાય હિન ફેરે પણ કારીગર મોરંઇ કેં વેં તી નોટ કિડાંનું આવઇ કેર ઘા કેં તેંજી પંચાત કરે વિગર ઉપાડ઼ે ને પિંઢજે ખુચેમેં વિધે ને જીકી કમ કેંતે સે ચાલુ રખેં.     

    હાણે કુરો કેણું ઇ વિચારે મુકાધમ નયોં કિમિયો અજમાય.હિકડ઼ી નિંઢી ધિર ઉપાડ઼ે ને કારીગર મથે ઘા કેં જુકો ભરોભર કારીગરજી મુનતે લગી.ઓચિંધી ધિરજો માર લગધે કારીગર હી ધિર કિડાંનું આવઇ ઇ નેરણ મથે નેરે ત મુકાધમ ઇનકે જીકી કમ વતાયજો વો સે ચેં.  

        હી મુકાધમ ને કારીગરજી આખાણી નિપટ પાંજી જીયણજી આખાણી જેડ઼ી જ આય.માલક અસોસાર પાંકે મિલણ મંઙેતો ને મુકાધમ વારેજીં મથાનું સડાય તો પણ પાણ પાંજે સ્વારથજે ઢસેડ઼ેમેં ઇતરા લે-લૂંટ વોં તા ક પાંકે ન ત મથે નેરેજી ફુરસધ વેતી  ક ન ત ઇનજો સડ સુજે.

  માલક સે ગાલ કેણ પાણ ભે-ફિકરા રોંતા.માલક પાંજો ધ્યાન પિંઢ કોરા તાણે લા હિકયાર નિંઢી સોગાધ ડે તો.પાણ ઇ વિચાર નતા કઈયું ક હી સોગાધ કેર ને કુલાય હલાય આય?પાં ત ઉન કારીગર વારેજી સોગાધ ખુંચેમેં વિજી મિડ઼ે ભુલી પાંજે સંસારમેં લે-લૂટ થઇ વિઞોતા.

           પોય માલક  પાંકે વડી સોગાધ હલાય તો ત પાં પાંકે નસીભધાર સમજોંતા ને પોય એકાંરસે ફરોંતા પ હીં વડી સોગાધ હલાય વારે માલકકે જાધ કરે ઇનજો પાર મઞેજો ભુલી વિઞોતા.

       પોય માલક પાંજો ધ્યાન પિઢ ડિંયા વારણ નિઢી વડી ઉપાધીજી ધિરૂં પાં મથે ફિગાયતો.તડેં જ પાં કે ભાન વરેતી તડેં જ પાં ઇનકે જાધ કરિયુંતા ને ઇનસે ગાલાયુંતા.  

હિન આખાનીજો બોધ ઇ આય ક…..

જડેં જડૅં માલક પાંકે નિઢી વડી સોગાધ હલાય તડે પાંકે માલકકે જાધ કરેને ઇનજો પાર મઙયો ખપે ઇ ગાલ ભુલણી ન ખપે.

માલક પં મથે ઉપાધીએંજી ધિરૂં ફિગાય ને જાધ ડેરાય ત્યાં સુધી વાટ ન નેરણી ખપે

કોક ગ્નાની સચી ગાલ કેં આય ક “સુખમેં સંભરે સોની ડુખમેં સંભરે રામ”

(મુર અંગ્રજી આખાણીજો ગુજરાતી તરજુમો શ્રી વિનોદ પટેલજે બ્લોગ “વિનોદ વિહાર” મિંજા ગિની કચ્છીમેં તરજુમો કરે આં વટ પધરી ક્ઇ આય. -ધુફારી)  

 


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 234 other followers