આરાઇયું

April 24, 2014

boy

‘આરાઇયું’

ઉનારેજો વા લાગો ને અઙતે થઇયું આરાઇયું

પેલે મીં સે ઘા ઉગે તી અઙતે થઇયું આરાઇયું

ચર મિઠી એડ઼ી અચે ક હથ ન જલ્યો જલાજે

ચચરાટ એડ઼ો કરિયેં જ અઙતે થઇયું આરાઇયું

આરાઇયે તે ઢેડ઼ કઇધે ચમ સજો પ  છોલાજે

અસાઇ બરતરા થીએ જ અઙતે થઇયું આરાઇયું

વિકાર નોં સે થઇ વિઞે એડ઼ી સલાઉ ડીએંતા

ચોધલ કે ખબર પે જ અઙતે થઇયું આરાઇયું

સલાઉ ડીણી સેલ બોરી પિંઢ તે અચે ખબર પે

‘ધુફારી’ ચે ધુસમણ કે પ  અઙતે થીએ ન આરાઇયું

૧૪-૦૧-૨૦૧૪

મખ મરી વઇ

March 20, 2014

MAKHH

‘મખ મરી વઇ’

કેડ઼ી ખર ક્યાંનું આવઇ ફેરો ફિરી વઇ;

કન મથે ગુણ ગુણ કરે પોય સિરી વઇ,

અખજે ખુણે વઠી વઇ ને નકજે ફોયણે;

છિક અચે સઉ સુસરાટ કરે ને સિરી વઇ.

હિડાં હુડા ફિરકા ફિરે વિઞી વિઠી એઠમેં

ચાયજે કોપ મથા ફિરકો ડિંધે સિરી વઇ

ચાયજે કોપમેં રખે છણે હથારી જ ઢકઇ;

હથારીસે ઢક ડિનો ત હથારી બરી વઇ;

બાફ ડઝલ હથારી ‘ધુફારી’ નેરણ વ્યો.

આખર ઠેકી ચાયમેં છણી મખ મરી વઇ. 

૧૫-૦૧-૨૦૧૪

 

 

જડેં વે હેકલો

February 19, 2014

man-playing-puzzle_~itf329013

‘જડેં વે હેકલો’

પિંઢકે જ મિલણું વે ત મિલાજે જડેં વે હેકલો;

ને સચ પ તડેં સામે અચેતો તું જડેં વે હેકલો.

ધાક ધમકી ખૂન હેરણ ને અકેકારી પ થીએ તડેં

કિરાંચમેં ફસજે સબાલો  કો’ નર જડેં વે હેકલો

જાધજી જારી મિંજાનું કો ભજે ત કિતરો ભજે?;

ઇનકે મિડે ભેરી થઇ ઘેરીએ કો’ જડેં વે હેકલો

વિણલિખ્યો ને અજભ ખલકજો કાનુન આય

માલક મિલે યા માસુકા કો નર જડેં વે હેકલો

હિન મિંજાનું હી ‘ધુફારી’ કીં ભલા બાકાત રે?

સબડ આખાણી કાવ લા લજે ઇ જડેં વે હેકલો

૧૯-૦૨-૨૦૧૪

 

અસીં તોજા સગા

February 3, 2014

murkanu

 

અસીં તોજા સગા

કાકાઇ મામાઇ ભેરા થઇ ચ્યોં અસીં તોજા સગા

ચાર આના જ મંઙયા ઇની વટ પુછનું મોંધ ભગા

લાગ સારેને એડ઼ા વેંતા નિત ઊંઠા પ્યા ભણાઇએ

રતી અખસે ખિખ ડિની ત ઇનીજા ધુબી વ્યા ટંગા

એડ઼ે સગેનું ચેતી હલેજો ગાલિયેં થીંએ ઇ ગિલા

ઇનીજો સવારથ સરધે વે ત સત વેરા થીં વિંગા

નારધ કુર ચે મારકંઢ કુરો ચેં કુર ચેંતે કાનુડ઼ો

વડી ગિનાનજી ગાલિયું કરિયે પાંકે સમજે ઢગા  

સિન્ગુ થઇને બાર ફરેંતા વરી મુછકે વટ ડિયેંતા

ઘરમેં વિઞીને મિલો જ ઇનીકે મોંતે બારો વગા

ગાલમેં સા નતો ડિસાજે હિંગ નકાં ફટકડીજો

પાંકે અચીને ચોટે એડ઼ા જી ગોંકે ચોટેતી બગા

આંમરી પપરી ડેખાડ઼ેને ગાંચમેં ગડા વિજેતા

‘ધુફારી’ચેં પો કુત્તો ડાડ઼ે ને ઠોડ઼મેં ખલ્લા લગા

૧૮-૧૨-૨૦૧૩

માલકજો પાર મઞ્યો

January 12, 2014

worker

‘માલકજો પાર મઞ્યો’

                હિકડ઼ી વડી ઇમારત અડેજો કમ ચાલુ વો.હિકડ઼ો ડી ઇન ઇમારતજો ્મુકાધમ છઠે મારતા નીચે કમ કંધલ કારીગર કે કીંક કમ વતાય લાય સડ કેં,ઇમારત અડેજો થીંધો કલોગોમેં ઉન કારીગર મુકાધમજો સડ ન સુણી સગ્યો ને ઇ ત પિંઢજે કમમેં લે-લૂટ વો.

     મુકાધમ કારીગરજો ધ્યાન પિંઢ કોરા તાણે લા મથાનું ૧૦ રૂપિયેજી નોટ ફિગાય  જુકો ભરોભર કારીગરજી બાજુમેં જ છણઇ.કારીગર ત નોટ કિડાંનું આવઇ કેર ઘા કેં તેંજી પંચાત કરે વિગર ઉપાડ઼ે ને પિંઢજે ખુચેમેં વિધે ને જીકી કમ કેંતે સે ચાલુ રખેં.

     મુકાધમ કારીગરજો ધ્યાન ફરી પિંઢ કોરા તાણે લા બિયાર મથાનું ૫૦૦ રૂપિયેજી નોટ ફિગાય હિન ફેરે પણ કારીગર મોરંઇ કેં વેં તી નોટ કિડાંનું આવઇ કેર ઘા કેં તેંજી પંચાત કરે વિગર ઉપાડ઼ે ને પિંઢજે ખુચેમેં વિધે ને જીકી કમ કેંતે સે ચાલુ રખેં.     

    હાણે કુરો કેણું ઇ વિચારે મુકાધમ નયોં કિમિયો અજમાય.હિકડ઼ી નિંઢી ધિર ઉપાડ઼ે ને કારીગર મથે ઘા કેં જુકો ભરોભર કારીગરજી મુનતે લગી.ઓચિંધી ધિરજો માર લગધે કારીગર હી ધિર કિડાંનું આવઇ ઇ નેરણ મથે નેરે ત મુકાધમ ઇનકે જીકી કમ વતાયજો વો સે ચેં.  

        હી મુકાધમ ને કારીગરજી આખાણી નિપટ પાંજી જીયણજી આખાણી જેડ઼ી જ આય.માલક અસોસાર પાંકે મિલણ મંઙેતો ને મુકાધમ વારેજીં મથાનું સડાય તો પણ પાણ પાંજે સ્વારથજે ઢસેડ઼ેમેં ઇતરા લે-લૂંટ વોં તા ક પાંકે ન ત મથે નેરેજી ફુરસધ વેતી  ક ન ત ઇનજો સડ સુજે.

  માલક સે ગાલ કેણ પાણ ભે-ફિકરા રોંતા.માલક પાંજો ધ્યાન પિંઢ કોરા તાણે લા હિકયાર નિંઢી સોગાધ ડે તો.પાણ ઇ વિચાર નતા કઈયું ક હી સોગાધ કેર ને કુલાય હલાય આય?પાં ત ઉન કારીગર વારેજી સોગાધ ખુંચેમેં વિજી મિડ઼ે ભુલી પાંજે સંસારમેં લે-લૂટ થઇ વિઞોતા.

           પોય માલક  પાંકે વડી સોગાધ હલાય તો ત પાં પાંકે નસીભધાર સમજોંતા ને પોય એકાંરસે ફરોંતા પ હીં વડી સોગાધ હલાય વારે માલકકે જાધ કરે ઇનજો પાર મઞેજો ભુલી વિઞોતા.

       પોય માલક પાંજો ધ્યાન પિઢ ડિંયા વારણ નિઢી વડી ઉપાધીજી ધિરૂં પાં મથે ફિગાયતો.તડેં જ પાં કે ભાન વરેતી તડેં જ પાં ઇનકે જાધ કરિયુંતા ને ઇનસે ગાલાયુંતા.  

હિન આખાનીજો બોધ ઇ આય ક…..

જડેં જડૅં માલક પાંકે નિઢી વડી સોગાધ હલાય તડે પાંકે માલકકે જાધ કરેને ઇનજો પાર મઙયો ખપે ઇ ગાલ ભુલણી ન ખપે.

માલક પં મથે ઉપાધીએંજી ધિરૂં ફિગાય ને જાધ ડેરાય ત્યાં સુધી વાટ ન નેરણી ખપે

કોક ગ્નાની સચી ગાલ કેં આય ક “સુખમેં સંભરે સોની ડુખમેં સંભરે રામ”

(મુર અંગ્રજી આખાણીજો ગુજરાતી તરજુમો શ્રી વિનોદ પટેલજે બ્લોગ “વિનોદ વિહાર” મિંજા ગિની કચ્છીમેં તરજુમો કરે આં વટ પધરી ક્ઇ આય. -ધુફારી)  

 

2013 in review

December 31, 2013

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 1,900 times in 2013. If it were a cable car, it would take about 32 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

મસ્તીમેં રેંતા

December 20, 2013

JODLO

મસ્તીમેં રેંતા

ડુસી ડોસલ ડીં ઉગે ને,ઘરજે ઓટે વેંતા;

ભેરા વઇ ઉગે ઉલધે,હિકડ઼ે ભાણમેં ખેંતા.

ડુ઼ીસી ડુસી કુરો કર્યોતા, ડિસી મુંજી સિપરી;

ડોસલજી ખિસી વઇ હાણે,સુણધલ ઇં ચેંતા.

ડીં ઉગે ને ડીં ઉલધે ઇ, ઠાકર ડેરે વેંતા;

ઠાકર સામે વઇ કરેને,ભજન મિઠા ગેંતા.

થધી છાંય ને મીઠી ભુખ,સંતોસી ઇ એડ઼ા;

કડેં વિઞીને નતા ચેં કેંકે, બ પૈસા તું ડેતા.

ગામ જિડાં પ વે કજુડ઼ો,જરૂર ઉડાં પ હુંધો;

કડાંક કજીયો હલ્ધો વે ત, ઇનથી છેટા રેંતા.

બેંજી ભેણી વડી ડિસીને, ભુંગા કો ન બારે;

બ ને બ ચાર જેડ઼ી,ગાલ સચી ઇં સમજેંતા.

ગુરૂ મંતર લજી વ્યો, ઇનીકે ઇં જીયણ જો;

‘’ધુફારી’ ડિઠે તડેં ઇં, પિંઢ મસ્તીમેં રેંતા.

૧૮-૧૨-૨૦૧૩

વિઞણ ડયો

December 14, 2013

time

વિઞણ ડ્યો’

મોભત ને નફરતજી ગાલ્યું વિઞણ ડ્યો;

સુઠ્ઠી કે રખી અઇ ભુછ્છી કે વિઞણ ડ્યો

મોભત ને નફરત હીં અઇ બોંય જેડલ;

વખાણ કેંજા કેંણા ન કેંણા વિઞણ ડ્યો

મિલઇ આય નફરત અસાંકે આં વટાનું;

છતાં પણ ફરિયાધ પ કેંણી વિઞણ ડ્યો

નફરત કે ખિલી ને મું પીધી મિલઇ સે;

ઇનજી તા ગાલિયું ન કેંણી વિઞણ ડ્યો

વખત વટાજે ખજીના પ વાવરાજે તીં;

નફરત આંજી ઠલી થે લા વિઞણ ડ્યો

‘ધુફારી’ કે અઞા પ આય આસ મનમેં;

નફરત મોભત ન થીએ ત વિઞણ ડ્યો

૦૨-૦૨-૨૦૧૩

બેત

December 9, 2013

કલમ અને કિતાબ

‘બેત’

ગ્નાન ને વિગ્નાન લા જરૂરી આય વાંચન,

ઠલિ નજર ન ફેરણી પણ વાંચીજે ડઇ મન;

નકાં ઇ પચે વિગર જો અન્‍ન “ધુફારી’ ચેં પેટમેં.

@@@@

કમ કીં પણ હથ જલ્યો ત વિચાર કરેને કજા,

કમ અગર સારો થીએ ત ઇનજી અલગ મજા;

નકા આય ઇ સજા ‘ધુફારી’ચે ઇ કરમજી.

@@@@@@@

મુરખ નરજી ભાઇબંધી કડેં પણ ન કજે,

જરૂર વિગરજો વાવર્યો ત ખુંચો આંજો ડજે;

ઉજારો કડે ન લજે ‘ધુફારી’ચે જીયણમેં.

@@@@@

આય જરૂરી વખત કે નિત ઉગે રાત ને ડીં

કડાં ચાડી કડાં ઢોર વે જરૂર જીયણમેં તીં;

મોજ જીયણમેં કીં ‘ધુફારી’ચેં નરકે અચે?

@@@@@@

ઇચ્છા આંજી વે ભલે ક ગજે ગગનમેં નામ.

કુડા કમ મ કજા પોય થઇ વિઞો ભધનામ;

ગડૉડ઼ે ચડાય ગામ ‘ધુફારી’ચેં પલવારમેં.

૦૯.૦૭.૨૦૧૨

સુખી જીયણ

December 5, 2013

MACHHIYARO

 

‘સુખી જીયણ’

    (હિકડ઼ે મેક્સીકન મછીયારે ને હાવર્ડ યુનિવર્સિટી મિંજા એમ.બી.એ. થેલ અમેરિકન મુસાફરજી અંગ્રેજી લેખક G.K.Chesterton જી ઇન્ગલીસ આખાણી મથા ભા.વિનોદ પટેલ ગુજરાતીમેં તરજુમો કરે મુંકે હલાય આય હાણે ઇ જ આખાણી પાણ કચ્છીમેં માણિયું.આખાણી કચ્છીમેં આય ઇતરે પાણ કચ્છી મછિયારેજી ગાલ કંધાસી મુસાફર ભલે અમેરિકાથી અચલ હિંધુસ્તાની આય)

 

       મડઇવારે સરાઇયેજે ધરિયા કિનારે હિકડ઼ી મછિયારેજી હોડી નાંગરેલી પિઇ વિઇ.ઉડાં અમેરિકામેં ભણીને હિંધુસ્તાન ફિરેણ અચલ મુસાફર ગુમધો ફિરધો ઉડાં આયો ને મછિયારેજી ઝલેલી ધજ મછિયું ડિસી રાજીયાણું થઇ મછિયારે કે ચેં

‘હી મછિયું ઝલેમેં આંકે કેતરો વખત લગો વો?’

‘બોરો જીજો ન?’મછિયારો ચેં

‘અઇ જરા વધારે વખત હોડીમેં ગુજારે જજી મછલિયું કુલાય નતા ઝલ્યો?’મુસાફર ચે

 મછિયારો મુસાફરકે સમજાઇંધે ચેં’અસી હેર જીકી મછલીયું ઝલિયુંતા તેમેં ખુસ અઇયું ઇન મિંજા મુંજી ને મુંજે કુટુંભ કે જીકી જીયણ લા ખપેસે મિડ઼ે મિલી રેતો’

‘ત પોય આંજો ભાકીજો વખત કીં ગુજાર્યોતા?મુસાફર પુછે

‘અસીં મોડે સુધી સુમોતા.થોડો વખત મછલિયું ઝલિયુંતા,અસાંજે છોરેં ભેરા રમોંતા

અસાંજી ઘરવારી ભેરી બિપોરજી નિંધર કરિયુંતા,સંજા ટાણે અસાંજે ભાઇબંધ ધોસ્તારેકે મિલોંતા,ઇની ભેરા વઇ ઢુક ઢુક ધારૂ પિયોંતા,ગિટાર વજાઇયુંતા,ગાયન ગાઇયુંતા ઇ અસાંજો જીયણ ભરાભર ગુજરેતો,અસીં અસાંજી જીયણ સુખસે માણીધે ગુજારીયું તા’

      ઉ પરડેસી મુસાફર મછિયારેજી ગાલ કપીંધે ચેં

‘નેર્યો આઉં અમેરિકાજી હાવર્ડ યુનિવર્સિટી મ્યાંનું એમ.બી.એ. થ્યો અઇયા ઇતરે આઉં આંકે થોડી મધત કરે સગાં ઇ અઇયા ત મુંજી આંકે સલા આય ક આંકે થોડો વધારે વખત હોડીમેં ગુજારેને જજી છલિયું ઝલેજો ચાલુ ક્યો ખપે ઇં કંધે અઇ વધારે મછલિયું ઝલે સગધા ઇં કંધે આંજી આવક વધધી ત તેં મ્યાંનું અઇ હેર આય ઇન કનાં વડી હોડી ગીની સગધા’

‘સાયેબ ઇન પ્વા કુરો?’મછિયારો પુછે

‘વડી હોડી અચે પ્વા અઇ જજી મછલિયું ઝલીંધા તેંસે આંજી આવક વધધે અંઇ બઇ નઇ હોડી ગિની સગધા.ઇં પોય બઇ,ત્રિઇ ઇં આં વટ હોડિયેંજો વડો કાફલો થઇ વેંધો.

પોય અઇ ધલાલેકેં મછલિયું ડ્યો તેં કનાં મછલિયું પેક કંધે કારખાનેકે ડઇ કરેને જજી આવક કરે સગધા કધાચ ભવિસમેં અઇ આંજો મછલિયું પેક ક્રેજો કારખાનો વિજી સગધા.પોય આંકે આંજે હિન નિંઢે ગામડેમેં રોણું નઇ ખપે કધાચ અઇ મુંભઇ. અમધાવાધ ક ધિલ્લી જેડે વડે સેરમેં રઇ સગધા ને ઉડાંનું અઇ આંજે ધંધાજો વહિવટ કરે સગધા’મુસાફર સમજાય.

‘સાયેબ હી મિડ઼ે થીધેં કેતરો વખત લગે?’મછિયારો પુછે

‘વી કધાચ પિંજી વરે’મુસાફર ચેં

‘સાયેબ તેં પ્વા કુરો કેણું?’મછિયારો પુછે

‘મુજા અઝીઝ પોયજી ગાલ બોરી લાટ આય.આંજે ધંધેજો વિસ્તાર થે પ્વા સેર ભઝાર મિંજા સેર ગિનેજા ને વિકણેજા ઇ કિરોડ઼ે રૂપિયેંજી કમાણી કરે ગિનેજી’

‘કિરોડ઼ો રૂપિઆ સચ્ચઇ? પ કિરોડ઼ું રૂપિયા અચે પ્વા કુરો?મછિયારો પુછે

‘કિરોડ઼ુ રૂપિયા અચે પ્વા આંકે ધંધો છડેઢારેજો.ધરિયાજે અરે હિકડ઼ે નિંઢે ગામમેં ઘર ગિનેજો આંજે છોરેં ભેરો રમેજો આંજી ઘરવારી ભેરી બિપોરજી નિંધર કરેજી,સંજા ટાણે આંજે ભાઇબંધ ધોસ્તારેકે મિલેજો,ઇની ભેરા વઇ ઢુક ઢુક ધારૂ પિધેજો,ગિટાર વજાયજી,ગાયન ગાતેજા ઇ આંજો જીયણ આનંધમેં ગુજરેજો’મુસાફર ચેં

હી સુણી મછિયારો ખિલી પ્યોને મુસાફર કે ચેં‘આંજે ભણતરજો માન રખી મુંકે ચોણું ખપેતો ક હી મિડ઼ે ત અસીં મછિયારા હેર ઇજ કરિયુંતા ત પોય અઇ ચ્યાં ઇં પૈસા ભેરો કેણ અસાંકે અસાંજે જીયણજા કિમતી ૨૫ વરે વિઞાયજો કીં અરથ ખરો?’

(હિન આખાણીજી સીખ ઇ આય ક માડ઼ુજે જીયણમેં માલ મિલકતજી માલિકી ને ધન ઇ પુરતો નાય ધનસે સુખ વિકાંધો નતો મિલે.માડ઼ુજી ત્રિસ્ણાજો કો અંત નાય જી વધુ પૈસા મિલેં તીં વધુ ભેરા કરેજો નઇ ત્રિસ્ણા જાગે.ઇચ્છાજી હી ખડ કડેં ભરજે નતી)

 


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 234 other followers