હરિયેજો હટ

મે 22, 2015

hut

“હરિયેજો હટ”

      વડી ભજારમેં હિકડ઼ે ચોકજે ખુણે તે હરી(હરીલાલ)જી બ ધુકાનું વિઇયું.હિકડ઼ી જુકો હરિયેજો હટ નાં સે ગામ સજેમેં જાણીતી વિઇ ને બિઇ ઇનજી બાજુમેં વિઇ ઇ ખાલી વિઇ.હરી ઇનકે તાડ઼ો મારે રખેં વેં.ધુકાન ખુણાંતી ને મોકેજે વિઇ સે ઘણે ભાડે ગિનણ તૈયાર વા પ હરી કેંકે પ ભાડે નતે ડિને.ઘણે સમજાઇધા વા ક ઠલી પિઇ આય તેં કનાં ભાડે ડિઇ ડે બ પૈસા મિલધા નં?તેમેં જજો જ રસ વો મોતીલાલકે જુકો અવાર નવાર હરીકે ચેંતે મુંકે ડે તું ચોંને તડેં ખાલી કરે ડીંધોસે પ હરી સરગિર્યો નતે.ચુનીકે ગાલજી ખબર પિઇ ત હરીકે પુછે

‘તું ધુકાન કેંકે પ ભાડે કો નતો ડીએ?’

‘ભાડે ગિનધલ ચેં ત તા તું જડેં ચોંને તડે ખાલી કરે ડીંધાસી પ જમેલો ધંધો વિંટે લા કેર તૈયાર થીએ? ને ખાલી નં કરે ડે ત આંઉં ઇનજી બાં વઢિયાં ક ટંગ પોય ચાવડીજા ધક્કા કેર ખાય? હથે કરે કુવાડો પગતે હણી કાકે મિંજા ભાતરિઓ થીણું?’

                      હરીજી ઘરવારી વિઇ મુલાં ને પુતર વો પેમું (પ્રેમજી) હિકડ઼ો જ પુતર હુંધે ચાગજો ઘુઘરો વો. હરી પેમુજા આચાર ડિસી ઘણે વેરા મુલાંકે ચેંતે પેમુ લા હી તોજો ખોટો મોહ આય ઇ કડેક તોકે જ આડો અચિંધો પ મુલાં ગેનારે નતે.

Read the rest of this entry »

તેંજો કુરો?

મે 14, 2015

Rose-06

તેંજો કુરો?

ઇંજ જ કોય કેંકે ગમે તેંજો કુરો?;

ધિલમેં પિઇ ઇનજે રમે તેંજો કુરો?

મિલણજો કીંક ત બાનુ પ ખપે;

ઉ ને અસીં ભેગા રમે તેંજો કુરો?

Read the rest of this entry »

સલેટ#

મે 4, 2015

slate

 

 

#(ડૉ.માધુરી છેડાજી હિન્ધી રચનાજો ભાવાનુવાધ કયો આય)

“સ્લેટ” 

શામ કે હોતે હી આસમાન

લીખી હુઇ સ્લેટ બન જાતા હૈ

જી ચાહતા હૈ કિ,

ઇસ પર લીખી હુઇ હો કોઇ

ગુલાબી આંખોકી રસીલી ગાથા

                         પર યહાં મીર ઔર મીરાંકી કવિતાએં                        

ભરે બાદલો સી ડબડબાતી હૈ

ઔર દેખતે દેખતે

Read the rest of this entry »

સિસવિસ મ કર

April 18, 2015

vichar

સિસવિસ મ કર

કુરો થ્યો,કીં થ્યો,કુલા થ્યો સિસવિસ મ કર;

છડ ને વિઞીને ખડમેં પ્યો સિસવિસ મ કર

સની સની ચોરઇ કંઇધલ ચિભડ઼ ચોર ચોવાજે

ઇ કિડાંનું ચિભડ઼ ચોરાય વ્યો સિસવિસ મ કર

Read the rest of this entry »

હલઇતે જમાર

April 6, 2015

kutto

હલઇતે જમાર

મુવેલ અભરખે મિલણું ઇં હલઇતે જમાર;

વિગર ફોગટ પો સિલણું ઇં હલઇતે જમાર

ખલકજે વેવાર લા હલણું આય જરૂરી;

પ હલે ખાતર હલણું ઇં હલઇતે જમાર

સગેંકે ધોસ્તારેકે ત મિલે વિગર કીં હલે; Read the rest of this entry »

તોકે ન્યારે ગિનાં

March 30, 2015

aakashganga

તોકે ન્યારે ગિનાં

અય મોત જરા સામે અચ તોકે ન્યારે ગિનાં;

કારો અઇયેં ક રૂપારો તોકે પડ઼તારે ગિનાં.

ડપ તોજે સે માડ઼ુ અધમરો થિઇ તો વિઞે;

Read the rest of this entry »

હાજીપીર

March 19, 2015

hajipeer

હાજીપીર

હાજીપીરજો ઉરસ લગો આય હલો હાજીપીર;

સલામ ઇનજે ભરે લા ભાવર હલો હાજીપીર

રણકંધીતે ધરગાહ જેજી ઇ આય હાજીપીર;

સેન્દ્રાણેજો આય વડો સેનસાહ વલી હાજીપીર

ગરીભજી ગોં લા સહાધત વોરે ઇ વો હાજીપીર;

ઇન ઓલિયેજી સલામ ભરે લા હલો હાજીપીર

Read the rest of this entry »

મેડ઼ો

March 17, 2015

FAIR

 

 “મેડ઼ો”*

(રાગઃઆઉં ત હલા ન ભેણ નગર ભજાર……)

આઉં ત હલાં ન સજણ,એ સજણ,એ સજણ મેડ઼ે ધરાર
જખે જે મેડ઼ે અચેં,જખે જે મેડ઼ે અચેં માડ઼ુડ઼ા હજાર……………આઉં ત
રેશમજો લાલ ગવન(૨)મુકે મંઙાય ડે, 
ખોંભીયું મલીર મું(૨)ઉછ્યા હજાર…………………………આઉં ત
અલાચેજો કમખોને(૨)ઘાઘરો સિભાય ડે,
છીંટજા છટારા(૨)મું પેરયા જમાર…………………………આઉં ત
તેલ ફૂલેલ મથે(૨) અંતરજી સીસી સજી,
કોરે આંભુડે કીં(૨)કઢાજે નં જમાર………………………….આઉં ત
હાથીજે ડંધજી(૨)ચૂડીયું મડ઼ાય ડે,
ગેંઢેજી બંગડીમું(૨)પેરઇ હજાર…………………………….આઉં ત
આંગરીએ વેઢ,વારી(૨)ગંઠો ને ઠોડ઼િયા,
તેં વગર થીએ નં કડે(૨)સોઢો સણગાર……………………..આઉં ત
પગમેં રૂપેજા વેં(૨)કડલાં ને કાંભીયું,
તેં મથે જરૂર ખપે(૨)ઝાંઝર જણકાર………………………..આઉં ત
હથે પગે મેંધી રખાં(૨)રતે ચોપ રંગજી,
અતરો થીએ ત હલાં(૨)મેળે ધીલધાર……………………….આઉં ત

Read the rest of this entry »

સંતુડી

March 12, 2015

baby-18

સંતુડી

(હી હિકડ઼ો સચ્ચો કિસ્સો આય ફકત ઠેકાણું ને નાલા ભધલાયા અઇ)

                 ચાર વરે પેલા ગુજારેવેલ ગોવંધભાજે કુટુંભમે ઇનજી વિધવા ઘરવારી ગુણવંતી,પેણેલ પુતર મનસુખ ઇનજી ઘરવારી માલતી ને ત્રે ધીરૂં કાંતા,રમા ને સાંતા(સંતુડી)તેં પ્વા મનસુખથી નિંઢા બ ભા મનહર ને મહેસ હિકડ઼ી બ ભોંઇ ભેણીમેં રોંધાવા.ઇનીમેં મનહર સે મુંજી ભાઇબંધી લગે ઇતરે આઉં જડેં પ મુંભઇનું કચ્છ અચાં તડેં મનહરજે ઘરે જરૂર વિઞા ઇ નીમ. ગોવંધભાજા હિકડ઼ા માસી વા,સે અવાર નવાર ઇનીજે ઘરે અચેં.હિન માસીકે ગામ સજેજી ચિંધા.સે ગામ સજેજી પુછા ગુણવંતી વટ કંધે અલાર મલારજી ગાલિયું ખપે ને ગુણવંતીકે અચે કટાડ઼ો ઇતરે હુંધો….ઇં….મુંકે ખબર નાય એડ઼ા ટૂંકા જભાભ વારે ઇ માસીકે ગડ઼ ન વે.આખર કટાડ઼ીને ગુણવંતી મથલે ભોંતે જ વિઠો જો ચાલુ કેં ઇતરે માસી સામે વિઠેજો વારો ન અચે પોય ત માસી જિડાં વિઞે ઉડાં હિકડ઼ો સુર જરૂર આલાપીએ ‘અસાંજી ગુણી વઉ મનતોરી બોરી….’

         હિકડ઼ો ડીં આઉં ને મનહર ગાલિયું કંધે વિઠાવાસી તિડાં ત મનસુખજી ટેંણકી સંતુડી ગોંખમેં ઉભી વિઇ ઇન સેરી વરધે માસીકે ડિઠે ઇતરે ગોખજો કઠોડ઼ો જલે નચેલાય મંઢાણી ને ચેંતે ‘એ…ડોસી…આવઇ….ડોસી…’

       મનહર મુંકે ચેં ‘હલ તોકે નાટક વતાઇંયા’ ઇં ચેં ત અસી બોંય ડાધરેજી પેલી પગુઠીતે વિઠાસીં.માસી ઘરમેં પગ ડિંનો ત સંતુડી બ ચાકરા ખણી આવઇ ને સામે સામે રખેં.માસીજે હથમ્યાંનું લઠ ગિની ખૂણેમેં રખધે ચેં

Read the rest of this entry »

કારી ટીલી (૨)

March 10, 2015

khuwo

‘કારી ટીલી’ (૨)

           (વે અંકથી અગિયા) બે ડીં કિંક કમ લા કપુરચંધ રામનગર વ્યો ને તલકસી હાફિસજો કમ કંધો વો.કપુરચંધ પુઠમેં રખધો વો સે મુડલ ચુડલ ઓસિકો થાપા હણી સરખો કરે તલકસી રખેંતે ત ઓસિકો રખેજે ઠેકાણે ગાધલે હેઠ કીંક લકાયને રખેમેં આયો આય એડ઼ો આભાસ થીધેં ગાધલો ઉપાડે ને નેરે ત હિકડ઼ી ડયરી હથ લગી.પના ઉ્થલાઇંધે તલકસીજી અખ ફાટી રિઇ ને હેબત સે ઇનજો હથ મોંતે રઇ વ્યો સે ઉડા અચલ બાપુ ડિઠો ઇતરે પુછ્યોં

‘કુરો ગાલ આય તલકસી…?’ઇની તલકસીજે હથ મિંજા ડાયરી ગિની પના ઉથલાયને નેર્યા પ કીં કલ ન પિઇ ઇતરે પુછ્યો

‘કુરો ગાલ આય તલકસી કુરો આય હિનમેં ક આંકે હિતરી મિડ઼ે હેરત થઇ..?’

‘બાપુ હી વડો કબાલો આય પ કુરો આય સે પધરો કરે લા આઉં ચાં તી કેણું પોંધો’

‘હા..બોલ આઉં કુરો કરિયાં..?’

        તલકસી બાપુકે મિડ઼ે વિગતવાર સમજાય.અઠવાડો રિઇને રામનગરથી કપુરચંધ પાછો આયો ત બાપુ ઇનકે સડાયોં

‘હુકમ બાપુ…’હથ જોડે બોરી નિંણાઇસે કપુરચંધ ચેં ત બાપુ મનોમન ચ્યોં સાલા ગિલિન્ડર ભેંસા લુચ્ચા સિયાડ઼ નાટક ત ખાસો કરે બુજેંતો

‘કપુરચંધ રામનગર વિઞોતા તડેં હોટલમેં રે જી મુકે મજા નતી અચે મુંજો વિચાર આય ક રામનગરમેં હિકડ઼ો ભંગલો ગિની ગિનો ત કીં?’

‘આંજો વિચાર ખોટો નાય બાપુ..’

 ‘ત સવારે જ ઉપડી વિઞો રામનગર ને કર્યો ગોત ભલે અઠવાડો લગી વિઞે પ કમ પુરો કરે ને જ પાછા અચિજા’

‘હુકમ બાપુ આઉં કાલ જ વિઞાતો ને ગોત કરીયાંતો’

         સજો અઠવાડો બાપુજે ખરચે મોજ મજા ને વધારેમેં રામનગરમેં મુંજો ભંગલો બાપુકે મોં મંઙઇ કિમતસે પધરાય સગાધો એડ઼ા વિચાર કંધે કપુરચંધ પિંઢજે આસનતે આયો પ તલકસીતે પિંઢજો રાજીપો ડિસાજે ન તેં લા મોં ગંભીર કરે કિયાડી ખનેરીંધો પિંઢજે આસનતે વિઠો.

‘કુરો થ્યો સાયેભ બોરા મુંજલ લગોતા…?’મિડ઼ે ગાલજી ખબર હુંધે છતાં તલકસી પુછે

‘અડે…હી રામનગર ને ધરમપુર વિચમેં ધક્કા ખેંધે થકી રાંતો.હજી અજ જ રામનગરનું આયો અઇયા ને પાછો કાલ વિઞેજો આય ને સે પણ કમ ન પતે તેં લગણ ઉડાં જ રોકાણું ખપધો’હિકડ઼ો વડો નિસાકો વિજી કપુરચંધચેં

‘એડ઼ો સે કુરો કમ પ્યો આય આઉં કીં મધધ કરીંઆ?’

‘ના હી ત મુંજે કરમમેં લખલ ઇતરે મુંકે જ પાર ઉતારેજો આય’

‘પ કીંક સમજાજે એડ઼ો ચો ન…’તલકસી ચેં

‘હી બાપુકે હોટલમેં રેજી મજા નતી અચે ઇતરે રામનગરમેં ઇની લા ભંગલો ગોતેજો આય’

‘હં…હં….’

‘આઉં કાલ જ પાછો રામનગર વિઞાતો એકાંધો અઠવાડો લગધો ત અઇ હાફિસ સંભારીજા’ચઇ કપુરચંધ વ્યો ને પિંઢજી કકરિયું ગોઠવે લા મંઢાણો

*****

Read the rest of this entry »


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 248 other followers