ઘુવડ

સપ્ટેમ્બર 23, 2018

owl

       હિકડ઼ો નર રા રસ્તે મોજસે હલ્યો વ્યોતે તેંકે પ્વાનું અચી હિકડ઼ે બાઇકવારો હડફિટમેં ગિની ભજી છુટો ઉ વિચાડ઼ો ધરધસે કિરાંજધે પટતે પ્યોવો તાં બ્યો બાઇકવારો અચી ઇનજી વિડીઓ ઉતારેજી શરૂઆત કેં તાં ત મનુભાજો છકડો અચી ઊભો ને ઉનકે કોલર મિંજા જલે બુસટ ઠકા કરીંધે મનુભા ચ્યાં

‘ભેસા ભેસરમા હિનકે મધધ કરેજી ભધલી ફિલમ ઉતારિધે તોકે સરમ નતી અચે ઇન્સાન અંઇયે ક જીવાવર?’ Read the rest of this entry »

Advertisements

મુંજો કચ્છ

ફેબ્રુવારી 20, 2019

kutch

ભોમકા જેંજી ધીંગી ભટારી એડ઼ો મુંજો કચ્છ

બોલી મિઠી ને સીરી વારી એડ઼ો મુંજો કચ્છ

Read the rest of this entry »

કુછાજે નતો

ફેબ્રુવારી 13, 2019

baapaa

ચોણું આય ગચ ખણ,કુછાજે નતો;

કેડ઼ી આય હી પપઝડ,છુટાજે નતો

મનજો હી ઘોડો,ધોડે પવન વેગી;

Read the rest of this entry »

સંગીતજી અસર

ફેબ્રુવારી 3, 2019

jal tarang

કાનુડા..કાનુડા..કાનુડા તોજી મોરલી વગી ઘર રેઢા છડેને આઉંત તો વટ ભગી..

        ઇટાલીજો સરમુખત્યાર મુસોલિનીજી આત્મકથામેં હિકડ઼ો પ્રસંગ લખલ  આય સે વાંચે પાં ભારતવાસીકે પાંજી જુગ જુની સંસ્કૃતિ લા અજાવ આડર ,અભેમાન ને રાજીપો થિઇ સગે

       ભારતજા સંગીતજા વડા બુજણ શ્રી ઓમકારનાથ ઠાકુર ઉન ડીએમેં ઇટાલી ગુમણ વ્યા વા,ત ભારતજા ઇ વડા સંગીતજા બુજણજે માનમેં મુસોલિન રાજાશાહી ભોજન સમારંભ ગોઠવે તેમેં ઇટાલીમેં વસંધા ભારતજા વડા મથા લેખાજે એડ઼ે ભારતવાસી ને ભારતજી એલચી કચેરીજો સ્ટાફ પ હાજર વો.

Read the rest of this entry »

વા વરે

જાન્યુઆરી 31, 2019

windmill

વા વરે તેડ઼ી પુઠ ડિઇ સગો ત ડ્યો;

સામી મુવાડ઼ વઠેસે અખમેં કખ પ્યો

ધુખાય કાની ફિગાંઇધા વડી ભેણીતા;

Read the rest of this entry »

અરધાસ

જાન્યુઆરી 29, 2019

bhagat

ગિથરકે જુકાઇ રોજ તોકે જુકોંતા;

ભરોસે રિઇ માલક તોજે ટિકોંતા

મુફતિયેં કે કાગડો કંકોતરી ડિનેવેં;

Read the rest of this entry »

ડૂકાર

જાન્યુઆરી 22, 2019

farmer

     ચંધનપર મથા અસાઢ વ્યો, શ્રાણ વ્યો પ મીંજો હિકડ઼ો છંઢો નં પ્યો.જડાં નેર્યો ઉડાં વિધવાજે કિપાર જેડ઼ો કોરો પટ ડિસાણો તે. કિડાં ઘાજો તિણખલો નં વો, અવેડેમેં પ પાણી કિડાં? કોક વાયજા તર ઉના વા તેમેં બ ઢુક પાણી મડ વો, ત કોક વાયમેં મૂર પાણી નં વો.કંચનસર તરા પ સૂકી વ્યો વો.ચોપા જીયણ ને મોતજી વિચ જોલા ખાધોતે. ડોસલ કોક ચેં, કધાચ ભધરેજા ભૂસાકા થીએ. અગિયા પ થ્યા વા સે સુણી માલધારી અભ ડિયાં ન્યાર્યો તે. કિત હિકડ઼ો કારો વડર નતે ડિસાણોં. માલધારી ભચલ ચોપા હકલે ગુજરાતજી ડિસ જલ્યો વો. Read the rest of this entry »

ફિરચાકેલ (૨)

જાન્યુઆરી 15, 2019

girl

(વિઇ ટપાલનું અગિયા)

‘હીં ત પેલેથી ફિરચાકેલ ને મનધાર્યો કંધલ આય પ હિતરી હધ સુધી વિઇ સુણીને નવાઇ લગેતી..’ ચિઇ ગુંજા પુછે

‘પ ગાલ ફારગતી સુધી કીં પુગી..? Read the rest of this entry »

કનુ*

જાન્યુઆરી 5, 2019

kalam

કનુ*

મહેફીલ વિચ્ચ કીં પરિયાણ કે તું ચો કનુ

કેંસે કીં ગાલ નં કો જાણ કે તું ચો કનુ

ભાઇબંધી કે વે તું હેડ઼ી કો ને કીં ભલા

વિચ્ચમેં કિટ્ટા કરે કીં ફિટાય તું ચો કનુ

Read the rest of this entry »

ફિરચાકેલ

જાન્યુઆરી 1, 2019

girl

              રા રસ્તેતે બ બાઇકકે ઓચિંતી ભ્રેક લગી ત બોંય ચાલક બાઇક રસ્તે બાજુમેં ઊભી રખી હિકડ઼ે બેંકે બખ વિધો

‘જીગુ લટઇ કિડાં વિઇયેંતે..?’ગુંજા પુછે

‘આઉં તોકે મિલણ અચિંધી વિઇસે ને તું..?’

‘આઉં પ તોકે જ મિલણ અચિંધી વિઇસે..’ચિઇ ગુંજા મુરકઇ

‘ત હલ મુંજે ઘરે હલોં મુંજો ઘર ઉર્યા જ આય..’જીજ્ઞા ચેં Read the rest of this entry »

ત્રે તાડ઼ી

ડિસેમ્બર 29, 2018

kinner

વસે વાડી વધે વાડી ડિજા મા ત્રે આના

અસીં વજાઇયું ત્રે તાડ઼ી ડિજા મા ત્રે આના

જીયણજો હી કોથરો સંભારેને ઉપાડીજા 

Read the rest of this entry »