ઘુવડ

સપ્ટેમ્બર 23, 2018

owl

       હિકડ઼ો નર રા રસ્તે મોજસે હલ્યો વ્યોતે તેંકે પ્વાનું અચી હિકડ઼ે બાઇકવારો હડફિટમેં ગિની ભજી છુટો ઉ વિચાડ઼ો ધરધસે કિરાંજધે પટતે પ્યોવો તાં બ્યો બાઇકવારો અચી ઇનજી વિડીઓ ઉતારેજી શરૂઆત કેં તાં ત મનુભાજો છકડો અચી ઊભો ને ઉનકે કોલર મિંજા જલે બુસટ ઠકા કરીંધે મનુભા ચ્યાં

‘ભેસા ભેસરમા હિનકે મધધ કરેજી ભધલી ફિલમ ઉતારિધે તોકે સરમ નતી અચે ઇન્સાન અંઇયે ક જીવાવર?’ Read the rest of this entry »

સગાઇ

નવેમ્બર 11, 2019

ring

       થધો વાસરો હલ્યોતે તેંજી મોજમેં બ ધોસ્તાર વ્યોમેશ ને ડેવાંગ હિકડ઼ી બાઇક મથે લમે સુધી ગુમણ નિકર્યા વા.કિડાં પ પુજેજી તકડ નં હુંધે વ્યોમેશ હરે હરે બાઇક હલાયતે,અચાનક ઇનીજી મુર મિંજા હુસ કંધી હિકડ઼ી બાઇક વટાઇ વિઇ.બાઇક હકલીંધલ કેર આય ઇ ઇની બીં મિંજા કોય કીં સમજે તેનું મોંધ ત બાઇક વિઙી ચુંઙી હલઇ ને હિકડ઼ે વિજજે થંભલેસે ભમ્મ કંધે ભુસકાણી ત બાઇક હિકડ઼ી ડિશમેં ને હકલીંધલ બિઇ ડિશમેં ઉલરીને પ્યા.  Read the rest of this entry »

મૂંકે આઉં બોરો ગમાં

નવેમ્બર 5, 2019

young boy

મુંજે જીવજા સોં મૂંકે આઉં બોરો ગમાં

નિંઢો ટાબર હિકડ઼ો માજી નજરમેં

આડ઼સુજો પીર ભલે આઉં સજે ઘરમેં Read the rest of this entry »

નંઇ સડે

ઓક્ટોબર 31, 2019

naa

અંઇ ધિલ ભરેને વસો,ઝાપટો પાંકે નંઇ સડે

અસી માડ઼ુ મુસડધારજા માવઠો પાંકે નંઇ સડે

ચોંધા ત મચ્છીજી અખમેં ટુબી પ ડિઇ અચાં

Read the rest of this entry »

નં કેણી

ઓક્ટોબર 13, 2019

chup 3

વિગર પુછે પિંઢજી મતિજી ગાલ કડેં નં કેણી

ચાંચી ચુગલી ખોટી સચી નિંધા કડેં નં કેણી

ધિલસે ધિલકે મિલલ જ રખણાં હર હંમેશા

Read the rest of this entry »

પગ

ઓક્ટોબર 1, 2019

foot

ખોટી વાટ જલેલી હલંધેને, ઝંઝકી વ્યા વા પગ

ચોવટો જ આયો અગિયા, ત ઝંઝકી વ્યા વા પગ

હલણજી ત આધત નં વિઇ, ને તોંય પંધ પ્યાસી

Read the rest of this entry »

ડિઠો

સપ્ટેમ્બર 8, 2019

girl

મગજ વિગરજો માડ઼ુ ડિઠો

ઉઠ વિગરજો ઉઠાડુ ડિઠો

ધણ વિગરજો આડ઼ુ ડિઠો,

Read the rest of this entry »

મિલેલા મિલેંતા (૮)

ઓગસ્ટ 31, 2019

LB

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

      મૌસમી છેવટ તંઇ ન રુની સે નં જ રુની ભસ સુઞે વારેજી ઘરજે કમમેં લગી વિઇ. હિકડ઼ો ડી પન્નાલાલ પટેલ,આર.વી.ડેસાઇ,ચુનીલાલ મડિયા,ધૂમકેતુ,કનૈયાલાલ મુનસી જેડ઼ે વડે લેખકેંજી ચોપડીયુંસે પિંઢજી હિકડ઼ી સટુકડી લાયબ્રેરી હિકડ઼ે કબાટમેં ભનાય વે સે સાફ કેંતે.ઇન ચોપડીયેંજે વિચમેં રખલ ડીક્ષનેરી ઇનજે હથમાં સરી વિઇ ને પટ પોંધે ઇન મિંજા બાર છણ્યો પારસજો ફોટો,ઇ હથમેં ખણધે મૌસમી ઉચકાર વિજી રુઇ પિઇ,મૌસમીજી ઉર્યા પર્યા રોંધી લીલાવતી તેંરઇ ઇન વટ આવઇ ને ઇનકે બખ વિજી પુઠતે હથ ફેરીંધે રુણ ડિને,હિતરે ડીંથી મૌસમીજે હિયેંમેં ધબજેલો ડચુરો ધરિયામેં વીર આવઇવે તીં મૌસમીજી અખિંયે મિંજા આંસુ ભની બાર આયો.   Read the rest of this entry »

મિલેલા મિલેંતા (૭)

ઓગસ્ટ 25, 2019

LB

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

ગોડબોલે…’ઇન્સપેકટર સાવંત પિંઢજે ખાસ માડ઼ુકે સડાય

‘યસ સર…’સલામ ભરે ગોડબોલે ચેં ત સાવંત ઇન વટા હિકડ઼ી ફાઇલ મઙાય

‘હી વિપુલજો હિકડ઼ો ધોસ્તાર આય સુકેતુ ઇન મથે નજર રખો ને બાતમી કઢાયો’

Read the rest of this entry »

મિલેલા મિલેંતા(૬)

ઓગસ્ટ 17, 2019

LB

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

પારસજા હાઇસ્કૂલમેં ભણધો વો તડેંજા જુના ધોસ્તાર વા તેંકે મિલણ વિનાયક સડાંયને ચેં

‘પારસકે જુની ગાલિયું કીં પ જાધ નંઇ ત અંઇ મિલણ અચો તડેં ઇનકે જુની ગાલિયું જાધ કરાયજી કોશીશ કજા’

Read the rest of this entry »

મિલેલા મિલેંતા (૫)

ઓગસ્ટ 11, 2019

LB

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

હા પાં હિકડ઼ે બેંકે ભરોભર સુઙણી ગિનો તેં લામૌસમી અખિયું ઢારે ચેં

આઉં સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ માડ઼ુ અંઇયા ઇતરે તોકે હેર જ ચિઇ ડિયાંતો ક લંઢનમેં નં ત મુંજી કો જેડલ વિઇ ને હેર પ કોય નાય આઉં તોકે પસંધ અંઇયા ક નં ઇ જાણે વિગર પાંજે

ભવિસમેં થીધલ સબંધજા કોલ કરાર થિઇ વ્યા અંઇભાવેશ મૌસમીજો હથ જલે ઇનકે થિપડીધે ચેં

Read the rest of this entry »