ધમાલ વિઇ

July 27, 2016

dance

મોભતિલા માડ઼ુ મિલ્યા મોભતસે જ ગાલ થઇ;

છડ ખણી ઇનજી મુનતે વાર વા ક ટાલ વિઇ

કેંજો રઙ કેડ઼ો તેંજી પપજડ઼મેં ચો કુલા પોણું

Read the rest of this entry »

હેપ્પી ફાધર્સ-ડે

July 25, 2016

HFD

          પિતાંભર ને રતનજો નિંઢો ઘર સંસાર વો.પિતાંભર હિકડ઼ી પેઢીજો નામાવટી વો તેં ભેરા બ ત્રે છુટા નામા પ કંધો વો ને ડાર માની નિકરધી વિઇ.રતન બંધેલી ધુકાને લા પાપડ ને ખાંખરા ભનાઇધી વિઇ.ત્રે પુતર વા ડામો(ડામોધર)ઘરજી હિકડ઼ી ખુણમેં ભનાય ભઠી મથે ભુતડ઼ા સેકે ને વિકણધો વો.બે નિમરજો સુંધો (સુંધરજી)ભણતર છડે ને સતસંગ આશ્રમમેં પ્યો પથર્યો રોંધો વો સે હિકડ઼ો ડીં સાધુએજે સંગ ભેરો હલ્યો વ્યો.મિણિયાં નિંઢો જાધુ(જાધવજી)ભણધો વો સે મેટ્રિક ભણ્યો પો નોકરી લા જાવા વિજધો વો પ કિડાં મિલઇ નતે તેંસે ડામેજી તોછડાઇઅ ને ભભડ઼ાટ વધી વ્યો રોજ ઇજ કચ કચ ‘કમ કાજ કેણું નાય ને મુફતજી માની ખેણી આય હી ભુતડ઼ા સેકીધે પરસેવે નાઇ રાં તો તડેં મડ ચાર પૈસા મિલેંતા…’         

           હિકડ઼ો ડીં જાધુ ઘર છડે હલ્યો વ્યો.કિડાંક ઘા ભરલ ખટારેમેં,કપા ભરલ ખટારેમેં ક પોંયુ ભરલ ખટારેમેં ઇ રખડધો કુટાંધો મુંભઇ પુગો.ઘણે હેકાણે ભાટકે પ્વા ઇનજે જુને ધોસ્તાર જીવલે(જીવણ)જો ઘર લધો.જીવલો વેલી સવારજો છાંપા પુજાયજો કમ કંધો વો ન્એ પો સજોડી હિકડ઼ી હોટલમેં ચાય ભનાઇધો વો સે જાધુ કે ચેં

‘નેર જાધુ તું મું ભેરો રોંને તેમે વાંધો નાય મુંકે જીકી પૈસા મિલેતા તેં મિંજા મુંજી મા કે મનિયાડર કે પ્વા

જીકી વિતરેં તા તેં મિંજા આઉં હિકડ઼ી વેરા વડા પાઉં ખાઇઅને ગુજારો કરિયાં તો ઇતરે તોકે ખારાય સગા ઇં

નઇંયા…’

Read the rest of this entry »

પાગલો નાધિયા (૪)

July 22, 2016

nadia

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

       પ્રાગજીજો હુલામણો નાં પાગલો વો ને નાધિયા ત ઇનકે ઇનજે ધોસ્તારે ડિનલ અકરામ વો. પાગલેજે નિંઢપણમેં જ મા ગુજારે વિઇ.પે સજો ડીં ગામમેં ચાયજી કિટલી ખણીને ફિરધો વો.મડ ચાર પૈસા મિલધવા પ પાગલેજે બાપા ઇનકે ભણે લા વેરાય વેં.મિડ઼ે સરખે સરખા ભેરૂજી હિકડ઼ી ટોડ઼કી થિઇ વિઇ.પાગલેકે ગામજે ચોકમેં રમે કનાં વથાણમેં રમેજી મજા અચિંધી વિઇ.ઇનકે બ જ સોખ વા નિઢે તરામેં વડજે ઝાડતે ચોર પોલીસ રમણી ને ફિલમ નેરણી તેમેં નાધિયા જાનકાવસજી ફિલમું નેરીજી જજી મજા અચિંધી વિઇ.

Read the rest of this entry »

ઓપરેટર

July 11, 2016

T0

            છેલ્લે હિકડ઼ે વરેથી રોજજી ઘટમાડ઼જે મણકે વારેંજી હાફિસ ચાલુ થિઇ. મિણી ટેબલ વટ રખલ ખુડસીતે અચી માડ઼ુ વિઠાતે પ મિણીજી નજર હાફિસજે ધરવાજે વટજી ટેલિફોન ઓપરેટરજી કેબીનમેં વેંધલ અપસરા સરોજકે નેરીંધે પિંઢજા કમ સંભાર્યો, પ કન ત ચુસા કરેને ક અજ મિણિયાં મોર કેંજી ટેબલ તે ઘંટી વજેતી સે સુણેલા અતાલા વેંતા ઇનમેં પ જેંજી ટેબલજી ઘંટી મિણિયાં મોર વજે ઇનકે ત લગે ધનભાગ ને ધન ઘડી ઇનમેં વધુ અતાલો વો હિમાંસુ

         ચાય પિધે લા ભેરા થિંધલ ચાર વાંઢા હિકડ઼ી જ ગાલ કંધા વા ક હી અપસરા કેંકે મિલધી પાંજી હાફિસમેં મિંજા કોક ભાગસાડ઼ી હુંધો ક કીં…?હી ગાલા ઉડધી ઉડધી સરોજ સુધી ઇનજી જેડલ જેનીફર વટા પુગી.હી સુણી સરોજ વિચારકેં ક, હાણે ઘચ થ્યો હિનજો કોક માગ કેણું ખપે.પો હિકડ઼ે અઠવાડ઼ેજી રજા ગિની સરો ગેબ થિઇ વિઇ ને ઇનજો કમ જાડી ભેંસ માર્થા સંભારે.           

Read the rest of this entry »

ચો તા ખરો

July 8, 2016

discuss

ચો તા ખરો                                        કહે તો ખરો                          

લગ લગાણી હી કેર કે ચોતા ખરો;       આગ આ કોણે લગાવી કહે તો ખરો           

કેંજી વિઇ હથ જલાણી ચોતા ખરો        જાન કોણે બચાવી કહે તો ખરો

પિંઢ ઉપાડ઼ીને ભલા તું ભાર કિતરો;       તૂં ઉઠાવીશ પોતે વજન કેટલું;

પોઠ હી કીં ખડકાણી સે ચોતા ખરો        પોઠ કોણે લદાવી કહે તો ખરો

પુછા ધિલજી આખાણીજી ત થીંધી;        આ હ્રદયની કહાણી જુબાની થશે;

કેર ને કેંકે ઇ પુછાણી સે ચોતા ખરો        જાંચ કોણે કરાવી કહેતો ખરો

હી ધરિયાજી લેરૂં ત ઇં પુછે વિઠી;          આ લહેરો દરિયા તણી પુછતી;

મછલી ભલા કીં ફસાણી ચોતા ખરો         માછલી શેં ફસાવી કહે તો ખરો

હલ ડિઇ ડિયાં પ્રેમસે તોકે જીયણ;           ચાલ આપી દઉં પ્રેમથી આ જિંદગી;

જાર હી કુલા વિછાણી સે ચોતા ખરો         જાળ શાને બિછાવી કહે તો ખરો

૩૦-૦૪-૨૦૧૬                                            –કૃષ્ણકાંત ભાટીઆ

–ભાષાંતર “ધુફારી”

 

સિપરી

July 6, 2016

lb-6

હથ જલે તું મું ભેરી હલ સિપરી;

આઉં ચાં આમરી તું ચો પિપરી

મનજી ગાલ વે સે મુંકે જ ચોજે;

Read the rest of this entry »

સમાચાર (૩)

June 22, 2016

paper

 (વિઇ ટપાલ તા અગિયા)

      અભુભકર મુલચંધજી હાફિસમેં આયો ને પટેવારેકે ચેં

‘તોજે સેઠકે વિઞી ચો અભુભકર આંકે મિલે લા મઙેગો….’

       પટેવારે વટા અભુભકરજો નાં સુણી મુલચંધ સાવધ થિઇ વ્યો કેડ઼ી ખર સકિનાજે આપઘાતજી  

ગાલ પુછણ ત નિઇ આવ્યો વે,,,? ઇનકે કો ગાલજી વાસ ત નિઇ અચિ વિઇ વે…..? એડ઼ા વિચારેજી સતપંજમેં પોંધે પો પિંઢકે જ ચેં છડ યાર વા વરધો તેડી પુઠ ડીંધાસી ઇં મન વારે પટેવારે કે અભુભકર કે હલાયજો હથસે ઇસારો કેં

Read the rest of this entry »

સમાચાર (૨)

June 20, 2016

paper

(વિઇ ટપાલનું અગિયા)

‘મુલચંધ…?’

‘રમજુકે સંપેતરો પુજાયલા સોનપર હલાયજો ત બાનું વો,મુલચંધજી મેલી નજર સકિના મથે કડેંથી વિઇ ઇતરે રમજુ વિઞે પ્વા હેકલી સકિના કે બુસાટેલા ઇનજે ઘરમેં મુલચંધ વ્યો પ સકિના પુઠલે બાયણેમિંજા ભજીને બાવનસા ઓલિયાજી ધરગાહ્તે પુગી તડેં મુલચંધ ચેં કાલ ત તું ધરગાહ મિંજા બારો અચિનિયે નં….?’

‘પો…કુરો થ્યો….?’ખાલી પિયાલી ભરીંધે રાઘવજી પુછેં

Read the rest of this entry »

સમાચાર

June 16, 2016

paper

       ચંધનગઢમેં છપાંધે છાપે જે પેલે પને તે સમાચાર છપાણા ‘શકિનાએ કરેલી આત્મ હત્યા’

          નીચે લિખલ વો ક,અસાંજે ખબર પત્રીજી એડ઼ી ખબર આય ક ગામજી બાવનસા ઓલિયા પીરજી ધરગાજે અઙણજી આમરીજે ઝાડતે ધરગાહ મથે ઓઢાડ઼લ ચાધરસે સકીના મોત વલો કેં વે.ધરગા મુજાવર ઇસ્માઇલ અલ નબી મિણિયાં મોર સકિનાજો મડ઼ો આમરીમેં લટકધો ડિઠો વોં ઇતરે ઇની પિંઢજી ફરજ સમજી ચાવડ઼ી તે ખબર ક્યોં વોં.પોલીસ મડ઼ેજો કબ્જો ગિની ઇસ્પટાલમેં મોતજો કારણ જાણે લા ચીરફાડ કેણ પુજાંયો વો.હી કીં થ્યો તેંજી તપાસ ચાલુ આય.

         હી સમાચાર વાસરે વારેંજી સજે ચંધનગઢમેં પખડજીવ્યા.ચાર માડ઼ુ ભેરા થીએ ઉડાં ઇ જ ગાલ હલઇતે.

‘એડ઼ો સે કુરો થ્યો હુંધો ક સકિના હેડ઼ો કેં…?’

‘રમજુ સે ઝઘડો થ્યો હું ધો…’

‘ના યાર રમજુ ને સકિના ત બોંયજો ઘરસંસાર સુખી વો…નક્કી બિઇ કીંક ગાલ આય..’

‘કેડ઼ી ખર કેંજી મેલી નજર લગી વિઇ હિન સુખી જોડલે કે…?’

Read the rest of this entry »

ચાયજો કોપ

June 7, 2016

tea cup

           છેલ્લા સત વરે થ્યા ભેન્કજી નોકરી મિંજા રિટાયર થેલ ઘરભંગ ડયારામજી રોજજી જીકીં

રીતભાત વિઇ ઇનમેં કીં ફરક નં પ્યો વો.સિભુજો સાડ છ વગે ઉથી નાઇધોઇ ને જોગાસન કેણ વેણું

સત વગે હથમેં છાપો આયો ખપે સે જ ન મિલે ત જરૂર સુજેમેં અચે ‘હી છાપે વારો ભધલાયણો પોંધો’

       ડયારામકે ઇનજો પુતર કૌસિક હિક્યાર ચેં વે ‘પપ્પા હાણે અંઇ રિટાયર થઇ વ્યા અયો.હેડો વેલો ઉથીને આંકે કુરો કેણું આય હાણે ત અંઇ આરામ કર્યો મોજ કર્યો’

        હી સુણધે જ ડયારામજી કમાન છિટકઇ ‘હીન ઉમરમેં તું…તું મુંકે પકે માટલે કના ચાડાયજો સિખાઇને..ઇં..’હી સુણી રસોડે મિંજા કવિતા ઇસારો કેં છડયો નં પંચાત સે ડયારામ ડિસી વ્યોને વડો હોબાડ઼ો કેં ને પો સજો ડીં ભાગુ જેડ઼ો મોં કરે ફિર્યોતે.

Read the rest of this entry »


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 296 other followers