સુખી માડ઼ુ

October 4, 2015

maadu

“સુખી માડ઼ુ”

              અજ ધોમ ધત્તે આંઉ ઇસ્પટાલવારે બસસ્ટેન્ડ વટ ગઢ વારી ભુજ વેંધલ બસજી વાટ નેરઇતે.મું ઘડિયાલ નેર્યો.અઞાં પા કલાક વાટ નેરણી ખપધી એડ઼ે ટાણે માડ઼ુ કુરો કરે? ઇતરે મું ગુંજો ફફોસે ને પાકીટ કઢી હિકડ઼ી સિગરેટ ધુખાઇ બરધી કાની પેલી આંગરને આંગુઠેમેં જલે ને છેટે ઉલારઇ ને ચપ મિંજા સિગરેટ જલે ધું જો ઢગ ફગાયો. બિઇ વડી તિક ડીંધે હિડાં હુડાં નાર્યો.થોડેક છેટે નજર કઇ તિત ચાર સેંથા ખોડે તે મથે આડીયું વિજી ભનાયલ માંઢવે મથે ધડ઼કિયું વિજી હિકડ઼ો ઘર મંઢે સથવારેજો જોડલો આરામ કેંતે.ધણી ઘરવારીજે ગુડેતે મથો રખી લમાય વેં જડેં ઇ ધણીયાણી ધણીજે મથે મિંજા જુંયું ચુંઢેતે.

      હિકડ઼ે કોરા ત્રે પાયણસે ભનાયલ ચુલ મથે હિકડ઼ો હંઢલો પ્યોવો જે મથે ઉધી માનઇ રખી ઢકલ વો.ત બે કોરા હિકડ઼ી વડી ધિર મથે પાણીજો મટલો પ્યોવો તેં મથે હિકડ઼ી થારી ઢકે ગિલાસ રખલ વો.ઇનજી બાજુમેં પેલ ખટલે મથે ચાર ધડ઼કિયું વીંટલ પિઇયુ વિઇયુ.હી મડ઼ે ડિસી ને હિકડ઼ે ફિલસુફજી ગાલ જાધ અચી વિઇ ક,સુખે સંસારમાં એક જ નર કુંભાર ચિન્તા બાંધી ચાકડે ધન એનો અવતાર”સે હીં જ આરામસે સુમધા હુંધા.હી ત અભણ માડ઼ુ પણ કોય ભણલ આરામસે રે ત? કેડ઼ી રીતે રેં ઇ વિચાર અગિયા હલે તેનું મોંધ ત બસ અચી વિઇ.આંઉ બસમેં પગ ડિનો ત બસમેં વિઠલ મિરિંયા જો અવાજ આયો.
કીં અયો પેરભુભા અજ હિડાં?”

“ઉ રમેસકે મિલણ આયો વોસે”ચિઇ ઇ સય હથકોરા વિઠી હુઇ ત આંઉ ઉંધે હથ ડીયાં ખાલી સીટતે વિઠોસે મું વટ અચી કંડકટર પુછેં

“કિડાં ભુજ…?”

“ના શિવકૃપાનગર”

      કંડકટર ટક ટક ફાંકા કરે ટીકીટ જલાય ઇતરે મું પિંજાજી નોટ જલાઇ પોય મું મિરિંયાસે ગાલાઇધે પુછ્યો

“તું કિડાં માઇતરે વિઇ હુઇયે..?”

“ભો મુંજે કાકાજે છોકરેજા નિકાહ વા…”
ભરાભર…”

“ઉ આંજો ધોસ્તાર જયપરકાસ મલ્યો વો વાટમેં જડેં અસીં હાજીપીરવલીકે સલામતે વ્યાવાસી” કંડકટર ડીનેસે પૈસા ગુંજેમેં વિજી મું પુછ્યો

“આય ત મજામેં નં?”

“હા એકધમ ઇનજી ઘરવારી પુની પ ભેરી વિઇ”
     મું મથો સીટ મથે ટકાયો ને અખિયું મુચઇયું.ઉન જોડલેજો વિચાર કંધો વોસે.બસ મડઇજે સ્ટેસન તે અચી ઉભી.ઉડાંનું પેસેન્જર ખણીને રવાના થિઇ.કોડાયપુલ વટ ખાસાએડ઼ા પેસેન્જર વા ઇનીકે ખણેલાય બસ ઉભી રિઇ.મું નજર કિઇ હિકડ઼ો મેકેનિક સ્કુટર રાસ કંધો વો. નેરે મુંકે જયુ જાધ અચીવ્યો.જેંજી ગાલ મુંજી મા જનમ તાં મુંભઇ છડે ત્યાં સુધીજી પિંઢજી ડીઠલ ને ઇનજે મામા વટા સુણલ વિગતવાર ક્યોંવો ઇતરે ઇનજો વિચાર અગિયા હલ્યો.

Read the rest of this entry »

સે’ર (૪)

October 2, 2015

inkpot

સે’ર (૪)

નમ્યા સે નમી કરે પાછા ઊભા થ્યા;

ન નમ્યા ‘ધુફારી’ ચેં એંટસે પ્યા તૂટી.

 -૦-

Read the rest of this entry »

આખાણી ધારજી (૨)

September 29, 2015

tado chavi

આખાણી ધારજી (૨)

(વિઇ ટપાલનું આગિયા)

“આંઉ સમજાય નેરિયાં?”

“ના યાર ગાલજો ગાલોડો કરે એડ઼ી આય.મુંકે કોય ઇલાજ સુજે નતો,તોકે કીં સુજધો વે ક કી ઇલાજ વે ત ચો”ચિઇ ઇન મુંકે બિઇ બીડ઼ી ડિને.

              બીડ઼ી ધુખાય મું કિતરી વાર મથો ખનેર્યો.ઓચિંતો મુંકે હિકડ઼ો કિસ્સો જાધ અચીવ્યો.ઇ મું કેં વટા સુયોવો ક કડાંક વાંચ્યો વો ઇ અજમાય નેરેજો વિચાર કરે મું બકુલકે મિડ઼ે ગાલ સમજાઇ ઇતરે નિરાંતજો સા ખણધે બકુલ ચેં

“ભલે તડે હલધાસીં?” 

“હા ને બઇ ગાલ,ભાભી ઘરે ન વેં તડે કાકીકે મડ઼ે સમજાય છડીજ.

“હા ઇન ગાલમેં બેફિકર રોજ બાઇકે મડ઼ે સમજાય છડીધોસે,પણ તું મુંકે ચે ન ક હેર જયલો કડાં આય?”

“મુંભઇમેં”

Read the rest of this entry »

આખાણી ધારજી

September 27, 2015

tado chavi

“આખાણી ધારજી”

          સાંજી થીણ આવઇ વિઇ,ટાવરમેં છ જા ટકોરા પ્યા તડેં આઉં લાયબ્રેરી કોરા વર્યો સે.રોજ સાંજીજો આઉં ને બકુલ લાયબ્રેરીમેં ભેરા થીયું ને પો કાં ત ધરિયાકિનારે વિઞો નં ત વડે ભગિચે ફિરેલાય વિઞો વેંધે વેંધે અજે ગઢવીકે સલામ મારિંધા વિઞો ઇતરે અસાંકે ગોતિંધો અચે ત ઇનકે ખબર પે ક અસીં વડે ભગિચે ડીયાં વ્યા અઇયું.જ ધરિયાકિનારે વેંધા વોં ત કારે બાવેજી હોટલજી ચાય પિંધા વિઞો ઇતરે અસાંકે ગોતિંધો અચે ત ઇનકે ખબર પે ક અસી ધરિયાકિનારે ડીયાં વ્યા અઇયું.અજ કિડાં વેંધાસી ઇ ત બકુલ મિલે પોય નક્કી થીએ.

              મું લાયબ્રેરીજે બાયણેમેં ઉભીને હિકડ઼ી નજર ફિરાઇ બકુલ કિડાં પ નં ડિસાણો.કુરો થ્યો હિકડ઼ો વિચાર આયો તિડાં ત ભિત ભર રખલ હિકડ઼ી ખુડ઼સીતે કોક હિકડ઼ો છાંપો બી હથે જલે ને વિઠો વો ઇ બકુલ વો.મું ઇનકે ઇનજી પેન્ટજે રંગ મથા સુઙણી ગિડ઼ો,ઇતરે આઉં ઉન ખુડ઼સી ડીયાં વ્યોસે.ઇ બકુલ જ વો પ ઇ છાંપો વાંચે નતે પ છાંપેજી આડસમેં કિંક વિચારમેં વિઞાઇવ્યો વો.મું ઇનજે ખભેતે હથ રખ્યો ત ઇ હબકી વ્યો.

               હોલમેં છાંપેજે ફરધલ પન્‍નેજે ફફડ઼ાટ સિવા નિપટ સાંતિ વિઇ ઇતરે અખજે ઇસારે પુછ્યો કો કુરો ગાલ આય?ત ઇન પ બાયણે કોરા નેરે ઇસારે સે પુછે હલધાસી? મું મુન હલાય ને હા ચિઇ ત ઇન છાંપેજી ઘડ઼ી વારે ટેબલ તે રખેં,તિડાં મુંજી નજર હિકડ઼ે ખુલ્લે ચોપાનિયે તે પિઇ તેમેં રામકુમાર અને જે.પી.સીઘલજી મિક્ષ સ્ટાઇલજો હિકડ઼ો ચિતર વો.બકુલ મુંજી બાં જલે મુંકે બાર તાણેજી કોસિસ કેં ઇનકે હિકડ઼ી આંગર ઉચી કરે ઇશારો ક્યો ને ખુણ મથેજી સઇ “જયસકર” વાંચે આઉં મુરક્યોસે ત બકુલ મુંકે ઇસારેસે પુછે કુરો થ્યો ત ચિતર મથેજી સઇ વતાય બાર તાણ્યો.

Read the rest of this entry »

બેત (૩)

September 24, 2015

કલમ અને કિતાબ

‘બેત (૩)’

મુનકે કલફ લગાયને કારા કયાં અંઇ વાર,

વિઇ જમાર વરે નં તેંસે તેંજો કર્યો વિચાર;

Read the rest of this entry »

વડર (૫)

September 22, 2015

cloud

“વડર (૫)”          

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

પધમપુર અચેજો થીએ તડેં અસીં સ્મિતાજો રૂમજ વાપરિયું ઇનમેં સ્મિતાજે નિંઢપણથી કરે ને લગન થ્યા ત્યાં સુધીજા જુધે જુધે રૂપમેં ને ઢબમેં ગિનેલા ફોટા અંઇ ને ઇની મિણીજી વિચમેં વડો ફોટો વાસંતીજો વો.રૂમ ઇંજ અકબંધ વો જડેંથી સ્મિતા કુંવારી વિઇ ત્યારથી અજ ડીં સુધી અસાં વિગર કોય ઇ રૂમ વાપરિંધો નં વો આંઉ પલંગતે વિઇ વિચાર ક્યોતે કાલ વિઞા ક નં વિઞા હિન કિસ્સેજી પુરી ખબર નં પે ને તકડ઼મેં જ કીં અન્યાય કરે વિજા ત?મુંજે હથે મુંજે જ પ્રેમકે ફાંસીતે ચડ઼ાય વિજધોસે ને આઉં જીરો છતાં મરેલેજે ભુતાવડ઼ વારેજી જીયણ લાય જાવા માર્યા કંધોસે.

Read the rest of this entry »

વડર (૪)

September 20, 2015

cloud

“વડર (૪)”

                 રામસંગ આયો સ્મિતા પરાગકે પલંગતે સુમારીધે ચેં

“હી બોય બેગ ડીકીમેં રખજ ને ટોપલી પુઠલી સીટ તે રખજ.પપ્પા માંધા અંઇ ઇતરે અસીં પધમપુર વિઞોતા”ચિઇ હેંગર મિંજા કોટ કઢી મું પ્વા ઉભી રિઇ.મું કોટ પેરે ગિડ઼ો સ્મિતા પરાગકે કોઠે ગિડ઼ે ને વાસંતી ત કડુંણી ગાડીમેં વિઇ રિઇ વિઇ.સ્મિતા લાય મું આગલી સીટજો ધરવાજો ખોલ્યો તિડાં રામસંગ પુછે

“સાહેભ ગાડી અંઇ જ ખણી વેંધા…?” 

“હા!! મુંકે સવારજો પાછો અચણું આય તોકે હેરાન થે જી કીં જરૂર નાય ને નેર સમીરજી ગાડી કાલ ગેરેજમેં સર્વીસ લાય ડિનેજી તારીખ આય ત સમીર લાય મી.મહાજન વટા ગાડી ખણી આચીજ.”ચિઇ મું ગાડી ચાલુ કિઇ બારી વટ ઉભલ રામી પરાગ,સ્મિતા,વાસંતી ડિયાં નજર ફરાય ગિડ઼ે પોય “ટાટા બેબી ભેણ”ચેં ને ગાડી ભેરી હલધે પરાગજે મથેતે હથ ફરાઇધે ચેં”ભેણ આંજી ધ્યાન રખજા”   

”ટા..ટા…લામછંગ આંઉ મામાજે ઘલે વિનાતી”

Read the rest of this entry »

વડર (૩)

September 18, 2015

cloud

વડર (૩)

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

“નેરે હિનકે ચોવાજે નિરડોસતા..”મુંજે વકીલ મન ધલીલ કેં

“સ્મિ…!!”

“હં….!!!”

“સ્મિ…!!!”

“હં…!!”

“એ સ્મિ…!! ચો ન સમીર કિડાં વ્યો આય?”ચાયજો છેલ્લો ઢુક ભરિંધે અને કધાચ બ્યો કોય નયો મુધ્ધો લજે ઇન હિસાભે જરા ઉકોંઢ વતાઇધે પુછ્યો

“સમીર કોય ટેન્ડર બેન્ડર ભરણ પાવરી એન્ડ કંપનીમેં નાય વ્યો ઇ ત પિંઢજે પ્રેમજો ટેન્ડર ભરણ માયા કે મિલણ વ્યો આય સમજે……? જેડ઼ી રીતે તું લિકી છુપીને મુંકે મિલણ અચિંધો વે….. વિઞણ ડે યાર ગાલ જુની થિઇ વિઇ તું નંઇ સમજે!!!”

“માયા…”

Read the rest of this entry »

વડર (૨)

September 16, 2015

cloud

“વડર (૨)”

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

“પણ કાલ ત તું કોક નિખિલ કોર્પોરેસનજો નાલો નારાયણ નગર સોસાયટી લા ગિનધો વેં નં? હીં રોજ રોજ નાલા ભધલ્યા કીં કરિયેંતા કીં સમજાજે નતો?”

“ઇ ત એડ઼ો આય નં ક ભાભી….ઉ  નિખિલ કોર્પોરેસન હી કોનટ્રાક્ટ પા…પાવરી એન્ડ કંપની કે વિકાંધો ડિને આય…વધુ પૈસા ગનીને વકાંધો ડિને આય…ઇતરે…”ઇ ગારા ચબણ વિઠો ને લગભગ ભજી છુટે લાય ઇ પાછો વર્યો.

“ખેર કોન્ટ્રાકટ ગમે ઇન વટે વે તેંસે મુંકે કીં લેવાડેવા નાય પ સિંજા ટાણે વેલો પાછો વરજ અજ તોજો વડોભા વેલા આયા અંઇ ત ફીલમ નેરેલા વેંધાસી….વેંધાસી ન સુમી?” ઇન મું ડિયાં નેરેને પુછે.

“હેં..હા..હા..કુલાય નં?”મું મુંજે મગજમેં બીં લાય હલધ સચ્ચા ખોટા વિચારજે ચક્કર મિંજા બાર અચિંધે પિંઢ કે સંભારે સિગરેટ વસાઇધે ચ્યો.       

“ભલે ભાભી આંઉ ફીલમજી ટીકીટું ગનેજો રામસંગકે ચિઇ ડિયાંતો”ચોંધે ઇ બાર નકરીવ્યો ને પરાગજો રુંગો સુણી સ્મિતા અસાંજે બેડરૂમમેં વિઇ.    

“છમીલકાકા આંઉ આં ભેલી હલાં?”વાસંતી સમીરજે કોટજી ચાડ઼ જલે પુછે.

“ના…ધી! આંઉ નં બહુ….જ પર્યા વિઞાતો તું રામસંગ ભેરી વેજ ભલે..?ઇ નં ફીલમજી ટીકીટ ગિને લા વેંધો ને તોકે ફરાય અચીંધો ભલેં….?ઇ મથો હલાઇધે રામસંગ ભેરી હલઇ વિઇ.

Read the rest of this entry »

વડર

September 15, 2015

cloud

 “વડર”

                           સેઠ રમણનાથ રૂંગટા ખૂન કેસ બોરો ગજેલો ને બિકત્રિક વારો ખૂન કેસ આય.ભાગીધાર વાસુડેવ સરમા મથે ખૂન કે જો આરોપ આય.વાસુડેવ સરમા ચેં આંઉ ભેગુના અઇયા પણ પોલીસકે મલલ પુરાવા ઇનકે ગુનેગાર વધારે ને ભેગુના ઓછો સાબિત કંધાવા.મુડ઼ધેજી ચીરફાડ઼ કે પ્વા ઇસ્પિટાલજો કાગરમેં લખલ વો ખૂન .૦૦ થ્યો વો જડેં વાસુડેવ સરમા સેઠ રમણનાથજે ભંગલેતે .૩૦ વગે આવ્યા વા.ઘરવારી ગુજારે વે પુઠિયા વાંઢો ને છોરે નકર છઇયે વિગરજે સેઠ ભેરો હિકડ઼ો નોકર ધીનાનાથ રોંધો વો.ભજાર કરેલાય વેલ ડીનાનાથ સેઠ રમણનાથજી મૈયત ને તિન ટાંણે હાજર વાસુડેવ સરમાજો ભેરપો કરે છડે વેં.

ખંજર પેરાયને મારે વિજલ રમણનાથજી રતમેં બિજલ ડઇ નેરે ને હેબત ખાઇને ભેગાને વારેજી  ભજધે વાસુડેવ સરમાકે ધીનાનાથજી ધલીલ  ગુનેગાર સાભિત કેંતે. મુંજા માડ઼ુ મુંકે જકી ખુટધા પુરાવેજી ખપત વિઇ સે ભેરા કરેમેં પ્યા વા.હીં નેરીધે સાવ સાધો લગધો હી કેસ બહુજ અટપટો વો તેંમે પણ જીતી વિઞા ભાગસાડ઼ી ને હારી વિઞા અભાગિયો(હીં નેરે લાય વિઞો અજ ડીં તંઇ હિકડ઼ો કેસ આંઉ હારયો નંઇયા) હિન કેસજો વકીલ આંઉ વો સે.આંઉ ઇતરે સુમન પટેલ બી.એલ.એલ.બી.બારએટલો લંડન ઇની વિચારજે ચક્કરમેં વો સે તડાં ટન….ભિતજે ઘડિયાલમેં હિકડ઼ો ટકોરો પ્યો .૩૦ થ્યાવા.

            મુંકે હિકડ઼ો ભગાસો આયો આડ઼સ મોડ઼િધેસાલી ચાય પીણી ખપેઇં મનમેં ચિઇ ને ઉથીને બારી વટ આયોસે.સડકતે ઠલી હિકડ઼ી નજર કંધે હિડાં હુડાં નેરીંધે ગુંજે મિંજા પાકિટ કઢી છેલ્લી સિગરેટ ચપેમેં ધબાયને ખાલી પાકિટ બાર વાટ તે ફિગાઇ.વાટ તે હલધલ હિકડ઼ે ટકલે વાટાડ઼ુનું જરા છેટી છણઇ.પાકિટ પે જો અવાઝ સુણી હિક્યાર પ્વા  ને પોય મથે મુંજી બારી ડિયાં ન્યારે જાણે કીં કોય ઇનકે બોમ ફિગાયને મારે વિજેજો કારસો કેં વે.મું વાટાડ઼ુ ડિયાં અચિજા એડ઼ો લોડો ક્યો મોં ફટાઇધો ખભ્ભા ઉલારિધોં પુપડ઼ાટ કંધો હલ્યો વ્યો.

               બારીમિંજા અચિંધલ વાસરો ટેબલ તે ખુલ્લી રખલ શેઠ રમણનાથ ખૂન કેસજી ફાઇલજે કાગરિયેં કે જાણે કર બાર અચેલાય ઉકસાંઇધો વો,જાણે કર કોય બહુજ માનીતે પરધાન પ્વા ઇનજા ચમચા રિઢજે વગ વારેંજી વડે સડારે રડું વિજી ઇનજો નાલો ગજાયજો ફો વતાઇએ તી કાગરિયા ફાઇલ મિંજા બાર અચેજી કોસીસ ક્યોંતે સે ફફડ઼ાટ સુણી આંઉ પાછો વર્યોસે ને ફાઇલ બંધ કરે બાજુમેં રખઇ તેં ભેરો સામે રખલ સ્મિતાજો ફોટો નેરે વિચાર આયો ઘરે વિઞીને ચાય પિવાજે કીં?

           .૪૦ થિઇ અઞા શેઠ જમનાડાસ બજાજ આયા?. હં….. શેઠ જમનાડાસ બજાજ ….. શેઠ જમનાડાસ બજાજ ….ઓહો!!! કાલ અચેવારા અંઇ.વેરી ગુડ અજજી મિલણવારેજી નોંધમેં શ્રીમતિ કમલા સોમપુરાજે કેસ લાય ઇનજે ખાસ માડ઼ુ મી.સાવંત કે .૦૦ વગે મિલે લાય વિઞણું.માડ઼ુ પણ કમાલ અંઇ હાણે ધૂડ઼ જેડ઼ે કેસ લાય કરે હાઇકોરટજા બાયણ ખુખડાયણા અંઇ કેસ હારી વિઞેજા ભારોભાર ચાનસ અંઇ ને એડ઼ે કેસમેં સુમન પટેલ હથ નં વિજે ઇં મુકે મી.સાવંતકે સમજાયણું પોંધો.  

                   .૩૦ વગે શ્રીમતિ ભાવના ભટનાગરકે બોલાયણી ઇનજે ડેર જુકો સહિયારી જમીન પચાય વિઠો આય તેં લા કરે ફોન નંમર……….હા અંઇ તે સિવા કીં નાય વા!!! વેરી ગુડ ભાવના ભટનાગર કે અજ બોલાવાજે નં મી.સાવંત કે અજ મિલાજે તે સેં ઇનીકે કીં ફરક નતો પે સુમન પટેલ ગ્રેટ કે પે તો.સ્મિતા હંમેસા મુરકધે ચે તી વકીલ સાહેબકે જરા પણ ફૂરસધ નાય ઇતરે આજ .૦૦ વગેમેં અભતનવાઇ કરે છડિયાં

    મું તરત મુંજે હથજી ડાયરી ને જરૂરી કાગરિયા મુંજી બ્રીફકેસમેં વિધા ને બારા આયોસે.હાફિસ ભંધ કરે તાડ઼ો માર્યો.બાયણેકે લગલ જોરજે ધકકેસે બાયણે તે ઝુલધે ને છણધે નાંજે પાટિયે કે જલ્યો.રામસંગકે ચાં હિનકે કાલજ ચોડે છડે.હિકડ઼ી ખીલી તે લટકધે પાટિયે મથે નજર પોંધે મુંકે સમીર જાધ અચિવ્યો.મુંજો સગે ભાથી પણ વિસેસ મુંજો ભાઇબંધ સમીર મહેતા લગરાઇમેં ચોંધો વોયાર સુમન તું અંઞા તોજી થોડી ડીગ્રીયું વધાર જેડ઼ો કર સુમન પટેલ બી.. કોઇનાથી નઇ,એલ.એલ.બી.,છોલેલ બી., બિઝી બી.,બારએટલો અંદર લંડન ટન ટન ઠન ઠન…”

હઇયો હઇયો હઇયો ખમૈયા કર મુંજા ભા…”ચિઇ ઇનકે વારીધો વોસે. નીચે અચીને ગાડી ડિયાં વર્યોસે.સામેજી ઇરાની હોટલ મિંજા ધોડ઼ધો અચીને રામસંગ ધરવાજો ખોલે.આંઉ પુઠલી સીટતે વિઠોસે ધરવાજો ભંધ કરે ઢ્રાઇવર સીટ તે વિઇ ગાડી ચાલુ કરે આરિસે મેં નેરે કરે ચેં

સાયબ…._

ગાડી પાંજે ઘર ડિયાંવારે ગિન.આઉં રામ મંધર વટ ઉતરી વેંધોસે ને તું સાવંતજે ઘરે વિઞીને ચઇ અચીજ મુંકે હિકડ઼ો જરૂરી કમ આય ઇતરે મુંજી વાટ ન્યારિયે હાં હી સરનામું

ભલે સાયેબ

અડ઼ે હા..!! હિકડ઼ી ખીલીતે લટકધે સુમન પટેલકે જરા ફીટ કરાય છડીજમું લટકધે પાટિયે ડીયાં આંગર ચિંધે ચ્યો.

કાલ થઇ વેંધો સાયેભઇન મુરકધે જભાભ વારે.

                  ગાડી રામ મંધર વટ ઉભી રિઇ આઉં ગાડી મિંજા ઉતર્યોસે રામસંગ ગાડી ફરાય.આરામસે હલીને આઉં ઘરે આયોસે.વંઢેજો ધરવાજો હરે કરે ઉપટયો બાયણા ખુલ્લા વા પણ વાસંતી કિડાં ડિસાણી ઇતરે હિંયેમેં જરા સાંતી વરાઇ નકાં પપ્પા આયા પપ્પા આયારડું કેંવે.આંઉ ચોર પગે બેઠક રૂમ વટાયને અસાંજે રૂમ ડિયાં વર્યોસે.જીજો કરે હિન ટાણે સ્મિતા પલંગતે આડી પિઇને ચુપડી વાંચીંધીવે કા બારી વટ વિઇને ભરત ગુથણ કંધી વે.

               અજ કુરો કંધી હુંધી?પલંગમથે આડી પિઇ વે ને બાયણે કોરા પુઠ વે મઝા અચી વિઞે એડ઼ી સમરા જેડ઼ી જપટ મારિયાં હાય રામ!!!!” ચોંધી ધ્રજી વિઞે એડ઼ા વિચાર કંધો આઉં બેડરૂમકે ઓડો આયોસે ને મિંજ ડોગો વિધો ઉડાંજ ખોડાઇ વ્યોસે

     સમીર સ્મિતાજે ખોરેમેં મથો રખી સુતો વો,ઇનજો મોં સ્મિતાજે છેડ઼ે હેઠ ઢકલ વો લુગડ઼ે મથા સુઙણી ગિડ઼ો સમીર વો ને સ્મિતા પિઢજે પોલકેજા ભુતાન ભીડ઼ેતે. હે રામ!! મુંજે મન રડ વિધે ને ઉડાં વિજજો જભરજસ્ત કડાકો થ્યો ને મુંજે મનમેં સંકાજો બોમ ફાટ્યો.આઉં લડાઇ હારચેલે સિપાઇ વારેજી પાછા પગ ભરીંધે બાર નિકરી વ્યોસે.

Read the rest of this entry »


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 248 other followers