વડી જાતરા

October 23, 2016

heaven

          થધે વાસરે ભેરી ઘુમરી ખેંધી ફુલ ગુલાભી થધ વિઇ.આજુબાજુ જીત નજર પુજે મિડ઼ે ધિલકે હેરીધલ લગે.થધ વિઇ ઇતરે હોટલમિંજા મિલલ ફુધિને ને આધુ વારી ચાય મહિમ પુરી કેં ને સિગરેટ પેટાંય તાં ત

‘ગુડ મોર્નિન્ગ સર…’કંધો અસી નિક્કી ક્યો વો ઉ ભોમિયો અચી પુગો

‘ગુડ મોર્નિન્ગ…’

‘તૈયાર….?’થધસે ઠરલ હથારિયું ઘસીધે ઇન પુછે

‘ભસ મેડમ અચે ત નિકરોં…અરે…નયના…ટેમ થિઇ વ્યો…’મહિમ હોટલ કોરા નેરે સડારે

‘હલો…’પિંઢજો કોટ પેરીંધી બાર અચલ નયના ચેં

‘ત સાયેભ પાં હિન હોટલ ‘હોમ સ્વીટ હોમ’જે અઙણ તા જા સરૂઆત કરિયું’ચિઇઇ અગિયા થ્યો ત મહિમ ને નયના ઇન પ્વા હલ્યા.હોટલજો વડો ગોલ્ફજો મેધાન પાર કરે આરસજી નિકસીવારી છતેડી વટ અચી ઉભા.છતેડીમેં ત્રે સમાધિયું વિઇ. Read the rest of this entry »

મુસીભત થીએ

October 21, 2016

naa

હોડી પાણી વિગર તરે ગાલ સચ્ચી

પાણી હોડીમેં જડેં ભરજે મુસીભત થીએ

આને વિણ કિત કીં વરે ગાલ સચ્ચી

Read the rest of this entry »

જનક કુરો જભાભ ડે…?

October 19, 2016

bik

         મેણેજો છેલ્લો અઠવાડો વો ઇતરે કમ ગચ વો. તેમેં અધુરેમેં પુરો પિંઢજે કાકાઇભા જે લગનમેં વેલ ઇનજે મધધનીસ કપીલજો કમ પ ઇનકે જ કરેજો વો.ઇન ભારણ નીચે જનક થકીને ગુડ થિઇર્યોતે.સાંજીજો ચાર વગે હાફિસજી ચાય પીધે પ્વા ઇનજી નજર સામલી ભિત મથે રખલ ઘડિયાલ મથે આંટા ફેરા કંધી વે ક,કડેં પંજ વજે ત આઉં ટાણે ઘર ભેરો થિઇ વિઞા.

    એડ઼ે જ હિકડ઼ે સિંજા ટાણે જનક ઘરે આયો તડેં ઇનજો પુતર પુનિત સુતો વો ને સોફે તે લમા ટંગા કરે હેમાંગી ઇનજી માનિતી ઇન્ગલીસ ચુપડી ફેમિના વાંચેતે સે ડિસી જમક મનો મન ચેં

‘હિનકે આય કીં ચિંધા…? કેડ઼ી મોજ સે ફેમિના વાંચેતી…?’

Read the rest of this entry »

   વેમજી ભમરી

October 17, 2016

bhamri

વેમજી ભમરીમેં કડેં નં પોણું;

ભારી થિઇપે પો કિડાં રોણું

અભમેં પખ વિગર કીં ઉડંધા;

Read the rest of this entry »

પાગલો નાધિયા (૭)

October 15, 2016

nadia

(વે અંકનું અગિયા)

          બે ડીં અનુપમ ને પાગલો પાછા જમભાજી ડેલીતે આયા ઇતરે ડેલીજો તાડ઼ો ખોલે અઙણમેં આયા ત અનુપમ પુછે

હાબોલ હાણે તું કુરો વતાય વારો અંઇયે…?

પેલા ભેણીજો તાડ઼ો ખોલ્યો..’પાગલો ચેં

     અનુપમ તાડ઼ો ખોલે પાગલે પેલે માડ઼જી ધરી ખોલે સુંચ બ્વાર કે પો ભેરો ખણી આયો વો સે ખીલો તરિયેજી લાધીમેં ભરાયને ધક્કો ડિઇ લાધી સિરકાય સે નેરે અનુપમકે નવાઇ લગી તરમેં ખાનો વો ઇનમેં હિકડ઼ી મિટ્ટીજી હંઢલી વિઇ ખાલી વિઇ ઇન લાધી પાછી સરકાય ભંધ કેં

ખાલી આય..’પાગલે ચેં

Read the rest of this entry »

ઉધામો

October 12, 2016

nay-khabar

ધિલજો ઉધામો સે સેવાજે નતો

ઉધામો ઉભામેતો ત ચોવાજે નતો

ઉધામેજી બાફું કોસી અંઇ જજેરી

Read the rest of this entry »

એડ઼ો મિણીકે ચેંતા

October 10, 2016

chup 3

ગણે માડ઼ુએજે મગજમેં કુત્તેજો હડકો વેંતા

ઇનજે લીધે હડકવાજો જટકો ડિયેંતા

પૈસા કમાયે લા કરે જુકો રાત ડી મથેતો

Read the rest of this entry »

સાટો

October 6, 2016

patient

        મકનપરજી ચોકડી વટનું વેંધલ રા’રસ્તે વટ હિકડ઼ે વડે વડજે ઝાડ હેઠ છાંપરો વિજી પાંચે ચાયજી હોટલ ભનાય વેં. સજો ડીં ખીર ખુટે ત્યાં સુધી હોટલ હલાય સિંજા ટાણે ઘરે અચણ નિકરે.સજો ડીં ઊભે ટંગે રે પ્વા મકનપર ગામજે ઝાંપેં તરાજી પાર વટજે વડજે ઓટેતે વેસા ખેણ વિઠેજો નિત નીમ વો સે અજ પ અચીને વિઠો.

         ગલ્લેમિંજા ગુંજેમેં વિજલ થોડીક નોંટેજા ડૂચા ને બિઇ પરચુરણ કઢીને લેખો કેં પોય ચેં

‘પાંચા હી ત રોજ થીએતી ઇતરી કમાણી આય…’ પો પિંઢ મથા ખિલીને ચેં

‘સે હી ચાયજી હોટલ તોકે થોડાજ હજારેજે હિસાભે કમાય ડિધી…થિથી વિગરજી ગાલ મ કર’

Read the rest of this entry »

ગતાગમ

October 4, 2016

kalam

 

ઘણેકે કીં પ ગતાગમ નતી પે

ઘણેકે કીં લજ ક શરમ નતી વે

પાયણ જેડ઼ી હિંયેજી ધરા ઘણેજી

Read the rest of this entry »

માડ઼ુ વેંતા

October 1, 2016

men

 

કિસમ કિસમજા માડ઼ુ હિન ખલકતે વેંતા;

જીયણમેં આંકે ઉર્યાં પર્યાંનું ભેટી વિઞેતા

કોક સકર જેડ઼ા મિઠા ને સીરી વારા હુંધા;

Read the rest of this entry »