મુકતક

મે 15, 2016

owl

ઘુવડકે આવ્યો મોતિયો ને ચશ્મા પેરે કારા,

કેડ઼ી ખર કીં ભલા ઇનકે ડીંજો ડિસાણા તારા;

તારા ડિસી રાજીયાણું થિઇ ઘુવડ જેડ઼ો કુછયો,

ઘુવડ ગોતણ બાઉં ચડાય નિકર્યા કાગડા કારા

૦૧-૦૫-૨૦૧૬

 

હાઇકુ (૨)

મે 12, 2016

marbles

 

અભમેં ગિરો                   મિઠે વિગર               ગિરો કના પ

કર હારાઇ પિઇ         ભાણ ક માડ઼ુ ડિસો       ધરાજા નંગ વધુ

અંઇ ઠેરિયું                    સાવ નકામું                નડ઼ધા વેંતા

૨૫-૦૪-૨૦૧૬              ૦૧-૦૫-૨૦૧૬            ૦૩-૦૫-૨૦૧૬

પાગલો નાધિયા (૨)

મે 10, 2016

nadia

(છેલ્લી ટપાલથી અગિયા)

       ઉ વડો અકસ્માત ટાણે અનુપમજો આયખો જીયણ ને મોતજી વિચ ઝોલા ખાધેંતે.ઇન અકસ્માતજે લીધે અનુપમજી ઓરખાણ પાગલે જેડ઼ે સચ્ચે ને સ્વારથ વિગરજે માડ઼ુસે થિઇ વિઇ.એડ઼ે વિચારજી ભમરીમેં અનુપમજી ગાડીજી ચાલ ઘટી વિઇ ઇતરે અનુપમ પ્વા અચિંધલ ગાડી ઇનકે ટારો ડિઇને ગાડી હકલીંધલ અનુપમ કોરા ગુરનાર વારેજી નેરે અગિયા હલ્યો વ્યો.અનુપમ વિચારેકેં છંઢે કરે ગાડીજી ચાલ વધારે ને ઘરે આયો.બાયણે વટે જ બ સુટકેશ ને હિકડ઼ો ભગલ થેલો પ્યા વા.અંજલી રસોડે મિંજા હથ ઉગીંધે બાર અચી ચેં

Read the rest of this entry »

વાંઝણી

મે 8, 2016

kaaree

                કોક છાપેમેં હિકડ઼ી આખાણીજો મથાડ઼ો વાંચ્યો વો વાંઝણીહી ગાલ માડ઼ુજે જીયણમેં ત લાગુ પે જ તીં પ જીનાવરેમેં પ લાગુ પેતી સે ખબર નં વિઇ ઇતરે હિકડ઼ી સચ્ચી ભનેલ ભનાવજી ગાલ આંકે અજ કરિયાંતો.

         ગાલ ગચ જુની આય લગભગ સઠ વરે મોંધજી ગાલ આય.અસાંજે ફરિયેમેં હિકડ઼ી રતી કુત્તી વિઇ કેડ઼ીખર કિડાંનું હિકડ઼ી કારી કુત્તી અસાંજે ફરિયેમેં અચી વિઇ.કારી કુત્તી જીતરી ભોરી ઇતરી જ રતી કુત્તી નીચ.કારી કુત્તી જાડી ને મતારી જડેં રતી કુત્તી હડર.રતી કુત્તીજી ડિઇતે વાર ચોટેલા વા જડેં કારી કુત્તીજી ડઇતે ત્રે આગર લંમા વાર વા ઇતરે ભીંછરી લગે.રતી કુત્તી કારીકે ડીસી ઉરા ઉર ઉથિયે ને ઇનકે સુખસે વેણ નં ડે. Read the rest of this entry »

મિઠી માટ

મે 6, 2016

chup 3

મુંજી માડી ચેં તે મીણિયા મીઠી માટ

સુખજો વડો મંતર મીણિયા મીઠી માટ

કંકાસ નં કડેં થીએ મીણિયા મીઠી માટ

Read the rest of this entry »

પાગલો નાધિયા

મે 4, 2016

nadia

        સિભુજો અનુપમ નાયણીમિંજા બાર આયો ને લુગડા પેરણ કબાટ ખોલેંતે તાં નીચેનું અંજલીજો સડ સુજેમેં આયો

અનુ ચાંતી સુણેંતો….?’ મથલે ઓયડેજી બારી મિંજા ડોગો કઢી અનુપમ ચેં

હાં..કુરો ચેતે…?’

જરા જપાટે હેઠ અચ ન…’અંજલી હથમેં જલલ ફોન રખધે ચેં

          અનુપમ જાટપાટા તૈયાર થિઇ હેઠ આયો તડેં અંજલી સેંઢવીચ ટોસ્ટરમેં રખેંતે ગેસજી ચુલ વટ બ મગમેં કાફી તૈયાર પિઇ વિઇ.

હાંચો કુરો ચેતે…?’

હે લિખવાર પેલા સવિતાભેણજો મડઇનું ફોન આયો વો…’ભીજલ અખિયેં અંજલી ચેં

કુરો થ્યો…? કીં હીં ઓચિંતો…? મિડ઼ે ભરાભર અંઇ નં…?’અનુપમ ઉકોંઢીને પુછે

નાપ્રાગજીભા કે ઇસ્પટાલમેં ડાખલ ક્યોંનો…’અંજલી ભંધ કેણ ટોસ્ટરજી કલ ધાબે ચેં 

કુરો થ્યો પાગલેકેકીં ઓચિંધો ઇસ્પટાલમેં…?’અંજલીજા ખભા જલે અનુપમ પુછે

Read the rest of this entry »

ખલકજા માડ઼ુ

મે 2, 2016

globe

હી આય ચર્યો સુણી ઇનકે ધીરૂં હણેંતા

પટમેં છણલ ધિર હથમેં હણણ ખણેંતા

ઇની વટ અંઇ ગચ મુસીભતેજા ગુંછરા

Read the rest of this entry »

સંતુડી     

April 30, 2016

baby

           પાંજી ઉર્યા પર્યા ગણે વેરા એડ઼ા ભનાવ ભનધા વેંતા સે ન્યારે લિખવાર વિચારીંધી કરે છડે એડ઼ી હિકડ઼ી સચ્ચી ગાલ આંકે ચોણી આય હા ઇનજે પાત્રજા નાલા ને જગિયાજા નાલા ભધલાયા અંઇ.

    ચાર વરે મોર ગોવંધભા ગુજારે વ્યા પણ કુટંભમેં વિધવા ઘરવારી ગુણવંતી,પેણેલ પુતર મનસુખ,ઇનજી ઘરવારી માલતી તેંજી ત્રે ધીરૂં કાંતા,રમા ને સાંતા(સંતુડી) મનસુખનું નિંઢા બ ભા મનહર ને મહેસ હિકડ઼ી બભોંઇ ભેણીમેં રોંધાવા.મુંજી મનહરસે ભાઇબંધી વિઇ ઇતરે જડેં કચ્છ અચાં તડેં ઇનકે મિલણ જરૂર વિઞા ઇ જાણે નીમ.

         ગોવંધભાજા હિકડ઼ા માસી વા સે અવાર નવાર ઇનીજે ઘરે અચેં માસીકે ગામ સજેજી ચિંધા ઇતરે ગામ સજેજો પુછાણું ને અલાર મલારજી ગાલિયું ગુણવંતી કે કરિયેં ઇતરે ગુણવંતી કે ચડે કટાડ઼ો ઇતરે ઇં…હુંધો…મુંકે નાય ખબર એડ઼ા ટૂંકા જભાભ વારે સે માસી કે ન પોસાજે આખર કટાડ઼ીને ગુણવંતી મથલે માડ઼તે વિઠેજો ચાલુકે જેસેં માસીકે જભાભ ન ડીણા ખપે.પાછા માસી જીત વિઞે તિત હિકડ઼ો સુર ત જરૂર આલાપિયેં મૂંજી ગુણી વઉ મનતોરી બોરી…

Read the rest of this entry »

ભા ભેણ

April 27, 2016

holoચકલી

બાબિડ઼ો ભા ત ઇનજી જરકલી ભેણ;

બાવર મથે વિઇ કરે કુછે મિઠા વેણ

જીત વિઞે બાબિડ઼ો જરકલી વે ભેરી;

Read the rest of this entry »

મ કઇજા        

April 25, 2016

don't do

                                                                             કરશો માં

મિલઇ ઇન્સાનજી ડઇ ત કારો કેર મ કઇજા;            મળ્યો છે દેહ માનવનો તો કાળો કેર કરશોમાં;

ખલકમેં માડ઼ુએકેં ત્રાંબિયાજા સેર મ કઇજા              જગતના માનવીને તાંબિયાના તેર કરશોમાં

બોરો થિઇ પે જરા વિડ઼ી ગિનજા રૂઇ ગિનજા;         બહુ થઇ જાય તો થોડું લડી લેજો, રડી લેજો;

Read the rest of this entry »


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 296 other followers