“અસીં રૂલી પ્યાસી”

June 22, 2015

LB

“અસીં રૂલી પ્યાસી”

અપાકે ઇનીકે અસીં મિલી વ્યાસી;

નજર મિલધે અસીં ખિલી પ્યાસી

મનમેં ન ધાર્યો કિડાં વો વિઞણું;

Read the rest of this entry »

કીં બુજો નતા

June 20, 2015

choro

‘કીં બુજો નતા’

સચ કુરો ને કુડ઼ કુરો સે કીં બુજો નતા;

ખોટો કલોગો કરેને ને કેંસે બજો નતા

ગજરજી પુપેડ઼ી જેડ઼ા અસોસાર વજેતા;

ગજર અસીં ખાઇ વિઞો કડેં વજો નતા

Read the rest of this entry »

હીયેંજી લાગણી કેડ઼ી

June 15, 2015

heart

“હીયેંજી લાગણી કેડ઼ી”

હીયેંજી લાગણી કેડ઼ી,સુતરજે તાંતણે જેડ઼ી;

તાણીંધે વજ઼ર ઇ ભાસે,ઢીલ ડીંધે તૂટે એડ઼ી

હીયેંજી લાગણી કેડ઼ી,અજભ કો મનસુભે જેડ઼ી

Read the rest of this entry »

ગણેંકે ગમે નતો

June 11, 2015

images

ગણેંકે ગમે નતો

સીપરી અસાંજીકે મિલોં ગણેંકે ગમે નતો;

ગાલિયું કંધે અસીં ખિલોં ગણેંકે ગમે નતો

મોડ઼ી રાતજી ફિલમ નેરે ભાભ ભેરા ખ્યોં;

નવાઇ રાતજો ભેરા રૂલોં ગણેંકે ગમે નતો

Read the rest of this entry »

કકરી ચરો

June 4, 2015

obaro

કકરી ચારો

વિગર ફોગટ કકરી ચારો કેર કેં;

અઙણ સુવાલે વિચ ગારો કેર કેં

સતે નિંધરેમેં ઇ સોખમ સુતા વા;

કન વટ મોં રખીને કૂકારો કેર કેં

સોંજ ત સરખા મિડ઼ે ગોઠવેલા વા;

ઉ મિડ઼ે વિખેં કરે ને પથારો કેર કેં

હંજમેં ટાંઢા ત કડેંજા વ્યા વા ઠરી;

Read the rest of this entry »

હરિયેજો હટ (૨)

મે 28, 2015

hut

હરિયેજો હટ (૨)

(વે અંકનું આગડ઼) બે ડી કંઠે તે અસલમ કે કોઠેને વ્યો.અસલમજો ઓરખીતેજી લાંચ નુરાણી ને માલ ખણી કચ્છ આવ્યો.માલ હરીજી બાજુ વારી ખાલી ધુકાનમેં ઉતર્યો.તાળો મારેને પાછો કરાંચી અચી ઘર વિટે ને લખાં ને કિલુ કે કોઠે કચ્છ આવ્યો.ચાર ડી રિઇને ધુકાનમેં ફરનીચર ભનાય જો ચાલુ કે ને ધુકાન ચાલુ થિઇ વિઇ.ધુકાન ત હલી પિઇ સે અભર્યા ભરાણા.કિલુ પ કોલેજ મેં ભણ્યો ને સારી સરકારી નોકરી મિલી વિઇ.ઇન પ્વા એકાંધે વરે રિઇને હિકડ઼ો ડી થડ઼ે તે વિઠે વિઠે જ હરી કંધ ઢારે છડેં

‘કાકા પૈસા ગિનો…’ડેવો ગિરાક કે માલ ડિઇ પૈસા ગિનણ ચેં પ જભાભ ન મિલધે ઇન હરીજો ખભો જલે ત ઇ હિકડ઼ે ડિયાં વોરી પ્યો.

‘કાકા…..’ડેવે જી ઉબરાડ સુણી બાજુ મિંજા ચુની ધોડ્યો પ હરી ત મરીવ્યો વો.મૈયત ઘરે ખણી આયા. બરફજી પાટ તે હરીકે સુમારે મુંભઇ રોંધે પુતર પેમુ કે તાર ક્યોં પ ઇન જભાભ વારે હિડાં મુંકે રજા મિલે ઇ નાય આઉં નઇ અચાં.આખર નનામી બંધાણી ને ગામમેં હરી ગુજારેવ્યો સુણી ઇન મોં કઢે માડ઼ુજી કાણમેં ગામ સજેજા વેપારી ને ઓરખિતા પારખિતા આયા.ડેવે ચી કે આગ ડિને.મુલાં કે લખાં સંભારે ગિડ઼ે ને ડેવો હરીજો હટ સંભારે ગિડ઼ે.

     બારો મેણા નીકરી વ્યા હિકડ઼ો ડી મુલાં ડેવે વટા પેમુ કે કાગર લખાય ક જીરા જીરે મુંકે મુંભઇ નેરણી આય ત તું મુંકે કોઠે વિઞ.પેમુ ચંધાકે કાગર વતાય પિઢજી મરજીજી માલિક ચંધાકે મુંલા હિડાં અચે ઇ પસંધ ન વો ઇતરે ઇન કારસો ઘડ઼ે પેમુ વટા કાગર લખાય ક મું હેર જ ઘર ભધલાયો આય ઇનમે અસી ઠરી ઠામ થીયું પોય તોકે આઉં અચીને કોઠે વેંધોસે.

       બે ડીથી ચંધા ગામમેં ફરણ મંઢાણી ને હિકડ઼ી પંજ માડ઼જી ભેણીમેં પાંચમેં માડ઼તે હિકડ઼ો ઘર ભાડે રખેં. ઉડાં ખપ પુરતી ઘર વખરી પુજાયમેં આવઇ ને પોય પેમું સાધા અજોતા લુગડા પેરે મુંલા કે કોઠે લા કચ્છ આયો ને ચાર જોડી લુગડા વીજી મા કે મુંભઇ કોઠે આયો.ભેણી વટ ઉભલ રેક્ષાઉ વતાય ચેં Read the rest of this entry »

હરિયેજો હટ

મે 22, 2015

hut

“હરિયેજો હટ”

      વડી ભજારમેં હિકડ઼ે ચોકજે ખુણે તે હરી(હરીલાલ)જી બ ધુકાનું વિઇયું.હિકડ઼ી જુકો હરિયેજો હટ નાં સે ગામ સજેમેં જાણીતી વિઇ ને બિઇ ઇનજી બાજુમેં વિઇ ઇ ખાલી વિઇ.હરી ઇનકે તાડ઼ો મારે રખેં વેં.ધુકાન ખુણાંતી ને મોકેજે વિઇ સે ઘણે ભાડે ગિનણ તૈયાર વા પ હરી કેંકે પ ભાડે નતે ડિને.ઘણે સમજાઇધા વા ક ઠલી પિઇ આય તેં કનાં ભાડે ડિઇ ડે બ પૈસા મિલધા નં?તેમેં જજો જ રસ વો મોતીલાલકે જુકો અવાર નવાર હરીકે ચેંતે મુંકે ડે તું ચોંને તડેં ખાલી કરે ડીંધોસે પ હરી સરગિર્યો નતે.ચુનીકે ગાલજી ખબર પિઇ ત હરીકે પુછે

‘તું ધુકાન કેંકે પ ભાડે કો નતો ડીએ?’

‘ભાડે ગિનધલ ચેં ત તા તું જડેં ચોંને તડે ખાલી કરે ડીંધાસી પ જમેલો ધંધો વિંટે લા કેર તૈયાર થીએ? ને ખાલી નં કરે ડે ત આંઉં ઇનજી બાં વઢિયાં ક ટંગ પોય ચાવડીજા ધક્કા કેર ખાય? હથે કરે કુવાડો પગતે હણી કાકે મિંજા ભાતરિઓ થીણું?’

                      હરીજી ઘરવારી વિઇ મુલાં ને પુતર વો પેમું (પ્રેમજી) હિકડ઼ો જ પુતર હુંધે ચાગજો ઘુઘરો વો. હરી પેમુજા આચાર ડિસી ઘણે વેરા મુલાંકે ચેંતે પેમુ લા હી તોજો ખોટો મોહ આય ઇ કડેક તોકે જ આડો અચિંધો પ મુલાં ગેનારે નતે.

Read the rest of this entry »

તેંજો કુરો?

મે 14, 2015

Rose-06

તેંજો કુરો?

ઇંજ જ કોય કેંકે ગમે તેંજો કુરો?;

ધિલમેં પિઇ ઇનજે રમે તેંજો કુરો?

મિલણજો કીંક ત બાનુ પ ખપે;

ઉ ને અસીં ભેગા રમે તેંજો કુરો?

Read the rest of this entry »

સલેટ#

મે 4, 2015

slate

 

 

#(ડૉ.માધુરી છેડાજી હિન્ધી રચનાજો ભાવાનુવાધ કયો આય)

“સ્લેટ” 

શામ કે હોતે હી આસમાન

લીખી હુઇ સ્લેટ બન જાતા હૈ

જી ચાહતા હૈ કિ,

ઇસ પર લીખી હુઇ હો કોઇ

ગુલાબી આંખોકી રસીલી ગાથા

                         પર યહાં મીર ઔર મીરાંકી કવિતાએં                        

ભરે બાદલો સી ડબડબાતી હૈ

ઔર દેખતે દેખતે

Read the rest of this entry »

સિસવિસ મ કર

April 18, 2015

vichar

સિસવિસ મ કર

કુરો થ્યો,કીં થ્યો,કુલા થ્યો સિસવિસ મ કર;

છડ ને વિઞીને ખડમેં પ્યો સિસવિસ મ કર

સની સની ચોરઇ કંઇધલ ચિભડ઼ ચોર ચોવાજે

ઇ કિડાંનું ચિભડ઼ ચોરાય વ્યો સિસવિસ મ કર

Read the rest of this entry »


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 248 other followers