કેડ઼ી ખબર

September 21, 2016

dont

કેકેં કીં પ પુછોતા ત ચેંતા કેડ઼ી ખબર;

એડ઼ો જભાભ ડીંધે ઇ ચેંતા કેડ઼ી ખબર

ચાર પગ અંઇ હલધે વાટાડ઼ુકે પુછજા;

Read the rest of this entry »

ગજાઇયેંતા

September 15, 2016

speakers

સચ્ચા ખોટા પાંપરેસે ગામ ગજાઇયેંતા

એડ઼ા ખોટા કમ કરે ને હિંયા ડજાઇયેંતા

કેંજો કુરો થીંધો તેંજી ઇનીકે ચિંધા કેડ઼ી

Read the rest of this entry »

પાગલો નાદિયા (૬)

September 9, 2016

nadia

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

‘અચો…’ચિઇ સવિતા અનુપમકે ખિંખારે ને પો નાયણી કોરા નેરે પાગલેકે સડારે

‘ચાંતી સુણોતા સાયેબ આચી વ્યા…’ચિઇ અનુપમકે પાણીજો ગ્લાસ ડિને.

‘અચીવ્યા સાયેબ….?’હથ ઉગીંધે નાયણી મિંજા અચી પાગલો ચેં

‘હા…ખિચડી ખાધે લા…’

‘ભસ તૈયાર જ આય અંઇ હથ મોં ધુઇ ગિનો તાં સુધી થારી પિરસાજે…’થારી ઉગિંધે સવિતા ચેં

     હિડાં હુડાંજી ગાલિયું કંધે વિયારૂ પુરો થ્યો ત પાગલે લા પન ગિનણ વેંધે મંગલ પુછે

‘અંઇ પન ખેંધા…?’

‘હા મસાલેવારો હલધો…’

Read the rest of this entry »

કો અચે નતો   

August 30, 2016

chup 3

અભ મિંજા ઉતરી કરે કો અચે નતો

ખલકતે ત ચાંતરી કરે કો અચે નતો

કરમજે હથમેં ડિસો માડ઼ુ આય ધેકલી

Read the rest of this entry »

મુંકે ખિલ અચેતી

August 27, 2016

khil

એંકારમેં ફિરધી ડિસીને મુંકે ખિલ અચેતી

લટુડા પટુડા નેરે ઇનજા મુંકે ખિલ અચેતી

તિખી તરાર જેડ઼ી થિઇને વેતરે ઉભો વિધે

Read the rest of this entry »

મધર્સ-ડે

August 22, 2016

MD

         ખ…ન…ન…ન કાંચ તૂટેજો અવાઝ સુણી સોફેતે વિઇ છાપેજા પના ફેરીંધી કવિતા

‘વરી કુરો જોર્યા….? કંધી રસોડેમેં આવઇ ને પાણીજી જુરલ સીસીજા કાંચ ને પાણી હારલ ડીસી કાંચ બુવારીંધે જમનાબાજો હથ જલે ચેં

‘રોણ ડ્યો કાંચ હથમેં લગી વેંધો ત નંઇ ઉપાધી વિઞો બારા વ્યો….હે ભગવાન હી રોજજી રામાયણસે ત આઉં કખ થિઇ રિઇ અંઇયા…’એડ઼ો ભભડાટ કંધે કાંચ બુવારે સુપલીમેં વિજી હરે કરે પાણી ઉગેં

‘કિતરી વાર ચ્યો આય ક આઉં કરે ગિનધીસ પ સુણે કેર…? હે ભગવાન..’

Read the rest of this entry »

ઓટો હુંધો

August 20, 2016

house

મિણી ઘર વટ પિંઢજો ઓટો હુંધો

મિણી ઘરમેં ત્રાંમેજો લોટો હુંધો

અપાકે જ હારાજે લોટેજો પાણી

Read the rest of this entry »

વિસ્વાસ કેર કરે…?

August 17, 2016

air india

       ધિલ્લી તાં મુંભઇ અચે વારો ૮૬૫ નિંમરજો વેમાન સવારજે ૧૦.૦૦ વગે ઉપડીને ૧૨.૧૫ વગે મુંભઇ ઉતરે વારો વો.ઓચિન્તો ૧૧.૩૦ વગેજે સુમાર છેલ્લી હાર મિંજા ઊભો થઇ ત્રાડ઼ુકીને હિકડ઼ો નર ચેં

‘હી વેમાન હાણે મુંભઇ નં પ કિરાંચી વેંધો.કો પણ જરા ચું ચાં કંધો ત હિન બોમસે આઉં વેમાન ફૂંકે વિજધોસે….’હિકડ઼ો મોતીયેં મડ઼ેલ નાઇયર દેખાડે ઉ નર ચેં.

‘રખે ભુલાડ઼ે પો ક હી સારે પ્રસંગ ટાણે વાવરાંધો સોભાજો નાઇયર આય હિનમેંજ બોંમ આય’

         પેસીન્ગર મિણીજો જીવ પુડિકે બધાજી વ્યો.મિણીકે હાણે કુરો થીંધો તેંજી ચિંધા થિઇ પિઇ.ઉન નર એરહોસ્ટેસકે ચેં

‘પાયલટકે ચોં વેમાનજો અપહરણ થ્યો આય હાણે ઇ મુંભઇજી ભધલી કિરાંચી વેંધો’

એરહોસ્ટેસ પાયલટકે ગાલ કેં ત પાયલટ કંટ્રોલ રૂમકે ગાલ કેં.

Read the rest of this entry »

લેખે વતાય  / ગણી બતાવ

August 15, 2016

finger

લેખો જ કેણું વે ત થડકા લેખે વતાય         ગણવું જો કાંઇ હોય તો થડકા ગણી બતાવ

તું ફેરિયેંતો સા જા મણકા લેખે વતાય        તેં ફેરવેલ શ્વાસના મણકા ગણી બતાવ

ડૂકારજે માઠે વરેમેં અઙણ છડે કરેને           દુષ્કાળના માથા વરસમાં આંગણું મુકી

ઉડી વેલ પખીજા પગલા લેખે વતાય          ઊડી ગયેલ પંખીના પગલા ગણી બતાવ

વેલી સિભુજો ખીણમેં અવાઝ ફિગાય તું     વહેલી સવારે ખીણમાં ફેંકે અવાઝ તું

ને પો તૂટી પોંધા પડ઼ડા લેખે વતાય              ને એ પછી તૂટી જતા પડઘા ગણી બતાવ

તરાર જેડ઼ો સમય ને હાણે લાચાર તું             તલવાર જેવો છે સમય લાચાર તું હવે

જુરી પેલ જીવજા સટકા લેખે વતાય             ભાંગી પડેલા જીવના સણકા ગણી બતાવ

એકાંધો બ ક પંજ પીંજી ક વધુ હુંધા             એકાદ એ કે પાંચ પચ્ચીસ કે વધુ હશે

તોજી જ તું મિડ઼ે અફવા લેખે વતાય              તારા વિષેની તું બધી અફવા ગણી બતાવ

પિંઢસે ઇં ત ગાલિયું કેં આય હરિસ               વાતો કરી છે જાત સાથે એમ તો હરિશ

પ પડધા રખે કિતરા લેખે વતાય                    રાખ્યા છે કિંતુ કેટલા પડદા ગણી બતાવ

ભાસાંતર પ્રભુલાલ ટાટારીઆ’ધુફારી’            –હરિશ્ચંદ્ર જોશી

૦૮-૦૮-૨૦૧૬

પાગલો નાધિયા (૫)

August 13, 2016

nadia

(વે અંકથી અગિયા)

              ઉન ડીં પુનમજી ખીર જેડ઼ી સાઇ રાત વિઇ.ઇન પુનમજે ઉજારેમેં ઓચિંતો પાગલે ડિઠે ક,કોક પતાસા વાય કોરા વ્યો તે.પાગલો ટિપ ડિઇ સુકે તરામેં ઉતર્યો ને મિન્ની પગે કો અવાઝ કે વિગર ઇન પ્વા વ્યો.ઇ કોક બાઇ માડ઼ુ વિઇ ઇ ખુવેજી પડ઼થારતે ચડી ખુવેમેં ઠેંક ડે તેનું મોંધ પાગલે ઇનજો હથ જલે ગિડ઼.ઉન બાઇ ઇનજો હથ કેર જલે ઇ નેરણ લોણું ફિરાય ત પાગલો ઇનકે સુઙ્ડ઼ી ગિડ઼ે ઇતરે પુછે ‘સવિતા….તું…?’

Read the rest of this entry »