સરવણ કાવડિયો (૨)

જુલાઇ 20, 2018

shravan

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

‘અંઇ મનહરલાલજા હિંધ જિંધ ધોસ્તાર અયો ઇતરે સતીસજા વખાણ કર્યો તા’

‘મૂર મુધ્ધેજી ગાલ કુરો આય સે જાણેજી અંઇ કડેં કોસીસ ક્યા અયો..?’

‘અસીં ત સતીસકે સુઙધાવાસી પ ઇ ત માવડિયો નિકર્યો મુંજી મા મુંજી મા જા માલા જપીંધલ’ Read the rest of this entry »

Advertisements

માલક ચેતો માડ઼ુ થી

જુલાઇ 17, 2018

Godvishnu-picture

જીનાવર જેડ઼ો કુલા થીયેંતો માલક ચેતો માડ઼ુ થી;

ટોલો થિઇ કો રતડ઼ા પીયેંતો માલક ચેતો માડ઼ુ થી!

કુકરમ કેણાં સડા લગેતો તોકે ત ડાબે હથજો ખેલ; Read the rest of this entry »

સરવણ કાવડ઼િયો

જુલાઇ 11, 2018

shravan

‘અડ઼ે વનરાજ ઘરમેં અંઇયે નં..?’બારાનું જ રમાકાંત સડારે

‘એ હલ્યો રમાકાંત..’ખિકારીંધે વનરાજ ચેં

‘મુંકે થ્યો ક કો સંસ્થાજી મિટીંગમેં વ્યો હુને’

‘નાડ઼ે ઇ મિડ઼ે છડે ઢાર્યો’

‘કો?’

Read the rest of this entry »

વિજોગણ (૧૧)

જુલાઇ 6, 2018

woman

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

‘ભાભી મૂંકે ત ઇં વો ક અંઇ સિમલામેં અયો,હી ત મગલ પ્રભાતમેં સંપાદક તરિકે કાંતિયેજો નાં વાંચે ઇનકે મિલણ વ્યોસે તડેં ઇન અતઃ થી ઇતિ સુધીજી મિડ઼ે ગાલકેં તડે ખબર પિઇ’

‘હા હરિભાઇ અસાંજી ત ધુનિયા લૂટાજી વિઇ’

Read the rest of this entry »

પ્રભુ પુગા ઐં પૂનેં!

જૂન 30, 2018

CIMG6702

ભુજ ખુડ઼સીજો પાઇયો જોરી,પ્રભુ પુગા ઐં પૂનેં

કીંક પિન્ઢ જુરી-તુરી,પ્રભુ પુગા ઐં પૂનેં!

સાન્ધદીપજા કવિ કુમાણાં,સનક મગજકે ઘેરે; Read the rest of this entry »

વિજોગણ (૧૦)

જૂન 25, 2018

woman

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

‘ત હલો પપ્પા ને વડીબાઇકે હિડાં પુણે કોઠે અચોં’

‘ઇ જ ગાલ કેંણ ત આઉં હિડાં પુણે આયો અંઇયા.ઇનીજી હેરજી કફોડી હાલત મિંજા ઇનીકે બાર કઢી ઇનીજો ભાકીજો જીયણ સુધાર્યો’ Read the rest of this entry »

વિજોગણ (૯)

જૂન 20, 2018

woman

(વિઇ ટપાલનું અગિયા)

‘………….’ હરેસ સા હેઠ વેરાય લા ખોભર્યો ત બોંય ભા અગિયાજી ગાલ સુણે લા ચુપ ચાપ વિઇ હરેસ સામે નેરેર્યા

‘સુજાતા કે વિચાર આયો ક હાણે ઇનજી કાયાજો ભધલધો આકાર ડીસીને આંજી નાની ને પો પાડોસી કે વેમ વિઞે ને મૂર મુધ્ધેજો સવાલ ઊભો થીએ ક અચિંધલ જો પે કેર? હીં નેરણ વિઞોકે ત પુછધલકે કીં લેવાડેવા નં વે ભસ ખણખોધ કેણી વેતી.જ સુજાતા કાંતજો નાં ગિને ત કાંત મથે ને ચુપ રે ત પિંઢ મઠે ભધચલન જો લેબલ લગી વિઞે ઇતરે આંજી નાની સંતોકબા કે આઉં મુંભઇ વિઞાતી ચિઇ કચ્છ છડે.મુંભઇમેં ઇનજી જેડલ તન્વી હેકલી જ રોંધી વિઇ ઉન ભેરી રિઇ વિઇ.તન્વી મધધ કેં ત ઇનકે ટ્યુસન મિલી વ્યા.ઇન્ગલીસ ને ગણિતજા ટ્યુસન ધજ હલંધા વા ને પૈસા પ ખાસા મિલંધા વા. વખત વેંધે આંજો જનમ થ્યો.બ મેણે પ્વા ઘરજી મૂરજી નિસાડ઼મેં ઇનકે માસ્તરાણીજી નોકરી પ મિલી વિઇ તડેં તન્વી જો ઘર છડે હિકડ઼ો ભાડે મકાન ગિડ઼ે ને આંજી ન્યાર કેંણ હિકડ઼ી બાઇ રખી ગિડ઼ે’

Read the rest of this entry »

વિજોગણ (૮)

જૂન 15, 2018

woman

(વિઇ ટપાલ તાં અગિયા)

    હરેસ ઊભો થિઇ રૂમજો ધરવાજો ભંધ કરે આયો પો ચેં ;

‘નેર્યો પુતર અંઇ બોંય સમજુ અયો ઇતરે આઉં જીકી ચાંતો સે ધ્યાનસે સુણજા સમજજા ને ખાસ ગાલ આંજી મમ્મી લા કો અભાવ મ રખજા..’

Read the rest of this entry »

વિજોગણ (૭)

જૂન 10, 2018

woman

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

હાણે કાંતિયો સિમલા છડે ઢારે આય ને કચ્છમેં મંગલ પ્રભાતમેં સંપાદકજો કમ કરેતો ઇનજે ઘરજી હાલત બોરી કફોડી આય…’હરેસ ચેં

‘ઇની સિમલા છડે ઢાર્યોનો કીં…?’નવાઇ લગંધે સુજાતા પુછે Read the rest of this entry »

વિજોગણ (૬)

જૂન 4, 2018

woman

(વિઇ ટપાલનું અગિયા)

‘સુજી તોજે મિણી સવાલેજા જભાભ હિડાં ધરવાજેમેં જ ઊભીને ડિંયા ક…?’

‘સોરી મિંજારા હલ્યો…વે..વે..’સોફે કોરા ઇસારો કંધે સુજાતા ચેં..’

    નોકર અચી પાણી રખી વ્યો ત સુજાતા પુછે Read the rest of this entry »