અસીં બુજો

એપ્રિલ 17, 2018

guru a

કેંકે કીં કખ કેણું એડ઼ા છિતર અસીં બુજો

મુંજાય કરિયું પટ બેંકે અસી નતા મુંજો Read the rest of this entry »

Advertisements

મિલેંતા

એપ્રિલ 12, 2018

Rose-06

માડ઼ુ મેં ગોતિંધે નેર્યા માડ઼ુ મડ મિલેંતા

નેણ મીણીજા સરખા પ કોક જ છિલેંતા

રણમેં ઉગી નિકર્યોવો હિકડ઼ો બાવરિયો

Read the rest of this entry »

કારા ચસ્મા (કચ્છી અકાંકી નાટક)

ડિસેમ્બર 25, 2017

glasses

      (સાધારણ ઘરજો સેટ પડ઼ધો ઉઘડ઼ધે ડિસાજે તો બીં કોરા બ ધરવાજા ડિસાજે તા વિચમેં સોફો ને બાજુમેં બ નિંઢા સોફા અંઇ)

અનસુયાઃ ‘સારધભેણ…’(સડારીંધે મયુરી ભેરી અચેતી)

સારધાઃ ‘એ અચો અચો વિયાણ..’(પાણીજો ગલાસ ખણી રસોડા મિંજા બાર અચેતી)

અનસુયાઃ ‘…………’ (સારધા કે નેર્યા કરેતી)

સારધાઃ ‘સે કુરો મયુ તું પ આવઇ અંઇયે…?’(નવાઇ લગંધે પુછેધે અનસુયા કે પાણી ડેતી)

અનસુયાઃ આઉં પાણી પીધે લા ક વિઠા નાય આવઇસે’(જરા કડકાઇ કુછધે ચેતી ત ઇ પાણી મયુરી પિએતી)

સારધાઃ કીં ગાલ થિઇ નારાજ કીં લગોતા..?’(પપજડ઼મેં પોંધે પુછેતી)

અનસુયાઃ ‘હી સંભાર્યો આંજો સંપતરો..’(મયુરીજી ફિંગણ જલે સારધા કોરા ધક્કો ડેતી)

સારધાઃ ‘હાય..હાય વિયાણ હીં આંજી નોં આય તેંકે અંઇ સંપેતરો ચોતા..?’(અચરજસે નેરીંધે ચેતી)

અનસુયાઃ ‘ભલે સંપેતરો નં ત નમુનો ચાં…?’(ગરજીને ચેતી)

સારધાઃ હાય..હાય..અજ હી કેડી ગાલ કયો ત..? ને મયુ કે અંઇ હિડાં કુલા કોઠે આયા અયો..?અસી ધી વોરાઇ પો ત ઇ સારેં જ રે નં..?’

અનસુયાઃ ‘ઇ જીકી વે સે..’(મોં ફિટાય ચેતી)

મયુરીઃ ‘એહેહે…હાણે ગાલ ગડ઼ વિઠી…’ Read the rest of this entry »

પિંઢજી સિલાઇ નેર તું

ડિસેમ્બર 20, 2017

guru a

તું અંઇએ માડ઼ુ પિતર પિંઢજી સિલાઇ નેર તું

છીછર છડે ડે છિતર પિંઢજી સિલાઇ નેર તું

Read the rest of this entry »

કેર ચિતરે વ્યો

ડિસેમ્બર 15, 2017

brush

ચિત મેં ચિતર કેર ચિતરે વ્યો

કારજે જો ટુકર કેર કતરે વ્યો

અખા તો મથે જુકો પ પ્યાવા

Read the rest of this entry »

સાંગા મલબારી

ડિસેમ્બર 9, 2017

old man

પિંઢજો ભલો કરે લા કરિએ સાંગા મલબારી

પિંઢજી ભભુલી ભરે લા કરિએ સાંગા મલબારી

ખેડો કરીંતા ગૌ સાડ઼ાજે નાલે મિણીકે હથ જોડે

Read the rest of this entry »

વેંતા

નવેમ્બર 9, 2017

chup 3

કો નર હાધા ફ્લુસ વેંતા

કો ત ધંધેજા ધઉસ વેંતા

બિસર થિઇ નેરીંધા રેંતા

Read the rest of this entry »

ચાં ક ચું

ઓક્ટોબર 20, 2017

can't

ખિલ અચે ત ખિલી ગિન રુંગો અચે ત રુ

મનમેં ઉધામા પ અચિંધા મં કર ચાં ક ચું

ખોટા ખેંટા ઇ કરિંધા હવનમેં હડકા વિજધા

Read the rest of this entry »

રમી ને કાફી (૨)  

સપ્ટેમ્બર 30, 2017

cards           

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

            મહીમા પેલી વેરા મિલણ આવઇ ઇન મોરજો હેકાવો બિમણે જોરસે ચંપકલાલ કે બુસાટે.બ મેણા નિકરી વ્યા.હિકડ઼ી રાતજો કીં ઢંગધડ઼ે વિગરજે વિચારમેં ઇ મોડી રાત તંઇ જાગધા વા.હેડ઼ો પેલી વાર ભન્યો.વેલી પરોરજો અખ મુંચાણી.સવારજો છ વગે ઉથીધલ ચંપકલાલજી અખ ખુલઇ તડેં અઠ વગા વા.જાટપાટા નિતનીમ પતાય રસોડેમેં અચી પિંઢ લા કાફી ભનાયા ને કાફીજો કોપ ખણી બાલ્કનીમેં ઊભા વા તડેં વાટમેં વેંધી અપરાજીતાતે ઇનીજી નજર પિઇ ત હબક ખાઇ વ્યા.અપરાજીતા ઇનીજી સામલી સોસાયટી રત્નદીપમેં હલઇ વિઇ.

Read the rest of this entry »

જીયણજા મારગ

સપ્ટેમ્બર 18, 2017

heaven

હિન ખલકતે માડ઼ુ જીતરા કરમ ઇનીજા નોખા

કરમવે જ કચલી કાણી તેંજા કેડ઼ા કેણા ધોખા

વાર ખિરી પ્યા ડંધ છણી પ્યા કને નતો સુણાજે

Read the rest of this entry »