જીયણજા મારગ

સપ્ટેમ્બર 18, 2017

heaven

હિન ખલકતે માડ઼ુ જીતરા કરમ ઇનીજા નોખા

કરમવે જ કચલી કાણી તેંજા કેડ઼ા કેણા ધોખા

વાર ખિરી પ્યા ડંધ છણી પ્યા કને નતો સુણાજે

Read the rest of this entry »

Advertisements

રમી ને કાફી

સપ્ટેમ્બર 14, 2017

cards

              ચંપકલાલ લગભગ પનરો વરેથી સુવર્ણકમલ સોસાયટીમેં રોંધાવા.ઇનજા ઘરવારે ગુજારે વે પ્વા હી ધિધાલ ઘર ઇનકે ભૂત ભંગલે જેડ઼ો ખાઇ મારીંધો વો.આખર કટાડ઼ીને હિકડ઼ે મિલ્કત ખરીધ વેંચાણ કંધલ ધલાલ કે સડાયને હી ઘર વિકણી છડ્યો.પૈસા ઘચ મિલ્યા પો હિડાં અરિહંત સોસાયટીમેં હિકડ઼ો નિંઢો સટુકડ઼ો ઘર ગિની રોંણ અચી વ્યા.

            ઘરવારી ગુજારે વે પ્વા ગુમસુમ રોંધલ ચંપકલાલ કેંમે ભરી ન સગંધા વા.સાગપન વારો,ફડ઼જો વેપારી ને હિકડ઼ી કિરીયાણેવારે સિવા કોયસે નાતો નં વો.ચંપકલાલ કેર આય તેંજી કેંકે ખબર નં વિઇ.સિજ ઉગે સંઉ ઘુમણ વેંધાવા ને સિંજા ટાણે પ ઘુમણ વેંધાવા.સવારજો ઘુમી ફિરી અચે પ્વા કાફી ભનાય નિતનીમ પતાઇયેં પો પિંઢ લા નાસ્તો ભનાઇંયે ને નાસ્તો કરે કાફી પી ને ટીવી સામે વિઇ રે ને ચેનલું ફિરાઇયેં કો ખિલ ખુબી વારી ફિલમ ડિસાજે ત નેરીએ નિંકા ડિસ્કવરી ને હિસ્ટ્રી ચેનલ નેરીંએ.

Read the rest of this entry »

સમજાજે નતો

સપ્ટેમ્બર 2, 2017

can't

માડ઼ુ મિડ઼ે કીં ન્યારા કીં પ સમજાજે નતો

મિંજ જેડ઼ા નિઇ બારા કીં પ સમજાજે નતો

ચેંતા લાટકે પાં ડીંજો વતાય સગોંતા તારા

Read the rest of this entry »

રૂંવેતા

જુલાઇ 30, 2017

sad man

કોક ટુકર માની લા રૂંવેતા

કોક ત બ આની લા રૂંવેતા

Read the rest of this entry »

મીંકે સડાયો

જુલાઇ 11, 2017

cloud

ખેપિઓ હલાયો ને મીંકે સડાયો

આગ ઓકંધે હિન સિજકે લડાયો

અભ ડિસો ત લગેતો કોરો ને ધાકોર

Read the rest of this entry »

ઇધી (૨)

જુલાઇ 5, 2017

zumara

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

         ઉન વરે રમજાન મેણું વિઠો ત કુલસુમ હમીધ ને હલિમાકે ચેં ક ઇ પ રોજા રખંધી. રોજ સંજા ટાણે આઝાન થિઇ વિઞે પો જખુ કુલસુમકે રૂડીજો ભનાયલ લીમેંજો સરભત પિરાયને રોજો ખોલાઇધો વો.હી નીમ સજો મેણો હલ્યો.

        પિંઢકે ખેંગાર જુકો વાવરે લા પૈસા ડિંધો વો સે જખુ ભેરા કરે રખેંવે.ઇનજી મનખા વિઇ ક ઇધજે ડી

 કુલસુમકે ચાંધીજા મિનાકારીવારે ઝુમરેજી ઇધી ડીણી.મડઇજી સોની ભઝારમેં તપાસ કેં, પ ઇનજે મન પસંધ નં મિલ્યા.કોક ઇનકે ચેં ક ભુજમેં વેલજી વલ્લભજી બુધભટ્ટીજો વડી ધુકાન આય ઉત તોકે પસંધ અચે એડ઼ા ઝુમરા જરૂર મિલી વેંધા ઇતરે કેંકે પ ચે વિગર ઇ ભુજ હલ્યો વ્યો.

Read the rest of this entry »

ઇધી

જૂન 30, 2017

zumara

       ૧૯૫૦જો વરે હલ્યોતે તડેં કિરાંચીમે કોમી રમખાણ ફાટી નિકર્યા ઇ ડીસી ડપજે માર્યો ખેંગાર જેવતજો જીવ પુડિકે બંધાઇ વ્યો.હિકડ઼ી રાતજો ઇન પિંઢજી ઘરવારી રૂડીકે ચેં

‘રૂડી હાણે હિત રોણું જોખમ ભરલ આય ઇતરે પાંકે જીં ભનેતી ટાણેસર રવાનો થિઇ વિઞણું ખપે’

‘ત કુરો કંધાસી ને કિડાં વેંધાસી…?’ચિંધાજે ચક્કરમેં પોંધે રૂડી પુછે Read the rest of this entry »

સંસ્કાર (૩)

જૂન 24, 2017

don't do

(વિઇ ટપાલથી અગિયા) 

‘આઉં પેણીને આવઇસે તડેં બાઇ મુંકે વટ વ્યારે હિકડ઼ો ડીં ચ્યોં વો ક બચા થોડા થોડા પૈસા નિવગલા રખંધી વિઞ તેં મિંજા પાંજો કચ્છજો ઘર અગિયા વેંધે તોજી મરજી પે તીં સગવડવારો કરાય સગાજે ઇતરે અંઇ જુકો મુંકે પૈસા ડીંધા વા તેં મિંજા ૧૦% હી ખાતો કોલાયને તેમેં જમા કરાયાતે તેં ઉપરિંયાત મેંણો પુરો થીધે જીકી પૈસા વિતર્ધા વા સે પ હિન ખાતેમેં જમા થીંધા વા ઇ જમા થેલ હી પૈસા અંઇ.’ચિઇ વસુમતી ખિલઇ Read the rest of this entry »

લિખેલ ડિસ

જૂન 14, 2017

kalam

 

માલકજા તું હી ખેલ ડિસ

કિત ભુંગા કિત મેલ ડિસ

પંજ માડ઼જી અંઇ ભેણિયું

Read the rest of this entry »

સંસ્કાર (૨)

જૂન 10, 2017

vichar

(છેલ્લી ટપાલથી અગિયા)

       બીંજી સિગરેટું પુરી થિઇ વિઇ તોંય બોંય કિતરીવાર સુધી ગોગેવારેજી વિઠાવા.વિપુલ ગાલ કિડાંથી ચાલુ કેંણી તેંજી પપઝડ઼મેં વો, છેવટ મુકેસ કોરા નેરિંધે વિપુલ ચેં

‘ગયે અઠવાડે ડ્રગજે ધંધેજો રાજા કે.લાલજો હેલિકોપ્ટર હેઠ ઉતરે વારો ઇ ઉતરે તેનું મોંધ કિડાંક્થી ઉડી અચેલ પુતારો હેલિકોપ્ટરજે પાંખિયેંમેં ફસજી વ્યો ને હેલિકોપ્ટર જુરી પ્યો. ઇનકે તાત્કાલિક ઇસ્પટાલમેં ખણીવ્યાતે ને ઉડાં પુજે તેનું મોંધ વાટમેં જ ઇ મરીવ્યો.હાણે ઇનજી ખુડસી ખાલી થિઇ ઇન મથે વિઠલ ઇનજે કાકાઇભામેં ઇતરા વસલા નંઇ ક ઇ રાજા થિઇ સગે..’

‘હાં..ત..?’

‘હાણેં જ તું ઉડાં અચેં ત પાં નિઢડિક પેઢી ડ્રગજે વેપારજી ખોલિયું ને પોય તું ત માડ઼ુએકે ઊંઠા ભણાયમેં ઉસ્તાધ અંઇયે…ત તું સમજેતો નં આઉં કુરો ચેલા મઙાતો…?’

‘ઇ મિડ઼ે ત ઠીક ખાટલે મોટી ખોટ મું વટે ત પાસપોર્ટ પ નાય ત ધુભઇ અચાજે કીં..?’

Read the rest of this entry »