ઘુવડ

સપ્ટેમ્બર 23, 2018

owl

       હિકડ઼ો નર રા રસ્તે મોજસે હલ્યો વ્યોતે તેંકે પ્વાનું અચી હિકડ઼ે બાઇકવારો હડફિટમેં ગિની ભજી છુટો ઉ વિચાડ઼ો ધરધસે કિરાંજધે પટતે પ્યોવો તાં બ્યો બાઇકવારો અચી ઇનજી વિડીઓ ઉતારેજી શરૂઆત કેં તાં ત મનુભાજો છકડો અચી ઊભો ને ઉનકે કોલર મિંજા જલે બુસટ ઠકા કરીંધે મનુભા ચ્યાં

‘ભેસા ભેસરમા હિનકે મધધ કરેજી ભધલી ફિલમ ઉતારિધે તોકે સરમ નતી અચે ઇન્સાન અંઇયે ક જીવાવર?’ Read the rest of this entry »

મોતજા ફરમાન

ઓગસ્ટ 7, 2020

order

હિંધુ નિકર્યા મુસલમાન નિકર્યા

કિભરું ઉઘાડે નેર્યો ઇંસાન નિકર્યા

Read the rest of this entry »

ઇ કો અચે નતો

જુલાઇ 31, 2020

naa

અભ મિંજા ઉતરી કો અચે નતો

હિન ધરાતે ચાંતરી કો અચે નતો

કરમ બજાણિયો માડ઼ુ આય રમકડો

Read the rest of this entry »

ચુકાવો

જુલાઇ 27, 2020

cash

          મગનજો ધિલજી બિમારીજો ઓપરેશન થ્યો આય સુણી અમેરિકામેં નોકરી કંધલ પુતર કમલ સત કમ છડે મગનભાજે વિછાણ વટ ખુડસી રખી વિઠો વો ચેં

પપ્પા મમ્મી ચોંધી વિઇ ,આંજે હિન ઓયડેજી બારા પાંજે ઘરે કંધલ ધનજીકાકા સવારજે અઠ થી રાતજે અઠ સુધી,ને રાતજો પાંજે કપડેકે ઇસ્ત્રી કંધલ રવજી કાકા રાતજે નોં વગેથી સવારજે સત સુધી બારા બાંકડેતે વિઠા વેંતા..’

        સુણી મગનભા મુરકયા

Read the rest of this entry »

થારી

જુલાઇ 20, 2020

thali

      હી આખાણી હિકડ઼ે નિઢે કુટુંભજી આય સગુણાજો પુતર મહીમ બારગામ હોસ્ટેલમેં રિઇને ભણધો વો,ધી મમતા પિંઢજે સાંવરે વિઇ સગુણાજો વર વિશ્રામ ગુજરી વ્યો વો.

      હિકડ઼ો ડી મમતા માઇતરે આવઇ સગુણા લાટ રસોઇ ભનાય ને સગુણા પિંઢજી થારીજો Read the rest of this entry »

વાંટણી 

જુલાઇ 5, 2020

guru 

                 સવારજો રાજા કેણજે પોરમેં મગનબાપા ચાય પી મંજેતે વિઇને બેડી પેટાયો ઇનીજો વડો પુતર રાકેશ, વિચટ સુરેશ ને નિંઢો મુકેશ સામી અચી ઉભા રાકેશ ચેં

અધા પંચ આયો આય હાણે વાંટણી કર્યો

Read the rest of this entry »

 પાંજો ઘર

જુલાઇ 1, 2020

tado chavi

        હજાર ચોરસવારજે વડે પટ મથે હિકડ઼ો લાટ ભંગલો વો, ઇનમેં વિધુર શાંતિલાલ  પિંઢજે પુતર નવીન, નોં નયના ને પોત્રે કમલ ભેરા રોંધાવા.હિકડ઼ો ડીં વિયારુ કંધે ઇનજો હથ ગિરા જલે અટકી ર્યો નવીન પુછેં

કેડ઼ે વિચારમેં પિઇ વ્યા અધા….?’

Read the rest of this entry »

હેકાવો

જૂન 26, 2020

guru a

ઓંજો આય ઇં હેકાવો થિઇ વેણું

પિંઢ વટ પિંઢકે ઓખો આય રોણું

મન ત આય માકૂડે જેડ઼ો નિસતો

Read the rest of this entry »

બોલ સરવાડ઼ો તું

જૂન 20, 2020

paati

અખમેં અખ ઉમેરઇ ઇનજો બોલ સરવાડ઼ો તું

પખમેં પખ ઉમેરઇ ઇનજો બોલ સરવાડ઼ો તું

રોજ હાલયણો હજી રખાજે વિતરઇ ચિઇ

Read the rest of this entry »

નં કરીજે

જૂન 15, 2020

girl

ભભડ઼ાટ છિછડ઼ાટ કડેં નં કરીજે

માટ જલીંધે પિંઢજે ઘરમેં જ વેજે

પિંઢજી મુવાડ઼ે સડા હલંધો રોજે

Read the rest of this entry »

મોહનજી માયા

જૂન 10, 2020

Krishna 2

      હિકડ઼ે કોરા ફરસાણ ને મિઠાઇજી ધુકાન વિઇ ને મૂરમેં મિંધરમે ભગતેજી ભીડ વિઇ. રમેશ ગાડી હિકડ઼ે કોરા ઊભી રખી ગાડી મિંજા બાર અચી મિંધર કોરા વ્યોતે ત ઇન ડિઠે, હિકડ઼ો ભિખારી જેડ઼ો લગંધો છોકરો કાંચ મિંજા મિઠાઇએંકે નેરેતે. સિકલસે ત કોક સારે પરિવાર જો લગંધો વો, જરા વાર ગરમ ઉતરધે ફરસાણ કોરા ત જરા વાર મિઠાઇ કોરા ઇનજી નજર વિઇતે. Read the rest of this entry »