કેર સમજેતો

માર્ચ 26, 2017

vichaar

મોભતજી ગાલિયું કરિધલ પ કેર સમજેતો

વિગર નાતે ઇં મઞિધલ પ કેર સમજેતો

ભેરા વિઇને લગોલગ ને મોજસે ગાલાયોં

Read the rest of this entry »

વા બારો

માર્ચ 18, 2017

kabhar

કિભરમેં કડેં વા બારો નતો વે;

કિભર મિંજારા કો ટારો નતો વે

કિભર બારા નિપટ વેતો ઉજારો Read the rest of this entry »

નયો અધ્યાય (૭)

ફેબ્રુવારી 21, 2017

Paarayan

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

‘ત આઉં ચાં…આઉં ચિત્રા આસર મુંજે માઇતરેજી આઉં હિકડ઼ી જ વિયા અંઇયા.પપ્પા દુભઇમેં હિકડ઼ી પેઢીમેં કમ કંધાવા હાલ રિટાયર અંઇ.આઉં બી.એ.તંઇ ભણેલી અંઇયા ને પો એમ.બી.એ પ થિઇ અંઇયા.મુંકે ફિલોસોફી બોરી ગમેતી ઇતરે શ્રી રવિન્દ્રનાથ ટાગોર,સ્વામી વિવેકાનંદ, ચેખોવ, બેજામીન ફ્રેક્લીન,જ્યોર્જ વોશિન્ગટન મિડ઼ે વાંચ્યા અંઇ…મુંકે સાસ્ત્રીય સંગિતવારા ગાયન ગમેતા…હેવર જુકો મારધાડ વારી ફિલ્મું અચેંતી સે નતી ગમે..અંગૂર,મનચલી, ગોલમાલ જેડી કોમેડી ફિલ્મું નેરેજી મજા અચે..રૂધલ ફિલ્મું ને ટીવી સિરીયલ પણ નતી ગમે…પારકા દુખ નેરેને પાંકે કુલા ડુખી થીણું…ચિઇ ચિત્રા ખિલઇ ને સેન્ડવીચ ખેણ મંઢાણી.વિરાટ પ સેન્ડવિચ ખેંધે સુણધો વો.મનોમન ત ચેં તે ક હાણે હી હલ્ધી ગાડીકે ભ્રેક મારે ત ખાસો પો કોફી પીધે ચેં

Read the rest of this entry »

કેર સમજેતો

ફેબ્રુવારી 17, 2017

dont

મોભતજી ગાલિયું કરિધલ પ કેર સમજેતો

વિગર નાતે ઇં મઞિધલ પ કેર સમજેતો

ભેરા વિઇને લગોલગ ને મોજસે ગાલાયોં

Read the rest of this entry »

નયો અધ્યાય (૬)

ફેબ્રુવારી 13, 2017

Paarayan

 (ગતાંકથી આગળ)

          સડાયલી ટેક્ષીમેં બોંય મા પુતર ઘરે આયા.સિંજા ટાણે હોકી ટીમજા મેનેજર મલણ આયા તેંકે માધુરીભેણ ચ્યોં

મેરભાની કરે વિરાટકે હી કીં થ્યો એડ઼ો સવાલ મ પુછજા ઇનસે ઇનજે મગજ તે તાણ અચિધી ને તકલીફ થીંધી

માધુરીભેણ અંઇ ચિંધા મ કર્યો આઉં ચિલાચાલુ ગાલિયું જ કંધોસે

ને હા..ડાગધર વિરાટકે હાલ ઘડી હોકી નં રમેજી સલા ડિને આય ઇ ધ્યાન રખજા

‘……..’મથો હલાય હામી ભરીંધે ઇ વિરાટકે મિલણ વ્યા. Read the rest of this entry »

ચર ચર મ કર

ફેબ્રુવારી 9, 2017

char

ચર કિસમ કિસમજી વેતી ચર ચર મ કર

ચર ત આય ચીજ સિકણી ચર ચર મ કર

હિક્યાર હેકડ઼ે ઠેકાણે ને પો બે કોરા

Read the rest of this entry »

બારે વિધે

જાન્યુઆરી 26, 2017

fire

જીન નેણતે કુરભાન થ્યોસે તેંસે તું મારે વિધે

લોડા લટકા મું વટ કરે તું સજો ગારે વિધે

આઉં મુંજી મુવાડ઼ હલ્યોસે કીં વિજ મુંતે પિઇ

Read the rest of this entry »

ચોતા ખરો

જાન્યુઆરી 23, 2017

friend

કેર કારા તિર ચોરાંય ચોતા ખરો

કેકેં વિઞી ઇન ગિરાંય ચોતા ખરો

ચોરકે ચેં ચોરી કજ સેઠ તું ચેં જાગ

Read the rest of this entry »

મોભત

જાન્યુઆરી 18, 2017

chup 3

મોભત મોભત વેતી ગાલ સચ્ચી ખોટી

મોભત વે ઉત જીન્નત વેતી ગાલ સચ્ચી ખોટી

મોભત કેની મિણીજે કરમમેં લખલ નતી વે

Read the rest of this entry »

નયો અધ્યાય (૫)

જાન્યુઆરી 13, 2017

Paarayan

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

            વિરાટ વોટ્સ અપતે મિતાલીકે પિંઢ સુરત વિઞેતો સે ચે લા કોસીસ કેં પ ફોન લગો નં તાં સુધીમે ઉપમા ભની વ્યા ત વિરાટ વિચારે ક ક્ધાચ ઇન મોબાઇલ ભંધ રખે હુને.ઉપમા ખાઇ ને મમ્મીકે પગે લગી ઇ બાર પગ ડિને ત માધુરીભેણ ચ્યોં

સુરત પુજીને ફોન કજ

હા મમ્મી…’ ચિઇ ઇ બારા આયો ને રિક્ષા જલે બસ ઠેસણ તે આયો.કંડકટરકે ઇનજી બૂકિન્ગ કરેલી આય એડ઼ી ગાલ કેં ત કંડક્ટર ઇનજી સીટ વતાય ટિકીટ ડિને.સીટ તે વિઞી થેલે મિંજા ટુવાલ કઢી ઇનજો ઓસિકો ભનાય ને ઇન લમાંય.પિંઢ કિન બસમેં અચેતો સે તપનકે ચેં ને સુમીર્યો.બસ સુરત પુગીને બસ મિંજા ઇ ઉતર્યો ત સામે જ તપન ઇનજી વાટ નેરીંધો ઊભો વો.બોંય તપનજી ગાડીમેં વિઇ ઘરે આયા.તપનજા લગન રંગે ચંગે પુરા થ્યા. Read the rest of this entry »