મોભત

January 18, 2017

chup 3

મોભત મોભત વેતી ગાલ સચ્ચી ખોટી

મોભત વે ઉત જીન્નત વેતી ગાલ સચ્ચી ખોટી

મોભત કેની મિણીજે કરમમેં લખલ નતી વે

Read the rest of this entry »

નયો અધ્યાય (૫)

January 13, 2017

Paarayan

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

            વિરાટ વોટ્સ અપતે મિતાલીકે પિંઢ સુરત વિઞેતો સે ચે લા કોસીસ કેં પ ફોન લગો નં તાં સુધીમે ઉપમા ભની વ્યા ત વિરાટ વિચારે ક ક્ધાચ ઇન મોબાઇલ ભંધ રખે હુને.ઉપમા ખાઇ ને મમ્મીકે પગે લગી ઇ બાર પગ ડિને ત માધુરીભેણ ચ્યોં

સુરત પુજીને ફોન કજ

હા મમ્મી…’ ચિઇ ઇ બારા આયો ને રિક્ષા જલે બસ ઠેસણ તે આયો.કંડકટરકે ઇનજી બૂકિન્ગ કરેલી આય એડ઼ી ગાલ કેં ત કંડક્ટર ઇનજી સીટ વતાય ટિકીટ ડિને.સીટ તે વિઞી થેલે મિંજા ટુવાલ કઢી ઇનજો ઓસિકો ભનાય ને ઇન લમાંય.પિંઢ કિન બસમેં અચેતો સે તપનકે ચેં ને સુમીર્યો.બસ સુરત પુગીને બસ મિંજા ઇ ઉતર્યો ત સામે જ તપન ઇનજી વાટ નેરીંધો ઊભો વો.બોંય તપનજી ગાડીમેં વિઇ ઘરે આયા.તપનજા લગન રંગે ચંગે પુરા થ્યા. Read the rest of this entry »

અંઇ કેર આયો

January 5, 2017

minister

અસાંકે નં પુછી સગો અંઇ કેર અયો

અસાંકે એડ઼ો પુછધલ અંઇ કેર અયો

કુટણપા કેણાં અસાંજો હકક આય

Read the rest of this entry »

નયો અધ્યાય (૫)

January 1, 2017

Paarayan

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

            વિરાટ વોટ્સ અપતે મિતાલીકે પિંઢ સુરત વિઞેતો સે ચે લા કોસીસ કેં પ ફોન લગો નં તાં સુધીમે ઉપમા ભની વ્યા ત વિરાટ વિચારે ક ક્ધાચ ઇન મોબાઇલ ભંધ રખે હુને.ઉપમા ખાઇ ને મમ્મીકે પગે લગી ઇ બાર પગ ડિને ત માધુરીભેણ ચ્યોં

સુરત પુજીને ફોન કજ

Read the rest of this entry »

હલઇ

December 31, 2016

lady

નયો અધ્યાય (૪)

December 29, 2016

Paarayan

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

        બોંય નિક્કી ક્યોં વોં ઇં વિરાટજી ગાડી સત્કાર હોટલજી સામલી સેરીમાં હરે કરેને આવઇ ત ઉત વાટ નેરિંધી મિતાલી પ આસ્તેથી હલધી ગડી ભેરી હલી કાંચતે થાપ મારેં ત ગાડી ઊભી રિઇ ને ઇ વિઇ રિઇ.મિતાલી ત એસીજી થધી હવાજી મોજમેં વિઠી વિઇ ત ઇનજી સમાધ જોરીંધે વિરાટ ચેસીટ બેલ્ટ…’

બધ નકાં તોજો કોક કાકો ડંન કધો…’ચિઇ મિતાલી ખિલધે સીટ બેલ્ટ બંધે

ફૂડ પ્લાઝાતે ઊભી રખાં ક સિધા ખંડલા વેંધાસી..?’વિરાટ પુછે

વરધે ગાલ…’મિતાલી ચેં

Read the rest of this entry »

વેંધાસી

December 27, 2016

hamirsar

હલ હમીસર પારતે પાં વિઞને વેંધાસી

મકાઇજા ફુલ્લા પાં ભેરા વિઇ ખેંધાસી

તોકે જુકો જાધ અંઇ ને મુંકે જાધ અંઇ

Read the rest of this entry »

નયો અધ્યાય (૩)

December 18, 2016

Paarayan

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

              વિરાટ માધુરીભેણકે મહાબડ઼ેસરમેં મિણી ઠેકાણે ફિરાય ને ડરસણ કરાય ને આખરમેં ઉડાંજા વખણાધા ડુંગરીજા ભજીયા ને કુલડીજી ડિઇ ખારાય ને કાફી પિરાય ઘર કોરા વિઞણ લગા માધુરીભેણજી થાકેડ઼ેસે ભારી અખિયું ડિસી ગાડી ઊભી રખી ને ગાડીજો પુઠલો બાયણું ખોલે ચેં

મમ્મીતું ઇં કર પુઠલી સીટ મથે સુમી રો ઘર અચિંધો તડે તોકે ઉથિયારીંધોસે..’

          માધુરીભેણકે ગાલ ગડ઼ વિઠી કો જાતજી આનાકાની કરે વિગર પુઠલી સીટ મથે ભેરી આણેલી સાલ ઓઢે આરામસે સુમીર્યા.વિરાટ રેડીયેતે સને અવાઝસે ગાયના સુણધે ગાડી હકલેંતે.વિચમેં ફૂડ પ્લાઝા આયો ઉન કોરા ગાડી વારેંતે પો થ્યો આરામસે નિંધર કંધી મા કે ઉથિયારીણી ઠીક નં થીધો ઇં વિચારે ગાડી ઘરે ખણી આયો પો ગાડીજો પુઠલો બાયણો ખોલે ચેં

મમ્મી પાં ઘરે અચિવ્યાસી…’

હેં..ઘર અચિવ્યો…? ખબર નં પિઇ નિંધર લાટ થિઇ વિઇ…’

         રાતજે વિયારૂં પો વોટ્સ અપ મથે મિતાલીકે પિંઢજી ગાડીજો ફોટો હલાય સે નેરે મિતાલી ખુસ થિઇ વિઇ ને લખે

Read the rest of this entry »

નયો અધ્યાય (૨)

December 10, 2016

Paarayan

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

         ઉન ડીં પેલી વખત રૂભરૂ મિલે પ્વા બોંય વોટ્સ અપતે મિલધા વા ને ગાલિયું કંધા વા, ખણ ના નિકરી વ્યા પો વિરાટ મિતાલીકે જીડાં પેલી વાર મિલ્યા વા ઉન હોટલમેં અચેજો સંધેસો ડિને.મિતાલી ઉડાં આવઇ ને વાટ નેરિંધે વિરાટકે ચેં

હિડાં કોય તોકે મુંકે સુઙણી ગિને તેનું મોંધ બાઇક ચાલુ કર..’ચિઇ મિતાલી પિંઢજે મોં તે રૂમાલ વિંટે ને બોંય ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયાતે આયા.બાઇક રખી બોંય હિકડ઼ી નિવગલી જગિયાતે વિઠા.વિરાટ પિંઢ ભેરી ખણી આયો વો સે ખારી મોરીજો પુડિકો ખોલે ને બોંય ખેંધે ગાલાયજો સરૂઆત ક્યોં ત મિતાલી પુછે

હાં રૂભરૂમેં મુંકે કુરો ચોણું વો બોલ..? Read the rest of this entry »

નયો અધ્યાય

December 5, 2016

Paarayan

         મિતાલી બોરી ચાંવત રખી અજ પરિક્ષાજો છેલ્લો પેપર લખંધી વિઇ.ભસ અજ હી પુરો થીએ ઇતરે મગજમેં પરિક્ષાજી ચિંધાજી ડેણ ધુણધી વિઇ ને અસુખ કરાયતેં ઇન મિંજા નિરાંત થિઇ વેંધી.હિકડ઼ો હિકડ઼ો કંધે છેલ્લે સવાલજો જભાભ લખાઇ વ્યો ત હિકડ઼ો નિરાંતજો સા ભરે અખિયું મુંચે જરાવાર ઇ વિઠી વિઇ પો જભાભજે કાગર મથે હિકડ઼ી નજર કરે બોલપેનજો ઢકણ ઢકે પર્સમેં રખે ને કાગર ઉડાં વિઠી વિઇ ઉન મસ્તરાણીકે ડિઇ બારા આવઇ.

          ઘર વિઞેજી તકડમેં બસ ઠેસણ તે આવઇ ઇનજી નજર સામે બસ ઉપડી વિઇ.હાણે અધ ક્લાક વાટ નેરણી ખપંધી ઇં વિચારે રિક્ષાજી વાટ નેરેતે પો વિચાર કેં સિગ્નલ વટ વિઞી ઉડાં ઊંભીધી રિક્ષા જલણી ઠીક થીંધો એડ઼ો વિચાર કરે ઉન કોરા વિઇતે ભરોભર ઇનજે મૂર મિંજા હિકડ઼ી બાઇક વારો વટાણો ને બાઇકતે વિઠલ ઇનજી ચેનકે ઝાટકો ડિઇ સુંસાટ કંધો અગિયા હલ્યો વ્યો. કુરો થ્યો સે ખબર પોંધે ઇન ચોરચોર…’રડ઼ વધે સામલી કોરાથી અચિંધલ હોકી રમધલ વિરાટ ગાલ સમજી વ્યો ઇતરે પિંઢજી હોકી સ્ટિક ઉન બાઇક વારે કોરા ઘા કેં ઇનજી મારસે પિંઢજી કાયા નં સંભારે સગ્યો ને બાઇક લિસ્કી વિઇ ને પિંઢ પટ તે છણી પ્યો..વિરાટ વાટમેં પિઇ વિઇસે હોકી સ્ટિક ખણી ઉન બાઇકવારેકે કોલર મિંજા જલે ઊભો કેં ને પો બા બુસટું ઠકા કંધે ચેસાલા ચોર…’

Read the rest of this entry »