કારા ચસ્મા (કચ્છી અકાંકી નાટક)

ડિસેમ્બર 25, 2017

glasses

      (સાધારણ ઘરજો સેટ પડ઼ધો ઉઘડ઼ધે ડિસાજે તો બીં કોરા બ ધરવાજા ડિસાજે તા વિચમેં સોફો ને બાજુમેં બ નિંઢા સોફા અંઇ)

અનસુયાઃ ‘સારધભેણ…’(સડારીંધે મયુરી ભેરી અચેતી)

સારધાઃ ‘એ અચો અચો વિયાણ..’(પાણીજો ગલાસ ખણી રસોડા મિંજા બાર અચેતી)

અનસુયાઃ ‘…………’ (સારધા કે નેર્યા કરેતી)

સારધાઃ ‘સે કુરો મયુ તું પ આવઇ અંઇયે…?’(નવાઇ લગંધે પુછેધે અનસુયા કે પાણી ડેતી)

અનસુયાઃ આઉં પાણી પીધે લા ક વિઠા નાય આવઇસે’(જરા કડકાઇ કુછધે ચેતી ત ઇ પાણી મયુરી પિએતી)

સારધાઃ કીં ગાલ થિઇ નારાજ કીં લગોતા..?’(પપજડ઼મેં પોંધે પુછેતી)

અનસુયાઃ ‘હી સંભાર્યો આંજો સંપતરો..’(મયુરીજી ફિંગણ જલે સારધા કોરા ધક્કો ડેતી)

સારધાઃ ‘હાય..હાય વિયાણ હીં આંજી નોં આય તેંકે અંઇ સંપેતરો ચોતા..?’(અચરજસે નેરીંધે ચેતી)

અનસુયાઃ ‘ભલે સંપેતરો નં ત નમુનો ચાં…?’(ગરજીને ચેતી)

સારધાઃ હાય..હાય..અજ હી કેડી ગાલ કયો ત..? ને મયુ કે અંઇ હિડાં કુલા કોઠે આયા અયો..?અસી ધી વોરાઇ પો ત ઇ સારેં જ રે નં..?’

અનસુયાઃ ‘ઇ જીકી વે સે..’(મોં ફિટાય ચેતી)

મયુરીઃ ‘એહેહે…હાણે ગાલ ગડ઼ વિઠી…’ Read the rest of this entry »

Advertisements

પિંઢજી સિલાઇ નેર તું

ડિસેમ્બર 20, 2017

guru a

તું અંઇએ માડ઼ુ પિતર પિંઢજી સિલાઇ નેર તું

છીછર છડે ડે છિતર પિંઢજી સિલાઇ નેર તું

Read the rest of this entry »

કેર ચિતરે વ્યો

ડિસેમ્બર 15, 2017

brush

ચિત મેં ચિતર કેર ચિતરે વ્યો

કારજે જો ટુકર કેર કતરે વ્યો

અખા તો મથે જુકો પ પ્યાવા

Read the rest of this entry »

સાંગા મલબારી

ડિસેમ્બર 9, 2017

old man

પિંઢજો ભલો કરે લા કરિએ સાંગા મલબારી

પિંઢજી ભભુલી ભરે લા કરિએ સાંગા મલબારી

ખેડો કરીંતા ગૌ સાડ઼ાજે નાલે મિણીકે હથ જોડે

Read the rest of this entry »

વેંતા

નવેમ્બર 9, 2017

chup 3

કો નર હાધા ફ્લુસ વેંતા

કો ત ધંધેજા ધઉસ વેંતા

બિસર થિઇ નેરીંધા રેંતા

Read the rest of this entry »

ચાં ક ચું

ઓક્ટોબર 20, 2017

can't

ખિલ અચે ત ખિલી ગિન રુંગો અચે ત રુ

મનમેં ઉધામા પ અચિંધા મં કર ચાં ક ચું

ખોટા ખેંટા ઇ કરિંધા હવનમેં હડકા વિજધા

Read the rest of this entry »

રમી ને કાફી (૨)  

સપ્ટેમ્બર 30, 2017

cards           

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

            મહીમા પેલી વેરા મિલણ આવઇ ઇન મોરજો હેકાવો બિમણે જોરસે ચંપકલાલ કે બુસાટે.બ મેણા નિકરી વ્યા.હિકડ઼ી રાતજો કીં ઢંગધડ઼ે વિગરજે વિચારમેં ઇ મોડી રાત તંઇ જાગધા વા.હેડ઼ો પેલી વાર ભન્યો.વેલી પરોરજો અખ મુંચાણી.સવારજો છ વગે ઉથીધલ ચંપકલાલજી અખ ખુલઇ તડેં અઠ વગા વા.જાટપાટા નિતનીમ પતાય રસોડેમેં અચી પિંઢ લા કાફી ભનાયા ને કાફીજો કોપ ખણી બાલ્કનીમેં ઊભા વા તડેં વાટમેં વેંધી અપરાજીતાતે ઇનીજી નજર પિઇ ત હબક ખાઇ વ્યા.અપરાજીતા ઇનીજી સામલી સોસાયટી રત્નદીપમેં હલઇ વિઇ.

Read the rest of this entry »

જીયણજા મારગ

સપ્ટેમ્બર 18, 2017

heaven

હિન ખલકતે માડ઼ુ જીતરા કરમ ઇનીજા નોખા

કરમવે જ કચલી કાણી તેંજા કેડ઼ા કેણા ધોખા

વાર ખિરી પ્યા ડંધ છણી પ્યા કને નતો સુણાજે

Read the rest of this entry »

રમી ને કાફી

સપ્ટેમ્બર 14, 2017

cards

              ચંપકલાલ લગભગ પનરો વરેથી સુવર્ણકમલ સોસાયટીમેં રોંધાવા.ઇનજા ઘરવારે ગુજારે વે પ્વા હી ધિધાલ ઘર ઇનકે ભૂત ભંગલે જેડ઼ો ખાઇ મારીંધો વો.આખર કટાડ઼ીને હિકડ઼ે મિલ્કત ખરીધ વેંચાણ કંધલ ધલાલ કે સડાયને હી ઘર વિકણી છડ્યો.પૈસા ઘચ મિલ્યા પો હિડાં અરિહંત સોસાયટીમેં હિકડ઼ો નિંઢો સટુકડ઼ો ઘર ગિની રોંણ અચી વ્યા.

            ઘરવારી ગુજારે વે પ્વા ગુમસુમ રોંધલ ચંપકલાલ કેંમે ભરી ન સગંધા વા.સાગપન વારો,ફડ઼જો વેપારી ને હિકડ઼ી કિરીયાણેવારે સિવા કોયસે નાતો નં વો.ચંપકલાલ કેર આય તેંજી કેંકે ખબર નં વિઇ.સિજ ઉગે સંઉ ઘુમણ વેંધાવા ને સિંજા ટાણે પ ઘુમણ વેંધાવા.સવારજો ઘુમી ફિરી અચે પ્વા કાફી ભનાય નિતનીમ પતાઇયેં પો પિંઢ લા નાસ્તો ભનાઇંયે ને નાસ્તો કરે કાફી પી ને ટીવી સામે વિઇ રે ને ચેનલું ફિરાઇયેં કો ખિલ ખુબી વારી ફિલમ ડિસાજે ત નેરીએ નિંકા ડિસ્કવરી ને હિસ્ટ્રી ચેનલ નેરીંએ.

Read the rest of this entry »

સમજાજે નતો

સપ્ટેમ્બર 2, 2017

can't

માડ઼ુ મિડ઼ે કીં ન્યારા કીં પ સમજાજે નતો

મિંજ જેડ઼ા નિઇ બારા કીં પ સમજાજે નતો

ચેંતા લાટકે પાં ડીંજો વતાય સગોંતા તારા

Read the rest of this entry »