ફારગતી

November 18, 2015

order

ફારગતી

       રોજ સિભુજો છ વગે જોગાસન લા વેંધલ મધુકરજી અખ ખુલઇ તડેં સામલી ભિત મથે રખલ ઘડ઼િયાલમેં સાડા અઠ વગા વા.ઇ ડીસી ઇનકે નવાઇ લગી.હીં ત છ મથે પંજ મિનીટું થીએ ત મયુરી ઇનકે જરૂર ઉથિયારે અજ કીં ન ઉથિયારેં ઇન ગાલજો જભાભ ગિનણ પલંગતા ઉતરધે મધુકર સડારે “મયુરી….”

        કીં જભાભ નં મિલધે ઇ રસોડેમેં વ્યો,ઉડાંનું ગેસ્ટરૂમમેં,સ્ટોર રૂમમેં મથલે માડ઼જે બોંય રૂમમેં, આગાસીમેં ઇ સજે ઘરમેં ફિરી ફિરકો મારે પો વંઢેમેં આયો પ મયુરી કિડાં પ નં ડિસાણી ઇતરે મધુકરકે નવાઇ લગી હિતરી સૌતરી ઇ કિડાં વિઇ હુંધી..? ઇન મોબાઇલ ખણી મયુરીજા નિમર લગાય ત ઘરમેંથી ઘંટી વજધી સુજે મેં આવઇ ત સટ કઢી મધુકર ઘરમેં આયો ત સોફેજી મુરજી ટિપાઇતે મયુરીજે મોબાઇલ નીચે હિકડ઼ી ચબરકીમેં બ સબડ લિખલ “આઉં વિઞાતી” હથ લગા.કિડાં વિઇ હુંધી…?

Read the rest of this entry »

૨૦૭૨

November 17, 2015

diya

૨૦૭૨ મુંજા વલા ભાવર ને ભેનરૂં આંકે હિન નયે ૨૦૭૨ જે વરેજી જજી જજી મુભારક ભાધી માલક હિન  નયે વરેમેં આંજે મનજી મિડ઼ે મુરાધુ પુરી કરે આંજો સજે વરેજા મિડ઼ે ડી ખુસાલી સે સરૂથીએ ને ખુસાલી ભેરા ભરકત સભર પુરા થીએ એડ઼ી પ્રભુજી/પ્રભુકે અરધાસ સાલ મુભારક                                      ૧૭-૧૧-૨૦૧૫

 

 

 

ફાધર્સ-ડે

November 2, 2015

father's day

 

ફાધર્સડે

               નાયગારાજો ધોધ નેરે લા વિઞેજો નિક્કી થ્યો ને મિણીકે તપનજે વડે ઘરમેં ભેગા થેજો હુંધે મિડ઼ે અચણ મંઢાણા.નરેસ આયો તડેં ટોડ઼કી વારા લગભગ મિડ઼ે અચી વ્યા વા,ઇન સોફેતે વિઇ કેરે ભાકી અંઇ ઇં નેરણ ઇન લોણા તાણ કંધે તપન કે પુછે

“કડેં ન ને અજ વિકાસ કીં લેટ લતીફ થિઇ વ્યો..?”

પિંઢ છેલ્લો આયો ને ઉનકે લેટ લતીફ ચે તો…”ચિઇ મનસી ખિલઇ

“ઇ લેઇટ લતીફ નાય મુંકે સવારજો જ ફોન કેંવે ક ઇ ઇનજે પપ્પા કે મિલણ પુના વિઞેતો બ ડીં રિઇને ફાધર્સ-ડે આય ને ઇ ઉન ડીં હમેંસા પિંઢજે પપ્પા ભેરો જ વે તો”અનુપ ચેં

“હા…મુંકે પ ફોન કેંવે તડેં મું ચ્યો ક હી નાયગારા ધોધજી પાંજી ટ્રીપ પ્વા પ તું પપ્પાકે મિલણ વિઞી સગે ત ઇ ન સિરગિર્યો મુંકે ચેં કો પ કમ ટાણે તે નં થીએ ત ઇનજો કીં અરથ નતો રે આઇ હેવ ટુ ગોઅનુપજી ગાલમેં સુર પુરાઇધે સુમી ચેં

‘હિકડ઼ી ભુલ ત માલક પ માફ કરે ને તેમેં પાંજા માઇતર…જ સચે મનસે માફી મઙો ત ખિલધે સિકારે માફ કરે છડિયેં…”અનુપ ચેં

“હા… પણ સજે વરેમેં હિકડ઼ો અઠવાડ઼ો પાં પાંજે પપ્પા ભેરા નં રિઇ સગોં ત ધૂડ઼ પિઇ પાંજે જીયણ ઘડતરમેં એડ઼ો અફસોસ ઇનીકે સજી જમાર સતાપે ઇનજી પીડ઼ા કિતરી વે…? ગયે વરે ઇન મુંકે પ ચેંવે” કડૂંણી મિણીજી ગાલિયું સુણધી યોગી(યોગિતા)સુર પુરાય.હીં ચર્ચા હલઇ તે ઇન વિચમેં ધરવાજેજી ઘંટી વગી.તપન ધરવાજો ખોલેં ત મેકડોનાલ્ડજો માડ઼ુ બાંકસ ખણીને ઊભો વો.તપન બાંકસ જમેજી ટેબલતે રખી પાકિટ કઢી ઇનકે પૈસા ડિઇ રવાનો કેં

હલોહલોહી બર્ગર ને ગાર્લિક બ્રેડ ઠરી વેંધા ત પાછા ઓવનમેં રખણા ખપધા”

         જીમેજી ટેબલતે રખલ કાગરજી પ્લેટમેં મિણી જીકીં ઠીક લગો સે ખયોં કાગરજે ગલાસમેં કોકાકોલા ભર્યોં.હિડાં હુડાંજી ગાલિયું કંધે મિડ઼ે જીમ્યા ભાકી વધ્યો વો સે એલ્યુમિનીયમ ફોઇલમેં વીંટે ને બાકીજી કોકાકોલા ફ્રીઝમેં સુમીને તાન્યા રખી આવઇયું.  

Read the rest of this entry »

વડી ભુલ

October 31, 2015

vichaar

“વડી ભુલ”

        લખમીનારાણજે મિંધરમેં સંજા આરતી હલઇતે.આરતી પુરી થીંધે મિડ઼ે જેડલું મિંધરજે મુકરર કેલ ખુણેમેં ભજન કેંણ વિઠીયું.સગુણા હિડાં હુડાં લોણા તાણ કંધે મુરમેં વિઠલ સંતોકકે પુછે

“કીં ગાલ થિઇ અજ ગુણી નં ડિસાણી?”

“ખબર નાય નિકાં ઇ ત પેલે ગડેં પાંચોજી વેતી..”

“હુંધો હલો ભગવાનજો નાં ગિનો ને ભજન કર્યો”

         નિત નીમજા ચાર ભજન પુરા થીંધે મિડ઼ે ઘરે વિઞણ લગા.ભાગેરતીકે પિંઢજી ખાસ જેડલજી ચિંધા થીંધે પિંઢજે ઘરજી વાટ છડે સગુણાજે ઘરજી વાટ જલેં.ઘરમેં પગ ડિંધે ઇનકે વાસંતી ખિંકારે

“અચો માસી….ઘણે ડિંયે વાટ ભુલા કુરો…”ચિઇ પાણીજો ગિલાસ ડિઇ રસોડેમેં વિઇ

Read the rest of this entry »

મા જસોડા (૨)

October 30, 2015

yashoda

‘મા જસોડા (૨)’                 

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

મા…મુંજી છાતી સુકી વિઇ આય ને મુંજો બાર ભુખ્યો આય….’ચિઇ લાખી રૂઇ પિઇ સે ડીસી  માલામા હિકડ઼ો વાટકો ખણી વાડેમેં વિઞી પોંજો ખીર ખણી અચી લાખીકે ડિને ત લાખી પિંઢજી ભેઠમેં ખોડેલ રૂમાલ કઢી ખીરમેં પુસાયને ટાબરકે ખીર પિરાય.પેટ ભરો થીંધે ટાબર સુમી ર્યો ત્યાં સુધીમેં માલામા લાખી લા ચાય ભનાયને ચાય માની લાખીકે ડિને સે ઇન ખાધે ને પોય ટાબરકે પડખેમેં ગિની ચોફારતે સુમી રિઇ.

     મોં સુજણું થીંધે પોંઇયેજો બેં…બેં સુણી લાખીજી અખ ખુલી વિઇ ત માલામા ટાબર લા ખીર ખણી અચી લાખીકે ડિનો.‘હાં….વિચડ઼ો ભુખ્યો હુંધો…’લાખી ટાબરકે જાડે મુતર મિંજા કઢી કોરો કરેને ટાબરકે ખીર પીરાય ને થેપેડે ત ટાબર સુમી ર્યો.માલામા ઇનકે ડનણ ડિનો સે કરેને સામ સામે વિઇ બોંય ચાય પીધો.પોય તરા ડીંયા વ્યા. હિકડ઼ે નીમજે ઝાડમેં લોડ બંધે ને ટાબરકે હિંચોડયા ને નિતનીમ પતાય વેંજીને ઘરે આવઇયું.માલામા કોસી માનિયું ટીપે ને સાગ માની ખાવાણી ટાબરકે પોંજો ખીર પિરાયોં તાં સુધી ત વાઇપ તે વેલ માલામાજો ઘરવારો નરપત આયો.માલામા ઇનકે લાખીજી મિડ઼ે ગાલ કેં ત નરપત લાખીજે મથેતે હથ ફેરે ચેં

 ‘હી નરપત જીરો આય તેં લગણ તોકે ઓડો કોય નિઇ અચે ધી ઇતરો ભરોસો રખજ’

Read the rest of this entry »

મા જસોડા

October 28, 2015

yashoda

‘મા જસોડા’                 

         ‘જીવણ’ કમાલપરજે સેઠ ટોપણડાસજો હિકડ઼ો જ પુતર વો.મા-પે જો પ્રેમ ઇ પંજ વરેજો થ્યો તેં લગણ જ પામ્યો.પેલા ટોપણડાસકે હાર્ટ અટેક ખણી ગિડ઼ે ને પોય માંધી સજી રોંધલ ઇનીજી ઘરવારી જમનાકે ઉન જમાનેજો રાજરોગ ખે ખાઇ વ્યો.  

           ભેણજી ચાકરિઇ લા અવાર નવાર ઘરે અચિંધલ માસી ચાગબાઇ હિન અનાથ જીવણકે પિંઢજે ઘરે કોઠે વિઇ,પ જીવણજા કરમ કાણી કચલી જેડ઼ા વા,ઇતરે ત્રે વરે પ્વા હિકડ઼ો ડીં ચાગબાઇ ને જીવણ રિક્ષામેં વેંધા વા સે રિક્ષા ઉથલી પિઇ,તેંમે રિક્ષા હકલીધલ ને ચાગબાઇ ઉડાં જ વડો ગામતરો ક્યોં, પ કરમજો બડ઼િયો જીવણ ભચી વ્યો.

               હી ભનાજા સમાચાર મિલધે જીવણજી કાકી કાંતા(જુકો જીવણ ૨૧ વરેજો થીએ તેં લગણ મિલકતજી ટ્રસ્ટી વિઇ),સે જીવણકે પિંઢ ભેરો કોઠે વિઇ. કાકી ત બ્યુટી પાર્લરમેં, કલબમેં ને સોપિન્ગમેં ઓલાય મિંજા ઉંચી નતે આવઇ,ઇતરે ઇન વટ જીવણ વટ વિઠે લા ફુરસધ નં વિઇ. પિંઢજી જાન છડાયલા જીવણકે છૂટ પૈસા ડીંધી વિઇ.ઇં અસોસાર મિલધે પૈસેનું જીવણ લખણેજો લાડકો થિઇ વ્યો.ખલક સજેજા કુલખણ કુટે કુટેને ઇનમેં ભરજી વ્યા.હિડાં જીજે મોજ સોખજે કારણ કાકીકે કેન્સર લાગુ પિઇ વ્યો.પિંઢજી ભીમારીજી જાણ થીધે હાણે બાજર ખુટેતી ઇં અણસાર કાંતાકે અચિંધે ને જીવણજા લખણ ડિસધે કાંતાકે સમજાઇ વ્યો ક,વસિયતનામે પરમાણે લખણજે લાડકે જીવણકે મરેનું મોંધ જ મિલ્કત સોંપાધી ત મિલકતજો તરિયો ડિસાંધે વાર નિઇ લગે ઇતરે કાંતા મરેનું મોંધ જીવણજા લગન લાખીસે કરાયને મિડ઼ે મિલકત લાખીજે નાં કરે, લાખીકે સોંપેને વડો ગામતરો કેં.      

Read the rest of this entry »

ગિરજોબાપા

October 24, 2015

baapaa

“ગિરજો બાપા”

                   ગિરજોબાપા ને આઉં હિકડ઼ી જ પેઢીમેં કમ કંધાવાસી.આઉં નામાવટી વોંસે … ને ગિરજોબાપા કપાસિયા ખાતેમેં વો.કપાસિયા ખાતેજા કરતા હરતા ધારસીભાકે ઓચિંતો પિંઢજે ગામ વિઞેજો થ્યો ઇતરે અસાંજા નિંઢા મેનેજર મુંકે સડાયોંને ચ્યોં

“અંઇ કપાસિયા ખાતેજો ચારજ સંભારે ગિનો.”

મું ઇનીકે ચ્યો “મુંકે કુલા હલાયો તા ઉડાં ગિરજાશંકર અંઇ ઇનીકે હથ નીચે હિકડ઼ો માડ઼ુ ડિઇ ઇનીકે જ ચારજ ડ્યો નં?”

અસાંજા નિંઢા મેનેજર સાહેબ ખિલ્યા ને પો ચ્યોં “અંઇ ઉડાં ચારજ સંભાર્યો બ ડીં રો મિડ઼ે સમજાઇ વેંધો”

Read the rest of this entry »

ઉપવાસ (૨)

October 22, 2015

આરતી

ઉપવાસ (૨)

    (વિઇ ટપાલથી આગિયા) અનુજ ઇનકે ઉપાડ઼ેને પલંગ તે સુમારે ને રસોડે મિંજા પાણીજો ગલાસ ભરે આયો.મીણબતી પલંગજી બાજુમેં ટીપાઇતે રખી મીનાજે મોં તે છંઢ વિધે મીના અખ ખોલે નેરે ને ઓચિન્ધી

અનુજ…..મુંકે છડેને વેજ મુંકે બોરો ડપ લગેતો…..”ચિઇ અનુજકે બખ વિધે.

        ઠામુકી હી ગાલ થીંધે અનુજજે હથમિંજા પાણીજો ગિલાસ છટકી વ્યો થીર નં રોવાંધે ટીપોઇકે ધક્કો લગો ત મીણબતી પટ પોંધેને વિસાઇ વિઇ.જુવાણ લુઇ, અંધારો ને હેકાવો મિડ઼ે ભરધે નધારલ ભની વ્યો ને વિજ અચીંધે બોંય છક્કડ ખાઇ વ્યા.મીના અંઞા અંધારેમેં ભનલ ભના જે ઘેનમેં હુઇ.અનુજ અજ ડી તંઇ સ્ત્રી સન્માનજી વડી વડી ગાલિયું કરીંધલ ને વડે સડારે નારી તું નારાયણી જા નારા લગાય સભાઉ ગજાઇધલ પિંઢજી નજરમ્યાં પિઢ છણી પ્યો.

Read the rest of this entry »

ઉપવાસ

October 20, 2015

આરતી

ઉપવાસ

                 ચિત્રા ટોકિઝમેં પેલો સો પુરો થેજી ઘંટી વગી તેર થીએટરમેં પખડલ મેરણમેં કર વીર આવઇ વે તીં માડ઼ુ મિડ઼ે બાયણે ડિયાં સટ કઢ્યો ને જરાવારમેં ડુકારજી સુકી નય વારેંજી થીએટર ખાલી થિઇ વ્યો

          લીખવારમેં કિડાં ગાડી ચાલુ થે જા કિડાંક ફટફટિઓ ચાલુ થે જા એડ઼ા જુધા જુધા અવાઝ અચણ લગા ઇન વિચમેં …..રિકસા એડ઼ી રડ સુણાણીતે.રીકસા સ્ટેન્ડતે ઉભલ મિડ઼ે રીકસાઉં હિકડ઼ી હિકડ઼ી કરેને માકુડ઼ેજી હાર વારેજી રવાની થિઇ વિઇયું.ઇનમેં હિકડ઼ે વઠો વો નિમજે ઝાડ હેઠ કોક મસ્તફકીર ને ભેફિકરો રીકસાવારો ઇંન અણસઠે કેંકે ગરજ હુંધી ત પિઢંઇ ઇન વટ અચિંધો તીં કર સમાધ લગાયને વિઠો વો ને ઇનજો અણસઠો સચો વે તીં સવાલ થ્યો.

રિકસા ખાલી હૈ ક્યા?”

હાં….કહાં જાના હૈ મેમ્સા ?સમાધમિંજા જાગીને ઇન પુછે

હાઉસિન્ગ કોલોની

કિતી સવારી?”

દો

આઠઆના પૈસા… …. …”

રીક્ષાવારે બ્યો કીં કુછે તેનું મોંધ હિકડ઼ો જુવાણ ને પુછધલ બાઇ રીક્ષામેં વેંધે ચ્યોં

ચલો

     ભગડ઼ેલ મસીનરી ને અપુરતી વિજ હુંધે સરકાર સેરજા ચાર ભાગ કેં વે, જે મેં મિણીમેં અઠ કલાકજો વિજતે કાપ હલધો વો. સેરજા વિજજા થંભલા સોભાજે ગાઠિયેં જેડ઼ા વા ઇતરે કિડાંક લાઇટ ચાલુ વે નિકાં નપ્પ્ટ કારો અંધારો.થિયેટર પિઢજે ઘરજા રખલ જનરેટર મથે હલ્યાતે.

કઉઉઉ…..હાઉસિન્ગ કોલોની ડિયાં વેંધલ ઉન રીક્ષાજી હડફટમેં હિકડ઼ો રસ્તેમેં સુતલ કુત્તો અચીવ્યો ઇતરે રીક્ષાવારે હિકડ઼ી છટારી ગાર ડિને તેં પ્વા ઇનજો પુપડ઼ાટ ચાલ્ય થ્યો….

સાલા અનાજ કંટ્રોલમેં….સક્કર કંટ્રોલમેં….ગુળતેલ કંટ્રોલમેંસબ કુછ કંટ્રોલંમેં અબ….બાકી રહી બિજલી કંટ્રોલમેંસાલે બોલતે હૈ બર્થ કંટ્રોલ કરો લુપ લગાવ….સાલે ખુદ અપની હાફિસકો કુલુપ(તાડ઼ો)ક્યોં નહીં લાગાતે…. આદમી મરે યાબાજુબાજુબાજુબાજુ હોના ભાઇજાન…” ને લિખવાર શાંત રેલ રીક્ષાવારો સિટી વજાઇધો ગાઇધો વો હમહૈ રાહી પ્યાર કે હમસે..

Read the rest of this entry »

સે’ર (૫)

October 12, 2015

inkpot

સે’ર (૫)

વડ પિપર સૌ કો પુજે બાવરિયો કો ન પુજે

‘ધુફારી’ચે  બાવર બરે તડેં ખેણ આંજા રજે

-૦-

અતિજી નતિ વે ગતિ એડ઼ો ‘ધુફારી’ચે;

Read the rest of this entry »


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 294 other followers