સે’ર (૮)

February 8, 2016

કલમ અને કિતાબ

રાતરાણીજા ફુલ ઉઘડ઼્યા તિત ભમરો અચી પુગો

રાતરાણી પુછે ભમરેકે કો અજ રાતપાલી આય?

-૦-

Read the rest of this entry »

બ્યો કમ કેડ઼ો કાનુડા

February 6, 2016

KANUDO

(રાગઃ મૈં દેખું જીસ ઓર સખીરી… …)

તું નિવરો પ્યો મુરલી વજાઇયેં.બ્યો કમ કેડ઼ો કાનુડા(૨)

પિંઢજે મ્વાડ઼ે ગોંયુ ચરેંત્યું,સંજા થીંધે પાછી વરેંત્યું;

પિંઢ પિંઢજે ખૂંટે બંધાજી(૨),ખીર ડીએંત્યું રૂપાડ઼ા  

Read the rest of this entry »

વિઠ્ઠલવાડી

February 4, 2016

IMG_20160127_100712

        મડઇમેં તરાવારે નાકે ઉર્યા લખમીનારાણ મંધરજી ભરાભર સામે હિકડ઼ી જુની ઇમારત જુકો લગભગ સૈકે પેલા મડઇજા પ્રખર જ્યોતિસાચાર્ય ઠાકરડાસ મીસર બંધાયો વો ને ઇનીજે નાલેસે મીસર ભુવન નાંસે જાણિતી હુઇ સે ધરા ધુબધે છણી પિઇ.

         હી ઇમારત છણી પિઇ તેનું મોંધ ઇનજા કઇક નાં સંસ્કાર થ્યા.પેલો નાં વો મીસર ભુવન પોય ઉડાં ગોપાલ ટોકીઝ ભનઇ ઇતરે ગોપાલ ટોકીઝ નાં સે નંઇ ઓરખાણ મિલઇ.તિન ટાણે મડઇમેં ત્રે ટોકીઝું હલંની વિઇયું.(૧)લક્ષ્મી ટોકીઝ (જુનો નાં મોડર્ન ટોકીઝ તેનું મોંધ કલાપી ટોકીઝ) (૨)મયુર ટોકીઝ જુકો લોવાણા માજન વાડીમેં ચાલુ હુઇ.(૩)ગોપાલ ટોકીઝ મીસર ભુવનમેં વખત વેંધે ગોપાલ ટોકીઝ ને મયુર ટોકીઝ ભંધ થિઇ વિઇ.

Read the rest of this entry »

પેલી નજર

February 2, 2016

eye


(રાગઃએક પેગ હો જાય તો ઘર ચલે જાના…..)

પેલી નજર નેરીંધે,ને ચિઇ ડીયાં કીં આય;
ગાલ ઇ તોજી સચી,ક માલ ગાલમેં નાય

પેલી નજર
ત્રુજા ડેડા સોભે,રંગ રૂપમેં ન્યારા (૨)
કોઠીંભેનું કેડ઼ા,રૂડ઼ા ને રૂપારા (૨)
ચક વિજી ચખીંધે,થુ થુ કરે ફિગાય

Read the rest of this entry »

ડપજો ઓછાઇયો

January 31, 2016

dap

જિત નજર ફિરધી ઉત ઓછાઇયો આય ડપ જો

નોખા ડિસાજે રૂપ નિત ઓછાઇયો આય ડપ જો

અભ સુધી નાલો ગજે ઇનજી મજા વેતી અલગ;

Read the rest of this entry »

ધફનાઇ વિઞાતો

January 28, 2016

kabhar

ધફનાઇ વિઞાતો                                   દફનાઇ રહ્યો છું.

સામે નાય કોય ને સરમાજાતો;              સામે નથી કોઈ અને શરમાઈ રહ્યો છું,
આઉં પિંઢ મુકેં પિંઢકે ડિસાજાતો              હું પોતે મને પોતાને દેખાઈ રહ્યો છું.

હી મુંજો ખુલાસેજે ટેવવારો ડાચો;           આ મારો ખુલાસાઓથી ટેવાયેલો ચહેરો,
ચુપ રાંતો ત લગેતો સોં ખ્યાંતો              ચૂપ રહું છું તો લાગે છે કસમ ખાઈ રહ્યો છું.

હિક્યાર મું ફુલે સામે ડેખાડ઼ો ક્યો વો         એક વાર મેં ફૂલો સમો દેખાવ કર્યો’તો,
ઇનજી અસર આય ક આઉં કરમાંજાતો    આ એની અસર છે કે હું કરમાઈ રહ્યો છું.

Read the rest of this entry »

કતર કરી વિઞેતા

January 25, 2016

katar

રાતો રાત હિડાં પાટિયા ફિરી વિઞેતા;

રાતો રાત ઘણે સિરનામા ફિરી વિઞેતા

ગોંજી સેવા લા ચિઇને ચારો ભેરો કરિંતા;

Read the rest of this entry »

સિપરી

January 23, 2016

MUMMA

સિપરીકે સંભારે વિગર નિંધર કિડાં અચેતી;

સિપરી સંભરી અચે પો નિંધર કિડાં અચેતી

કેડ઼ી હીં આય પપજડ મન ત માકુડ઼ી આય;

ગુડ઼જે ગંઢે વારેજી જાધું તાણે હિડાં અચેતી

Read the rest of this entry »

બાડ઼ા ને બુઢ્ઢા (૨)

January 21, 2016

dado

(છેલ્લી ટપાલસે અગિયા)

‘સે કુરો રમલા તોકે સવારજે પોરમેં ફુરસધ મિલી વિઇ….હલ્યો વે વે’ચિઇ વિનોધ રસોડેમેં વિઞી પાણી ભરે આયો.

‘સે કુરો તું પાણી ભરે આવે ઘરમેં કોય નાય…?’રમણ લોણાતાણ કંધે પુછે

‘ઇલા ભજાર વિઇ આય ને સુરિયો હોફિસ વ્યો આય ચાય ભનાઇયા નં….?’

‘ઇ મોડ઼ે પો થીધો હિક્યાર હિડાં મું વટ વે ને મુંજી ગાલ ધ્યાનસે સુણ’રમણ વિનોધજો હથ જલે વ્યારીંધે ચેં

‘હાં…હી વિઠોસે બોલ….’અખિયું સની ને કન ચુસ્સા કંધે વિનોધચેં

‘નેર વિનીયા મુંકે જલેભી વરેજી ગોલ ગોલ ગાલિયું કંધે નતી અચે ઇતરે….’  

Read the rest of this entry »

કવિત (૪)

January 19, 2016

કલમ અને કિતાબ

 

ચંધરજો મોં જડેં રાહુ કેં કારો,

ડિઠે સિજ ઇનજો ચડીવ્યો પારો;

“ધુફારી”ચેં છડ ઇ કંધો અનેડ઼ાઇ,

રાહુ ખિલી ચેં ઇનજો અચિંધો વારો

૦૬-૧૨-૨૦૧૫

Read the rest of this entry »


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 295 other followers