મૂંકે ગમે નતી

સપ્ટેમ્બર 20, 2020

સોણે વિગરજી રાત મૂંકે ગમે નતી

માણસાઇ વિગરજી ગાલ મૂંકે ગમે નતી

પાં સામે ધાર ને બેં સામે ધાર

ભધલજે માડ઼ુજી જાત મૂંકે ગમે નતી

Read the rest of this entry »

ઘુવડ

સપ્ટેમ્બર 23, 2018

owl

       હિકડ઼ો નર રા રસ્તે મોજસે હલ્યો વ્યોતે તેંકે પ્વાનું અચી હિકડ઼ે બાઇકવારો હડફિટમેં ગિની ભજી છુટો ઉ વિચાડ઼ો ધરધસે કિરાંજધે પટતે પ્યોવો તાં બ્યો બાઇકવારો અચી ઇનજી વિડીઓ ઉતારેજી શરૂઆત કેં તાં ત મનુભાજો છકડો અચી ઊભો ને ઉનકે કોલર મિંજા જલે બુસટ ઠકા કરીંધે મનુભા ચ્યાં

‘ભેસા ભેસરમા હિનકે મધધ કરેજી ભધલી ફિલમ ઉતારિધે તોકે સરમ નતી અચે ઇન્સાન અંઇયે ક જીવાવર?’ Read the rest of this entry »

ખરતો નથી

જાન્યુઆરી 12, 2021

કનકવા સમ ક્યાંય ફર ફરતો નથી

પાનખરના પાન સમ ખરતો નથી

અફવા કોઇ કાન પર ધરતો નથી

Read the rest of this entry »

કડેં સુધી

ડિસેમ્બર 31, 2020

જાધા કરે કેંકે જીરો રોવાજે કડેં સુધી

ચપ નંઇ કો લુગડો સિભાજે કડેં સુધી

ધિલ હી આય વાયડો ચેતો અસોસાર

જેલમેં અકારણ ભલા રોવાજે કડેં સુધી

જીયણ  નેર્યો હી ખારો વિખ થિઇ વ્યો

ખબર હુંધે ઇ પિવાજે ભલા ચો કડેં સુધી

પ્રેમજી વિરડી નં મિલઇ રિણ વિચારે કડેં

ઉઞ જલાજે ને ઉઞ્યા રોવાજે ત કડેં સુધી

ધુફારીધુબો જીયણ મઙેવે માલક વટાનું

ઇ જીયણ જીરો રોવાજે ભલા ચો કડેં સુધી

૩૧.૧૨.૨૦૨૦

સચી ગાલ#

નવેમ્બર 30, 2020
This image has an empty alt attribute; its file name is dog.jpg

    લખુભા ઓસરીમેં વિઇને મોજસે છાપો વાંચીધા વા ઇન ટાણે હિકડ઼ો લંગડો માડ઼ુ લઠજે આધારતે હલંધો લખુભાજે ઘરજે બાયણે વટ અચી ઉભો લખુભા છાપેજો પનો ફિરાઇધે ઉંચો કંધ કરે બાયણે કોરા ન્યાર્યો ઉન લંગડ઼ે માડ઼ુ ઇશારેસે લખુભાકે ચેં કીંક ખાધે લાય ડિયો લખુભા ઇનકે હથજે ઇશારે ચ્યોં હિડાંનુ રવાનો થી માડ઼ુ વિચાડો પિલો ડાચો કરે લઠજે ટેકે હલ્યો વ્યો

Read the rest of this entry »

વિચારેંમેં અસી ર્યાસી

નવેમ્બર 25, 2020

ચાં ક નં ચાં એડ઼ે વિચારેમેં અસી ર્યાસી

વેંધી લમી વણજારજી કતારેમેં અસી ર્યાસી

 ગરીબેજે ચમ તાણેને મડ઼ેલા ઢોલકે કુટે કુટેને

Read the rest of this entry »

નતો કરે સગાજે

નવેમ્બર 17, 2020

મું મિંજા આઉં ધાર નતો કરે સગાજે

પાંપરા કે સે ઓધાર નતો કરે સગાજે

ધરિયાજે ઉને પાણીસા ઇનમેં બુડાતો

Read the rest of this entry »

હાણે હિડાંનું થી રવાની

નવેમ્બર 10, 2020

ધિલજી ધુસમણ હાણે હિડાનું થી રવાની

પ્રેમજી પ્રાછત હાણે હિડાંનું થી રવાની

તોજે ચપજી લાલીજી નં રિઇ લાલચ મૂંકે

ચપ ફિડા કરે હાણે હિડાંનું થી રવાની

Read the rest of this entry »

ધોડયાસી

નવેમ્બર 6, 2020

અંઇ વિચમેં ઉભા અયો સમજી અસી ચકકરમેં ધોડયાસી

નં સમજાણું કુલા કિન કારણે હીં અસી ચકકર દોડયાસી

નં ત કો કીં કાવ લખે લા કરે નં ત કો કીં લેખ લખે લા કરે

તોંય ભસ હિકડ઼ે સબડજે સથવારે અસીં ચકકરમેં ધોડયાસી

Read the rest of this entry »

ઉભા થ્યા

ઓક્ટોબર 25, 2020

અરમાન સુતા વા મિડ઼ે ઉભા થ્યા

જુકો લિકીને વિઠા વા ઉભા થ્યા

જુની જાધજો પટારો જ ખોલ્યો જરા

ભુત ઇનમેં પુરલ વા મિડ઼ે ઉભા થ્યા

Read the rest of this entry »

સે’ન થીએ નતો

ઓક્ટોબર 11, 2020

માલકજી અજબ રચના માડ઼ુ

તોથી કો કીં સે થીએ નતો

થધો વાસરો હલેતો કડેં પ

ઠાર તોથી સે’ન થીએ નતો

ડીં ઉગે ત તિડકો જરા તપે

તપ તોથી સે’ન થીએ નતો

મીં નાય કિડાં રંભોરાડ કરીએ

છંઢો તોથી સે’ન થીએ નતો

સંતવાણી તોકે લગે કલોગો

ડખો તોથી સે’ન થીએ નતો

સુઞા ઘોડિયા સિકે બચ્ચેકે

રુણ તોથી સે’ન થીએ નતો

‘ધુફારી’ચે વિઞી વસ સુઞમેં

જ કીં તોથી સે’ન થીએ નતો

૧૩.૦૯.૨૦૨૦

Read the rest of this entry »

મિલે નતા

ઓક્ટોબર 5, 2020

હથમે ખઇ લેખણ તેંસે થીએ કુરો

કુરો લખણું તેંજા સબડ મિલે નતા

મનમૅં ત સબડ જો મચલ કલોગો

સબડ ધાર્યા છતા છુટા મિલે નતા

પ્રાસ ને અનુપાસજી રામાયણ ડિસો

ધાર્યા અંઇ એડ઼ા ઢાર્યા મિલે નતા

હાણે ત લગો આય થાક વિચારજો

ને કો ધવા ધારુ ઇનજા મિલે નતા

કુરો કરે ગાલ ‘ધુફારી નં ચિઇ સગે

ગાલ કેણ વિષય પ કો મિલે નતા

૧૨.૦૯.૨૦૨૦