“અસાંજે ગોઠ”

“અસાંજે  ગોઠ”

        કચ્છજી મઠડ઼ી નિગરી અતરે મડઇ જા હકડ઼ા અતરા જ મઠડ઼ા શાયર જો નાલો ત જનાબ ઇબ્રાહીમ અલ્લારખ્યા પટેલ ઇ ચો ત ઘણે ન સુંઞણે પણ ચો “મકભૂલ કચ્છી” ત તેરૈ ચેં ભો ભો અની કે જણ બચ્ચો સુંઞણે અનીજી હકડ઼ી રચના નેરીયું

કડેં અસાંજે ગોઠ અચીંધા,કડેં અસાંજે ગોઠ?

ગોઠ સેરનું ડિસંધા ન્યારો,અચો ત ડ્યું ધિલમેં ઓતારો,

વડી હુભ્ભને હેત મિંજાનું કરિયું આંકે કોઠ…. …. …. …કડેં અસાંજે ગોઠ?

અસીં અયું પિન્ઢ સાધા માડ઼ુ,કો અઇ ખેડ઼ુ કો અઇ આડ઼ુ,

અસાં વટે નઇ કુરસ્યું ટેબલ, ઢારે ડ્યું બાજોઠ…. …. …કડેં અસાંજે ગોઠ?

મલાઇ ખીર મખણ ડઇ છાયું,અચીજા ત આંકે ખારાયું,

અસાં ગરીભેં વટા ભલા બઇ કુરો થૈ સગે ઠોઠ?…. …. ..કડેં અસાંજે ગોઠ?

કભો રાતજો મન મેડ઼ાવા,સુણાઇબો મોભતજા ગાવા,

હિરણભિરણમેં અસાં મિંજા “મકભુલ” ન ડિસંધા રોઠ…. .કડેં અસાંજે ગોઠ?

(કોઠ=નોતરો,આડ઼ુ=ગ્વાર,ઠોઠ=સરભરા,રોઠ=ડેખાડ઼ો)

(પ્રભાશંકર ફડકેજી પુસ્તક “શબ્દના સથવારે”માંથી)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: