“બ બોલ…..”

“બ બોલ…..”

 “કચ્છડ઼ો ખેલે ખલક્મેં,જીં મહાસાગર મચ્છ,     

જિત હિકડ઼ો કચ્છી વસે ઉતે ડિંયાણી કચ્છ.”

સવંત ૨૦૬૬જી નીજ વૈસાખ સુડ ત્રીજ (અખાત્રીજ) ને રવિવાર અંગ્રેજી તારીખ ૧૬મી મે ૨૦૧૦

       અજ કચ્છીજો પેલો બ્લોગ ચાલુ કંધે હરખજી હેલી ચડ઼ેતી  ઉ કચ્છી જેંજી હાં…હાં…હાં… કંધે ૬ ડાયકા ગુધરી વ્યા અન લાય કરે ક ઇ ભાસા નાય બોલી આય ભાસાજી ત બલાખડી વે કચ્છીજી કડાં આય? હાણે કચ્છી ગુજરાતી બલાખડીમેં લખાજે ત ક્યો અભ પટ પે વારો આય? હા ઇ વાંચે  ટાણે પાંણ હી કચ્છી વાંચીયુંતા ગુજરાતી ન ઇ જાધ રખણું ખપે.

            હી ગાલ કંધે મુકે જુની ફીલમ જો હક્ડ઼ો બહુજ પ્રખ્યાત થેલ સોહરાબ મોધીજો ડાયલોગ જાધ અચેતો “અમીરો કા ખૂન ખૂન ઔર ગરિબોં કા ખૂન પાની?”

ત દેવનાગરી મે લખાજે સે સંસ્ક્ર્ત,હિન્ધી ને મરાઠી ઇ ત્રોય અલગ ભાસા ચોવાજે અને કચ્છી ગુજરાતીમેં લખોં ત પુછો તા ક  આંજી બલાખડી કડાં? વા માલક વા હી કેડ઼ો નીયા?

કચ્છી ભાસા અતરે……????

રૂક્ક  જેડ઼ી નક્કર સક્કર જેડ઼ી સીરીવારી,

અક્કડ઼  અનોખી અતિ ગતિ રામબાણજી,

કુછેમેં  કડ઼ક  કચ્છી પાણીજે કડ઼ાકે વારી, 

વિજજે  વરાકે  જેડ઼ી  જોત  જિંધજાનજી,

તાજી ઘોડ઼ો છુટે તુટે તોપજો ગલોલો તેડ઼ી,

“કારાણી” ચે ચોટ કચ્છી વાણીજી કમાનજી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: