“મંધિયાણી”

         કચ્છમેં કચ્છી અને ગુજરાતી કવિએજો મહેભુભ સાયર ને હુભ સે “અધા” જેડ઼ો માન વાચક નાં જેજો ગનાજે એડ઼ે ઉચે ગજે જે સાહિત્યકાર “વૃજ ગજકંધ”જી હકડ઼ી રચના નેરીયું 

 “મંધિયાણી”

મંધિયાણી! તું મખણજી મા’રાણી,

ડાડે પરડાડેજી ઐયે અસલ તું એંધાણી…..

લક્કડેજી તું નારી તોજા ભભકા ઐ ભારી,

વિચમેં લો-જો થંભ ફુલ ને પારેજી હિંયારી;

તો વટે તાં કૈંક જુગણા,

થિઇ વંઞે પાણી પાણી…. …. …. મંધિયાણી

નિમણા નિમણા હથ તોકે ફુધરડી ફિરાઇએ,

પ્રો ફુટે ને મંજિયું કર ગીત મઠડ઼ા ગાઇએઃ

પારે મિંજ રમેં વિઠી તું,

રોજ ચલક ચલાણી… …. …. …. મંધિયાણી

સાગર મંથન કરેલા ભેરા થ્યા વા ડેવ-ડાનવ.

સેસનાગજો કેંયોં નેતરો કઢ્યાં અમૃત આસવ;

પુરાણમેં આય લખેલી,

તોજી હી આખાણી …. …. …. …. મંધિયાણી

છાય વિગરતાં કચ્છીયે કે હિકડ઼ો ડી ન હલે,

ઇતરે તોકે હીયડ઼ે રખી રોજ લગાઇયેં ગલે;

જીયારીંધલ તું જીવાડોરી,

ને હથુકી હમિયાણી,,,, …. …. …. મંધિયાણી

 

                                 (કવિજી પધરી થેલ પુસ્તક “મંધિયાણી” મંજા)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: