કવિ “અબ્દ”

               કવિ “અબ્દ” અતરે  જનાબ અબ્દ સુલેમાન તુરિયા જો જનમ મડઇમેં થ્યો વો.જુવાન અબ્દ પાંજે કચ્છજે છાંપે “કચ્છમિત્ર” જો ઉપતંત્રીપધ વડે પ્રેમ સે નિભાયોં. ”કચ્છમિત્ર”મેં જ ઇની “ભક્ત કડવાજી” નાં સે “કડવાજીની વાણી” કટાર લખી ને સમાજ સુધારક અને રાજકારણી કે ઘણેં થપાટું હયો નો.કચ્છી પ્રજાજી રાજકીય લડત લાય રાજાશાહીજે વખતમેં “ચડી ચુકો આય જંગ અસાંજો ચડી ચુકો આય જંગ”કાવ લખ્યો ને સભાએંમેં વડે સડારે ગાઇને ગજાયોં પણ.

         કચ્છી ગઝલજો પાઇયો જનાબ મકભુલ કચ્છી રખ્યો પણ અન મથે લાટ માટ ઇમારત ભનાઇધલ “શાયરેઆઝમ-અબ્દ”જો નાં જડૅ કચ્છ સાહિત્યજો ઇતેહાસ લખાધોં તડેં સોનેરી અખરે લખાધો. કચ્છીમેં ઉર્દુજા સબડ વાવરીધલ મકભુલ કચ્છી, અબ્દુલ્લા રૂંઝા પોય ત્ર્યો નાં જનાબ અબ્દ જો અચે.મું વટે ઇનીજી કોય ચોપડી નાય પણ જકી હાથ લગા સે થોડાક સે’ર લખાતોં

મોતનું પણ મૉર મૂંકે જિંધગી મારે વિધેં;

કે  મિણી  રીતેં કરે   મોથાજ ને  ટારે વિધેં.

                             ઠોકરેં મારેં જમાનો, ”અબ્દ” ખિલંધો ર્યો સડઇં;

                             માન કે અપમાનજી પરવા ન ધિલ ધારે વિધેં

રાત વિચમેં ઝઘડ઼ા તા કરીએં ઉભા;

પાંજા   મિંધર-મસ્જિદેંજા   ખાર   ઐં.

                                 ઓડો અચે ન ગમ કીં,મુસીભતકે મારિયું;

                                 જીરા ઐયું ત પાણ પણ બ્યેંકે જિયારિયું.

 (શ્રી પ્રભાશંકર ફડકેજી ચોપડી “શબ્દને સથવારે મંજા)

One Response to “કવિ “અબ્દ””

  1. bhoopesh gor Says:

    hi j kachchhi bhasa jo CLASS aay ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: