“કડાં-કડાં”

“કડાં-કડાં”

(રાગઃ દગા દગા વઇ વઇ વઇ……..) 

કડાં કડાં વઇ વઇ વેં… …કડાં કડાં વઇ વઇ વેં…ગોરી

હાણે જલાણી તોજી ચોરી… … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …કડાં કડાં

મથેતે  માટી ઠલી  વાટ મથુરાજી  જલે, જમનાઘાટ  અચેં  ક્યાનું   તું કેં  કેં તી મલે (૨);

હાણે શરમાય મ તું ગાલ લકાય મ તું, હે રાધે હે રાધે હે રાધા… … … .કડાં કડાં

ભલે  તું કીં ન કુછે  તોંય પણ   ખબર  પેતી, ડસીને રંગ ઢંગ તોજા ને નજર ચેતી (૨);

કોય ચોરાય ગડે હૈયો હેરાય ગડે,હે રાધે હે રાધે હે રાધા… … … …. …કડાં કડાં

“પરભુ”ત ગોતે ગોતે રોજ કડાં કાન મલે,રમાડે લકબુચાણી તું રખેતી કાન જલે (૨);

કેર ચતચોર કેંજો નાય જભાભ તેંજો,હે રાધે હે રાધે હે રાધા… … … …કડાં કડાં

 

૦૨/૧૧/૧૯૯૦/૨૩-૦૫-૨૦૧૦

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: