“લડ કડાં???”

“લડ કડાં???”

                  જડે પાંજે ડેસ હિન્ધુસ્તાનમેં કતેક રાજાશાહી,કતેક નવાબશાહી ત કતેક બાદશાહી હલઇ તે તડે વડા વડા કસભી કલાકાર ઇનીજે ધરબારમેં પંઢજો હુન્‍નર વતાય ને કલાજી કધર  કરાઇધા વા ત અન ભધલ અનીકે ખાસા માન અકરામ પન મલધવા ને કસભજો આબર થીંધો વો.

                   હકડ઼ો  વડો વિડેસી ચિતારો કચ્છ આયો ને ચેં રા’બાવા અઇ ચો સે ચિતર આંઉ  ભનાય ડીઆ. તેમેં જ કોય ભુલ કઢી ડે ત મુકે અજ ડીં સુધી જકી માન અકરામ મલ્યા અઇ સે હડા રખી વેંધોસે નકા મુંકે હજાર કુરીયું ઇનામ ડીણી.

                   નાગપાંચમજો જકીં અસવારી નકરેતી તેંજો ચિતર અનકે ઠાય ડીણું એડો નક્‍કી થ્યો.અન અસ્વારીજો ચાર વામ લમો ચિતર ભનાય અસલ આબેહુબ ચિતર ડસીને મણીજા વાત ફાટીર્યા.

                    રા’બાવા ધરબારમેં ચિતર રખ્યો ને ધરબારી કે ચ્યોં ક હનમેં કીં ભુલ વે ત વતાયો.કોક વા વા કે, કોક ચે હુબહુ આય કોક કીં ચે કોક કીં મણી કિયાડ઼ી ખનેર્યો પણ ભુલ કેંકે ન લધી.હડાં ચિતારો એંકારમેં રાજ ધરબારમેં આંટા ડે વઠો. રા’બાવા ડઠો ક હન તરેં મેં તેલ નાય અતરે તાડ઼ી વજાય ચ્યોં

 “કેર આય હાજર????”

“જી હજુર હુકમ કર્યો” હજુરિયો હાજર થઇ ચેં

“ખત્રી ચકલે વનો ને ખત્રી વાઢેકે ગુરાય અચો”

“જી”

         હજુરિયો ત વ્યો ખત્રી ચક્લે ને હક્ડે વાઢે કે કોઠે આયો. વાઢો ત અચી ધુવા સલામ કે, રા’બાવા પુછ્યો

“ભા કુરો નાંલો આંજો????”

“જી ખેતો”

“ત ખેતસીભા હી ચિતર નેર્યો ને ચો ક હનમેં કુરો ભુલ આય પાંજે કોય ધરબારી કે ત ન લધી અઇ લજી ડ્યો હી કચ્છરાજજી ઇજ્‍જતજો સવાલ આય” પોય અની એંકારી ચિતારેજી ગાલ ક્યોં.ખેતસીભા ત રંગમેં અચિવ્યા પોય બ હથ પુઠિયા બધી ને નરખેને સજો ચિતર હન છેડ઼ેથી હુન છેડ઼ે સુધી નેર્યો હક્યાર બઇયાર ને ત્રઇયાર નેરીધે તાડી વજાય ને ખલ્યા ત રા’બાવા પણ સમજી વ્યા ક ખેતે વાઢેકે કીંક ત લધો આય.અતરે પુછ્યો

“કિં ગાલ થઇ ખેતસીભા???”

“અરે!!! બાવાની નેર્યો હેડા મડ઼ે ઘોડા હલેતાં ત કડાં રજ નતી ડસજે ઇ છડ્યો પણ હેડા મડ઼ે ઘોડા હલેતાં તેમેં લડ કોય નાય કેં??? હન નરકે પુછો લડ કડાં???”

                 રા’બાવા ચિતરેકે  ભુલ વતાયોં ને ખેતે વાઢેકે જરીજી પાગ પેરાયને હજાર કુરીયું ઇનામ ડનો.

(કનો કન સુણલ ગાલ) સાંચવિધલ પ્રભુલાલ ટાટારીઆ”ધુફારી”

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: