“અછાંધસ

“અછાંધસ”

               કાવ છંધબધ્ધ હુણી ખપે એડ઼ો કોય કાયધો નાય. લખાણમેં લયકારી વે ને અનજો ભાવ સમજાજે અનજી મજા ને મોજ કિંક અલગ જ વેતી.ઘણે કાવ લમા-લુસ પણ અરથ વગરજા વે ને ઘણે  બ લીટીજા વેં પણ વાંચે ક સુણે ભેરો થીએ ક વા!!! વા!!! ત હલો ભા.રવિ પેથાણી ”તિમિર” કે માણીયું

 માડ઼ુ ખિલેં                               ગઢરાંગ ચેં

 નિંઢા વા તેની                                     ડુખ ઇ નાય

હથ મેં માની ખણી                              ક

અંઙણમેં નિકરોં                                    ધુસમણ ડેસજા

ત                                                          નર અચી

અધા                                                     મુંજી કુખમેં

“ભાણતેં વિઇને ખાજે                           તોપેંજા ગલોલા હયાં

નિકાં માડ઼ુ ખિલેં”                                  ડુખ ઇ આય

ઇં વડે સડેસેં લોસીને,                          

બાં જલીને                                            મુંજે જ નગરજયું નાર્યું

રસોડ઼ેમેં                                                અજ

વ્યારી છડીંધા વા                                મુંજી છાતી તેં

ને                                                         છેણાં થિપીયેંત્યું!!!!

અજ બૂફે મેં                                         છાલ……

પલાંખીવારી                                        ઇરસાજી

મંઢીને થારી                                        છતરી

હેડા વ્યાંતો                                          છાલ

ત                                                       ‘કાગડ઼ો’ ભને

છોરા ચેંતા                                          ને

“અધા!!!!                                            પાં પુસોં

હી વિઇને                                           મોભત જે મીંય મેં

ન ખાવા જે                                        (મડ઼ે કાવ

માડ઼ુ ખિલે!!!                                      “ચીંગાર” અંક-૧ મંજા)   

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: