“છિલાછિલ”

“છિલાછિલ”

 

જિગરજો  પિયાલો ભરાજે છિલાછિલ,

ત  નેડ઼ો  નજરજો પીયાજે છિલાછિલ.

અચેં   સોંણલેમેં   ત  ગંજા   ગજેંતા,

મોં આ મોં ન તો કીં કુછાજે છિલાછિલ. 

લગે  વાટ  વસમી  લગેં   કંઢા-કકરા

ધિવાના  ભન્યાસીં  વિઞાજે છિલાછિલ.

જુડ઼ે  જાધુમંતર  ખુલે  ધિલજા  મિંધર

હી અંધાર જો જંતર સુણાજે છિલાછિલ.

વજેં  મન  મંજીરા  ને  તનજો તંભૂરો.

પિરિયન  પસાણી  ડિસાજે  છિલાછિલ.

છડે  મોહ-માયા  મંઢે  ધિલજી  હટડ઼ી,

જિકીં  વાવરીંધો  કમાજે   છિલાછિલ.

અમરપંથ  ”ગજકંધ”  ઉર્યાં   અચીંધો,

જ ભગતીજો ભાછા ભનાજે  છિલાછિલ

(લેખક જી ચોપડ઼ી “મંધિયણી” મંજાનું)

 

૦૧-૦૭-૨૦૧૦

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: