“તડે કેડા ખાર ચડે?*”

“તડે કેડા ખાર ચડે?*”

–કચ્છીમાડ઼ુ ‘ધુફારી’

                          પાંકે તકડવે તડેં ઘણે વાર એડ઼ો  ભનધો વે તડે પાંકે કેડા ખાર ચડી વંઞે? સે અજ પાણ ગાલ કઇયું.મુર ત જકી થીએ સે પાંજી ખોટી તકડ,એનેડ઼ાઇ ને અપાકે થીએ પણ માડ઼ુ એડ઼ૉ જીનાવર જેં કે પંઢજો ડો કડે ન ડસજે.તેંમે તન ટાંણે જ હડ્ફટમેં કોય અચી વ્યો તે નેર્યો મજા. અચીજ મ ઉર્યાં ને વે જ પર્યાં મડ઼ે ઓર ગોર મછી ગોર અન મથે વજધે જરા વાર ક વિચાર ન કરે.

 • સવારજો ખાટલે ક પલંગ મથા ઉભા થીંધા વોં ન તન જ ટાણે પગેં મેં ગધર વરી વંઞે ને પાણ ધબ ડઇને વઇ રોં

 • રોજ અડારીમેં વજી ફુંકે ને ચાય પીંધાવોં ને ફુકે જો ભુલી વંઞો ને જીભ બરે.

 • પાંકે કેંજેક ખુરખુરે વિંઞણું વે તડે પેરેજે પાયજામે જે નેફેમેં પગજી ટીચલી ને બાજુજી આંગરજો ખાંચો અટકી રે તડે મડ પાંજે થુલકે જલ્યો વે.

 • હું સડસડાટ પાયજામેજે પાંયચેમે હલ્યો વેંધો પગ તકડ વે તન જ ટાણે વજધા વો ઉ પગ સીધો થઇને પાયજામેજે પાંયચેમેં અટકી રે ને પાણ ગુડ્થલો ખાઇ વંઞો.

 • આભેજા મડ઼ે ભુતાન વજી ગનો પોય ખબર પે ક ભુતાન પંઢજો કાંસ ચાંતરી વ્યા અઇ તેં સે ખડપા ઉચા નીચા થઇ વ્યા અઇ.

 • ભરાભર બાર વંઞે જો થીએ તન જ ટાણે એકી લગી અચે.ઘરમેં ભલે ત્રે નાયણિયું વે પણ તન ટાણે ખાલી કોય નવે ને વે ત પાયજામેજી જીપ ન ખુલે ને ત્યાં સુધી નીચે પેરલ કપડો પુસી પે.

 • લીફ્ટ ન વે ઉડા ડાધરે તાનું નીચે ઉતરધે ભલે ધ્યાન રખીને હક્ડી હક્ડી પગુઠી ઉતારધા વોં ને છેલ્લી જ ચાંતરી વંઞો ને મુન જોરાયું.

 • સી.આઇ.ડી. જેડી કોક સિરિયલ કાં ફીલમ ધ્યાનસે નેરીંધા વોં, ભ્રેક પુરી થે વારી વે તન ટાંણે કોક ઘરજી ઘંટી મારે ને જખાયને ઉથીણું ખપે ને સિરિયલ કા ફીલમ ચાલુ થઇ વંઞે ને નેરે જેડો સીન હલ્યો વંઞે.

 • કેંજોક ફોન અચે ને ઉનજી લેન ખરાભ વે તન ટાણે કોક ટાબર ધેજ કરેને ઉચે સડા રૂએ.

 • સ્વાણ ક મેડ઼ાવેમેં મડ઼ે ભેરા થ્યા વે ને તન જ ટાણે ચાયજી ભુકી ખુટી પે.

 • સખાવત સે મણી કે બેડીયું ડીયું ને પંઢ લાય જ ન રે.

 • કોક કમ લાય ઉજાગરો કંધા વોં ને અધરાત જો તમાકુ વારે પન કા માવેજી પડીકી ખુટી પે.

 • કડાંક હરૂભરૂ પુજેજો વે ને અધવચમેં ફટફટિયેમેં પેટ્રોલ ખુટી પે કા સાઇકલ જો ટાયર પંચર થઇ વંઞે.

 • નાયણી કાં ઘરજો બાયણ ઢકીંધા વોં તડે પગજી આંગરિયું બાયણે હેઠ અચીને ચચરાજી વંઞે.

 • પરિક્ષાજો પેપર લખધાવોં તડે અધવચ પેનમેં સાઇ ખુટી પે કાં ટાંક જુરી પે.

 • કોક પાંકે ગમધી વે ને તેંકે ‘મુસે લગન કનીએ?’ અતરો પુછણું વે સે અજ પુછધાસી કાલ પુછધાસી અન સત પંજમેં અનજી સગાઇજા પેડા મલેં.

 • કોક માનીતા મે’માન અચે ને હરખમેં ઉભા થીંધે ટેબલ કાં ખુડસીજે પાઇયેમેં પગ અટવાજે ને વંઞીને અન મથે જ પોં.

*મડે વાંચ્યો તડે મથાડો મણીમેં ઉમેરીધા અચીજા

૧૨-૦૭-૨૦૧૦

2 Responses to ““તડે કેડા ખાર ચડે?*””

 1. ડૉ. ભરત મકવાણા ‘મિત્ર’ Says:

  તડે મુંજે કેડા ખાર ચડે? મુકે મજા અચી..મુજે થોડો થોડો કચ્છી અચેતો! I like to read after long time. I studied at bhuj 40 yrs back…for 1 st to 6 th std at pathdadi school!

  • dhufari Says:

   ભાઇશ્રી મકવાણા,
   આપના સરસ અભિપ્રાય અને કચ્છી પ્રત્યેની પ્રિતી જાણી આનંદ થયો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: