“ગુપચુપ”

“જીયણજી વાટજા વાટાડ઼ુ”

 મુંજી પેલવેલી નોકરી કચ્છ છડે ને મહારાસ્ટ્રમેં થઇ.નયો મુલક નયો સેર નઇ નઇ નોકરી ને નયા ધોસ્તાર.ઉડાં ન આંઉ કેંકે સુંઞણા ન કો મુકે.ઉડાં મુજો પેલો ધોસ્તાર વો બિપીન ઠક્કર.

અસાંજી ૧૪ સાખાઉ મુંકે કડાં વઞેજો નક્કી ન થ્યો વો અતરે આંઉ ત ફર્યોસતે. હાફિસમેં અચાં કમ કીં ન અધભ વારે ને વઠો વાં.કટાડ઼ા ત ઝાંપે બારા વઞી બોડ઼ી ધમે અચાં કાં પન ખાઇ અચાં.

સાંજી જો બિપીન મુંકે ચેં

“પ્રભુડાસ હાલ ગુપચુપ ખાઇ આવીએ”

મુકે નવાઇ ત લગી ‘ગુપચુપ’? આંઉ ત સચઇ ગુપચુપ હલ્યો વ્યોંસે અન ભેરો ને રીક્ષામેં વઇ આયાસી ચિત્રા ટૉકિઝ વટ. ઉડાં હકડ઼ે ઠેલે વટ આચી ચેં

‘ભૈયાજી દો પ્લેટ ગુપચુપ દેના’

મુકે નવાઇ લગી હડાં પણ જાહેરમેં ને ‘ગુપચુપ?’

ભૈયે વટા હકડ઼ી હકડ઼ી પ્લેટમેં ૬ પાણીપુરી મલઇયું ખાઇ બ પ્લેટ્જા ૨૦ પૈસા ડઇ પાછા આવ્યાસી જીન તે.રસ્તે મેં મુંથી રોવાણું ન અતરે પુછ્યો

‘બિપલા અહીં પાણીપુરી ખાવાની મનાઇ છે?’

મું સામે ન્યારે ચેં

‘ના કેમ?’

મું ચ્યો ‘તેં કહ્યું ને હાલ ગુપચુપ ખાઇ આવિયે એટલે!’

અરે…..પાણીપુરીને અહીં ગુપચુપ કહે છે.’ ચઇ ખલ્યો

તડે થ્યો હાં….ચો વેલા હી બાપાવારી “ગુપચુપ”

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: