“ઐયાં!”

“ઐયાં!”

ઇં  પણ  લગેતો, અમર  પ્રાણ  ઐયાં;

ને  ઇં પણ લગેતો ક મેમાણ ઐયાં!

જિજી  કિંમતી  સૉનજી  ખાણ   ઐયાં;

કધાચ આઉં ઇતરે જ રમખાણ ઐયાં!

સફર   લાટ   ધરિયામેં   હીં   તી   હલે;

વરી ઇ [અ સચ્ચો બુડલ વાણ ઐયાં!

ભન્યો   સેં   ફગણ  તેર  મારોંઠો  થ્યો;

ને   તિડ઼કા   તપેંતા,  જડે  શ્રાણ   ઐયાં!

ફકત તૉ થકી આઉં જલસા પ્યો કરિયાં;

ને   તોકે   જ   ચાંતો  ક,  હેરાણ   ઐયાં!

ભચાયલા  કરે  હાય આવક  જો વેરો;

ભગીચો   જ   ચેતો  ક,   વેરાણ   ઐયાં!

હકીકત કે છડ, ભા, હકિકત બધઇ મુઠ;

ને  ડિસ  ‘ખ્વાબ’  કે, રંગ઼-રયાણ  ઐયાં!

-મધનકુમાર અંજારિયા ‘ખ્વાબ’

‘ચીગાર’ અંક-૩ મંજા

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: