‘જરા વિચારે જેડ઼ી ગાલ…..’

‘જરા વિચારે જેડ઼ી ગાલ…..’

કોકજો લગન પ્રસંગ વો તડે મડ઼ે ભેરા થ્યાવા તન ટાણે પાંકે ટી.વી.મેં જુકો જાહેરાતું વતાયિંતા તેંજી ગાલ હલઇતે.

ટી.વી.તે કાર્યક્રમ હલ્ધોવે તેંમે અતરીયું જાહેરાતું વતાઇએ ક પાણ કુરો નેરિયુંતા સે પણ ભુલી વંઞો.

અસાંજો ક્લીનર વાપર્યો હકડ઼ો ટીપો વજો ને મડ઼ે સાફ સજી સીસી વાપર્યો પણ તોંય કીં સાફ ન થીએ. સાભુણજી ભૂકીયું કેડ઼ી ખર કતરી જાતજી અચેતિયું મડ઼ે ચેં અસાંજી ભુકી ખાસી કોક વરી ચે હક્યાર વાવરે નેર્યો પોય ભરોસો કર્યો ક કુરો પોક વજી ને રૂઓ?

અસાંજી ક્રીમ વાપર્યૉ ને ૧૫ ડીંમે રૂપારા થીઓ અરે…ઇં રૂપારા થીંવાંજે ત સાંવરો કોય નરે મડ઼ે મધુબાલા ને મીનાકુમારી ક કરિના કપુર થઇ વંઞે.

અસાંજો સાભુણ વાવર્યો આંજો ચમ સુંવાલો ને લસો થઇ રોંધો.

પાણી ગારેજા કતરા મસીન અચેંતા મડ઼ે ચે અસાંજો મસીન ખાસો ને અનમેં જુકો ચોંધલવે ઇ હક્ડ઼ો ઢુક પણ ઉન ગારલ પાણીજો ન ભરે.આય ન મજા?

મચ્છર મારેજી મચ્છર-બત્તી ધુખાયો અનજી ધાંસ એડ઼ી અચે ક મચ્છર ત મરધા મરે ભાકી અઇ ખંગી ખંગી ને મરીરો.તેડ઼ી જ અનીજી છંઢેજી ધવાઇયું.

મોંઘવારીજી ગાલ કરીંધે ચેંતા માલ ભનાય વારા ૫૦૦ ગ્રામજા પૈસા ગને માલ ૪૯૦ ગ્રામવે ત ૨૫૦ ગ્રામજા પૈસા ગને ને માલ ૨૪૫ ગ્રામવે. મોંઘવારીજે લીધે માડ઼ૂ હથ જલે જલે ને માલ ઘનેતા ત માલજો ભરાવો થઇ વ્યો. હાણે માલજી કિમતું વધાર્યોનો સે કિમતું ત નતા ઘટાઇએ પણ ૫૦ ગ્રામ વધારે મુફત ૨૦% વધારે મુફતજી જાહેરાતું અચેતિયું.

ફિલમ નેરેલાય વંઞો તડે ફિલમ મેં ગાલ કંધે પાંકે રૂરાયમેં કી ઓછ ન રખધલ નાયકજી ટી.વી.તે મુલાકાતું અચે તડે ઇન્ગલીસજી વજો વજ કંધો વે હકડ઼ો સબડ હિન્ધીજો ન બોલે ઇ કેડી નવાઇ?

નાયક(નક્કી કેલ વે તેં પ્રમાણે) કેંકજા છોરા જરા વાર રમાડે ને પનેજા પન્‍ના ભરે ને અનજા લેખ છાપેમેં અચે પણ વાટમેં કતરા ફરધા વે તેંકે રમાડે વતાય ત ખબર પે સે ત કોય અનજે ઉર્યા અચે ત અનજો છડીધાર ઉનકે મારે ભજાય ઇ કેડ઼ી ગાલ?

પાંજા નેતા અનીજી ત કુરો ગાલ કેણી વેમાન ને ઉડામખટલીમેં જ ઉડધાવે અનીકે કોય પુછધલ નાય ક અઇ ફલાણે ઠેકાણે વ્યાવા ઉડાનું કેડ઼ા કાંધા કઢી આવ્યા? હા અન ભેરા અનીજા છડીધાર,રખોપિયા,વકીલ,ડાગધર ને કેડ઼ી ખબર બ્યા કતરા પ્યા ઉડે ઇ મડ઼ે પરજાજે આને મંજા જ ન?અની નેતે કે રાશનજી,રેલ્વે ક બસજી, ગેસજી એડ઼ી મડે લાઇને મેં ઉભિયાર્યા ખપે ત પુતરે કે ખબર પે ક કતરે વિસે સો થીયેંતા.

નેતા જતરા રોફ ન કંધાવે તેનું સબાલો રોફ અનીજા સગા ને ભેરૂ કંધાવેંતા.

નેતાએં કતરા કાલા કબાલા ક્યોં અયોં તે મંજા કતરા જેલમેં વઠા અઇ?જલજે તેનું મોર ત અનીજી રખલ વકિલેજી ફોજ જામીન જા કાગરિયા ખણીને તૈયાર વેં જેંજી જામીનજી મુધત કડે પણ પુરી ન થીએ ઇ કેડ઼ી અભત નવાઇ?

ફાંસીજી સજા થઇ આય તેંકે જમાના થઇવ્યા અંઞા કેંકે ફાંસી થઇ નાય કો તચેં ફાંસીગર નતા મલે ચો વેલા પાછા ઇ ગુનેગાર ડયાજી અરજીયું કરીંએ અરે હતરે જેણે કે અઇ મારે વધા તડે આંકે ડયા આવઇ વઇ?

હતરા ગોટાળા થ્યા, હતરી હોનારતું થીયું અંઞા અનજી તપાસુ પુરી નાય થઇયું,અનજા કેસ પુરા નાય થ્યા અપરાધી જલાણા નઇ ને જલાણા અઇ ઉ જામીનતે છુટીને મોજસે ફરેંતા,ને નયા કાલા કબાલા કરીયેંતા. મુર તાં હીન્ધી ચવક આય “તુમ મેરી ખુજાવ મૈં તુમ્હારી ખુજાતા હું” મતલબ તું મુજ ઢક આંઉ તોજી ઢકીયાં અરસ પરસ આય ન? વરાયને ખાજે કુરો ચોતા?.

અંગ્રેજ હિન્ધુસ્તાન છડેને વ્યા તેંકે પંજ ડાયકા વટાઇ વ્યા પણ પાણ ઇન્ગલિસજો પુછ નતા છડે સગોં.પાંજી પંઢજી ભાસા બોલેજી પાંકે સરમ અચેતી હા હક્ડ઼ી ગાલ આય ક કચ્છી ગમે અડાં વે પણ અનકે પારકે મુલકમેં કોય કચ્છી મલી વંઞે ત અનકે ઘરજો માડ઼ુ મલ્યો વે અતરો હરખ થીએ ને પોય ઇ કચ્છીમેં જ ગાલાઇયેં કચ્છી ત બોલી આય ભાસા નાય ભાસાજી ત બલાખડી વે કચ્છીજી નાય એડ઼ી ધલિલું કંધલ કે પુછો દેવનાગરી મેં જ સંસ્ક્ર્ત,મરાઠી ને હિંધી લખાજેતી સે અલગ ભાસા લેખાજે,સંય હથ ડીંયાનું લખાધી ફારસી,સિંધી,ઉર્ધુ ને અરબી મડે અલગ ભાસા ચોવાજે ત પોય કચ્છી ગુજરાતીમેં લખાજે ત ક્યો અભ ફાટી પ્યો? સચો પુછોત જી અંગ્રેજ હિન્ધુસ્તાન કે પંઢજો મુલક ચોંધાવા તી કચ્છીજી બલાખડીકે ગુજરાતી પંઢજી બલાખડી ચેંતા. “ઙ” ને “ઞ” વતાયો ગુજરાતીજે કન સબડમેં વાવરાજેતા?મથો મ ખનેર્યો કોય નઇ લજે. બલાખડી સખાય ટાણે માસ્તર બોલધાવા “ઙ” કોઇ નું નહીં ને “ઞ” કોઇનું નહીં કો ભા કોઇનું નહીં ત પોય બોય અખર કુલાય સોભા લાય રખ્યાનાં?ઇ જ બોય અખર કચ્છીમેં છુટસે વાવરાજેતા.કચ્છી બલાખડીમેં ગુજરાતી બલાખડીમેં અચિંધલ ઘણે અખર નતા વાવરાજે જેડ઼ા કર દ,ળ.શ,ષ,ક્ષ,જ્ઞ ઇ ગુજરાતીએં પંધજી સગવડ લાય ઉમેર્યોવે એડ઼ો લગેતો. હી ગાલાડ઼ો હલ્યોતે તેંમે જમેજી હકલ થઇ ને મેફીલ અધુરી રઇ વઇ………….

)(======)(=======)(======)(=======)(======)(=======)(======)(=======)(

નોંધઃ હન લેખસે હન બ્લોગજે બ્લોગર ‘કચ્છીમાડ઼ુ’કે કીં લગે નકાં વડ઼ગે છબે નકાં ભુટકે અનજી મુનતે મોરઇ કચ્છી પાગ આય અતરે બઇ પાગ ફીટ કરેજી કોસિસ ન કેણી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: