“ગોકળ આઠમ”

“ગોકળ આઠમ”

(રાગઃ ઠાકર મંધરમેં હુઇ થારી……)

અંધારી આઠમજી રાત કારી,

ભેણ, મેણે સરાણજી રાત કારી

ગોકળમેં નંધ ઘરે વગી થારી………અંધારી

ખાંગા થઇ મેઘ વઠા  ખાંડાધાર (૨)

ગજણ ગજેતી મથે વિજ ચમકાર….અંધારી

ગોંયેં જે થણ મંજા ત્રસ્કયા ખીર (૨)

કારી કારી જમનાજા હરખ્યા નીર….અંધારી

ફળ-ફૂલ  ડિસધે  ઉભર્યા અપાર (૨)

કોયલ કલોલ કરે મોર મલાર………અંધારી

હરખ્યા   જસોડા  ને રાજા  નંધ (૨)

ગોપી ગોપાલમેં થ્યો આનંધ……….અંધારી

ધ…ર…ણી…ધર કે  ધરણી  ધરે (૨)

વાલો પરગટ થ્યો અજ નંધ ઘરે…..અંધારી

–પ્રભુલાલ ટાટારીઆ “ધુફારી”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: