‘ડિસીવાસી’

‘ડિસીવાસી’

અસીં  આંજી   મહોભતમેં   ફસાણાસી   ડિસીવાસી,

મ  પુછો  ગાલ  ઐં  કતરા  ઘસાણાસી  ડિસીવાસી.

અસીં  ત રાંધ  મેં  ને રાંધ  મેં  હિન  ઝુલ્ફકે  છુતો,

ભની  વ્યો  ચોટલો  નાગણ  ડંખાણાસીં  ડિસીવાસી.

ગુલાભી  ગાલજી  લાલી  ડિસી  મન મોરલો ટઉક્યોં,

ઉડી  વ્યો  રંગ   આભાસી   ઠગાણાસીં   ડિસીવાસી.

કડે  ન  આયા   સોંણેમેં  કડે  ન  મોંઆંમોં   મિલ્યા,

ડિસણ  મૂરત   ગલીમ્યાંનું   વટાણાસી   ડિસીવાસી.

ફના  જે  રાહમેં  રિઇને  અસીં  રિણમેં  રૂલી  પ્યાસીં,

ડિસો,   મજનુજી   સાંતીમેં   સલાણાસીં   ડિસીવાસી.

ન વો કીં ડો, ન વો અવકો, અ વઇ કીં ગાલ જભરીને,

ન્યાર્યાં,  હિન  પ્યાર  મેં કેડ઼ા ક માણાસીં   ડિસીવાસી.

કિભરમેં  ઘર  કરે  પુઠિયા  ન  વો  નાં-નિસાં  જગતેં,

કવન  જે  અખરેંમેં  “ગજકંધ”  ડિસાણાસી  ડિસીવાસી.

–વૃજ ગજકંધ  

કવિજી ચોપડી “મંધિયાણી” મંજા

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: