‘પિંઢ મથાનું!’

‘પિંઢ મથાનું!’

ફિરી  વઇ   કાતી   ધિલ   મથાનું,

ખબર   હેડ઼ી  તું   આંધે   કિતાનું?

ખુટી બાજર, ત્રુટી ડોરી જીએજી,

ન  રોકાજે  તો  વેંધલ  કેં  વટાનું!

મુસાફરખાને જેડ઼ી આય ધુનિઆં,

જ નઉં આયો,ત જુનુ થ્યો રવાનું!

ઉમેધું   ભંધ   ઐં   ઇનમેં   હજારૂં,

વડેમેં   વડો  હી  ધિલ  કેધખાનું!

જુવાણી વે પોઆ ગાલ્યું જ રેંત્યું,

અંતર બોકે ઠલી સીસી મિંજાનું!

ચિઠી  માડ઼ુ  કનાં  તી  મોંધ ધોડ઼ે,

હવાનું,  જીં   વધુ  ધોડ઼ે  હવાનું!

ફિટે હરકોય તો પિંઢજે અફાલેં,

ભલા ઇનમેં કુરો કઇંધો જમાનું!

જિજો ‘મકભૂલ’જેં પલ મન મુંજાજે,

ખુસી પોણું ખિલી પાં પિંઢ મથાનું!

—ઇબ્રાહીમ અલ્લારખ્યા પટેલ   ‘મકભૂલ કચ્છી’

*શબ્દને સથવારે મંજા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: