ચુંઢલ મોતી

“ચુંઢલ મોતી”

કચ્છડેજી ધરા ત સંત,ફકીર,વીર ને સતિએજી ધરા ચોવાજે એડ઼ે સંતેજા થોડા ડોરા મુકે ભા.પ્રભાશંકર ફડકેજી ચોપડી ‘શબ્દના સથવારે મંજા લધા સે આં વટે રખાંતો

મું ભાયો તડ઼ હકડ઼ો,પણ તડ઼ લખ હજાર;

જુકો જેઆં લંઘેઆ,સે તેઆમ થ્યા પાર .

                   અજ અજુણી ગુજરઇ,સિભુ થીંધો બેઓ;

                   રાય ઝલીંધી કિતરો, જેંમે માપ પેઓ?

ગુજારતજ્યું  ગાલિયું, વધી  વડ઼   થૈયું;

ચઙે માડ઼ુએં ન પુછૈયું,મનજ્યું મનમેં રૈયું.

                     કુજિયું  વોણા  તાડ઼ા ડિનાં, સે  ઉઘાડ઼ે  કેર?

                     મેંકો ચેતો આમરી, ત બેઆ ચેઆ ચેંતા બેર.

ખેંધલ  ખુટા,  મેડ઼ીધલ  મુઠા;

વૈકુંઠજી વાટમેં મું ડીંધલ ડિઠા.

-સંત મેકણડાડા

                      સુરત    તોજી    સાંવરા!   મનડ઼ે     મુંજે     વસી,

                     આનંધ   મુંજે  આતમાકે  ડરસન  તોજા    ડિસી,

                      પલ ન વિસારી પ્રાણ મુંજા વાલમ રેઓ વસી,

                      નટવર આયા નેહ ડિસીને જલજીં મીન ત્રસી,

                      સમરે   તેંકે   સડજો   ડીંધલ   હેતેં   આયો  હસી.

                       -મોરાર સાહેબ

ઊનું  ને  અથાગ  સે  બેઓ  કો  ન  બુજે,

સાંયર  સંધી  સીર  સે   સુખાણીકે   સુજે,

ઇ માલમ કીં મુંજે?પાર પુજાય પૂંજોચે.

                      ખટે   સંધિયું    ખબરૂં    સે    લખણેંમેં    લોં,

                      વોર્યા સ્વાંત વખરી ક્યાં ડોકડ  મિંજા ડૉ,

                       છડ્યાં ભ્રાંતી ભોં તેંજી બેડ઼ી પુગી પૂંજો ચેં.

                         -પૂંજો બારોટ   

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: