“ગાલ બોલ”

“ગાલબોલ”                      

                                                                                         -કવિ કારાણીબાપા

         પાંજી કચ્છી ભાસા એડ઼ી આય ક ટૂંકે મેં પતધો વે લમી ગાલ ન કેણી અને છતાં જભાભ પણ સચો ને પૂરો ડીણોં અતરે જ પાંજી ભાસામેં હક્ડ઼ે અખરવારા સબડ ગણે અઇ અરે! ભંઢાર આય ઇં ચો ત પણ હલે ત હલો પાણ અનજો હક્ડ઼ો પાંજા અઝીઝ કારાણીબાપાજી લખલ હક્ડ઼ી રચના નેર્યું

         ગામજે હક્ડ઼ે ઘરજે ઓટેતે કુરપારસા વઠા અઇ તેંસે વાટાળુ ગાલ કરેતો તેંકે કુરપારસા હકડ઼ે જ અખરમેં જભાભ ડીયેતા

સવાલ                               જભાભ                                                

કુરપારસા વઠા અયો? …. ….  …. ….ભો

એ ગાલ ચાં? …. …. ….. ….. ….. …. ચો

ઘરે ધીણું કુરો? ….. …. …. .… ….. …ગોં

ખીર ડેતી? …. …. .….  …. …. ….. ….ભો

કતરા સેર?…. ….. …. …. …. ….. …. ડો

કુરૂયું કતરી ડના? ….. … ….. ….. ….સો

મેડે કેર?…. …….  …. ….. ….. …. ….નોં

            નેર્યા હી કમાલ આય કચ્છી ભાસા જી  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: