“ચોંધાવા”

“ચોંધાવા”

(રાગઃ ચાંદ સી મહેબુબા હો મેરી….)

 હાલ ડસીને રોજ મલીને,યાર મડ઼ે ઇં ચોંધાવા;

પ્રેમજો રોગ લગીવ્યો તોકે,યાર મડ઼ે ઇં ચોંધાવા.

 ઉ મસ્ત ભનીને રોજ ફરાં,કડેં યારેમેં ધીલધારેમેં;

રોજ ભાગ ભગીચેમેં,ધરિયાજે નયજે આરેમેં(૨)

તોકે ડઠી ત ધીલ થ્યો ઘાયલ,યાર મડ઼ે ઇં ચોંધાવા…પ્રેમજો

 મન મોર ભનીને નાચ કરે,કડેં કોયલજો કુકાર કરે;

તુરંગ તરામેં મન મુંજો,નત રોજ બુડે ને રોજ તરે(૨)

મુંજી ફરીવઇ ધુનિયા એડી,યાર મડ઼ે ઇં ચોંધાવા… ..,,,પ્રેમજો

 કડે રાતવરાતમેં જાગીપાં,કડેં ધોરે ડીં મેં સોણા લજે;

મન થઇને મણીધર ડોલેતો,જડેં પ્રેમજી મૌવર મનમેં વજે(૨)

ચેતો “ધુફારી” હીયોં હેરાણો,યાર મડ઼ે ઇં ચોંધાવા… .,,,,પ્રેમજો

 ૦૬/૦૧/૧૯૯૮

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: