“કવિત”

“કવિત”

માડુએજો જીયણ અતરે વાંઢો વે સ્પાઇડરમેન

ઘોડે ચડી માંઢવડે અચે તડે ચોવાજે સુપરમેન

ચોરીફેરા ફરી કરે અચે પ્વા થઇ વંઞેતો જેન્ટ્લમેન

ધુફારીરૂપારી ધરવારી વે થઇ વને તો વોચમેન

 ૦૧-૦૧-૨૦૧૦

છેણું ડસી ગોરો પુછેધુફારીતું ચો;

કીં કરે આંજી ગોં ડેતી ભિત મથે પો.

 ૦૧-૦૧-૨૦૧૦

નિસાડ મ્યાંનું રૂંધો રૂંધો જેર છોરો આયો ઘરે

મા પુછે કુરો થ્યો બચ્ચા કુરો માસ્તર તોકે મારે?

મા-કે વતાય ચુપડીમેં  લખલવો છોરેકે વેંજારેને હલાયો

મા લખી ડને સુંગેલાય ભણાયલાય  આય હલાયો

૦૮૦૨૨૦૧૦

અજ કીં પણ થીએ કર્યો નકાં કંધાસી કાલ;

એડ઼ો હંમેશા ચઇ કરેને ફટાયો મ અઇ ગાલઃ

કેં ડઠી આય કાલ ‘ધુફારી”ચે હન ખલકતે

૨૮-૧૦-૨૦૧૦

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: