“બ છંઢા”

“બ છંઢા”

નેરઇ નીપોડ઼ે નફરત કે,ત મોભત નતરઇ બ છંઢા;

કારે ભર ઉનારે મ્યાંનું,વલ વઇ નતરઇ બ છંઢા;

ગોર નીસાસે નીરાસા મ્યાનું,આસ નતરઇ બ છંઢા;

રણજે ખારે પટ મ્યાનું,વીરડી નતરઇ  બ છંઢા;

ધુરાચારજે ધોજખ મ્યાનું,મમતા નતરઇ બ છંઢા;

બરબરધે ઓબારે મ્યાનું,હીમ નતરઇ બ છંઢા;

સોમલ જેડ઼ે વખ મ્યાનું,અમરત નતરઇ બ છંઢા;

મોતકે મું બુસાટઇ મ્યાનું,જીયણ નતરઇ બ છંઢા;

કારે કઠણ પાયણ મ્યાનું,નય નતરઇ બ છંઢા;

“ધુફારી”જી કલમ મ્યાનું, કાવ નતરઇ  બ છંઢા;

 ૨૪-૦૧-૨૦૧૦ 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: