“સચ્ચા સલામત”

“સચ્ચા સલામત”

ગેભી  હલે    કુધરતજી      અધાલત;
કેસ    પતાયમેં    કરે        કિરામત.
ન કાગર ન કલમ,ન જજ-જભાની;
વિગર      ફીએં     કરે         પતાવટ;
સઇ   ન   સાંખ,  ન   પંચ ન પાંપરા;
ન   જામીન   હલે ન હલે સમજાવટ.
વકીલ-અસીલ  ઉત   બોય    સરખા;
જિતરો    ડોસ     તિતરી     મલામત.
ફેંસલો    કડેં-પ    ખોટો    ન     હોય;
પિંઢઇ    કરેતી    પધરી    અધાવત.
અધલ ઇન્સાફ ઉત અસલ કાયધો;
ન  વગ   ન વિત,  ન હલે ખુસામત.
ખુલાસો   ઉતે   ખુલેમેં    જ થીએતો;
કૂડિયેં   કાઠાં ‘તેજ’   સચા સલામત

-તેજપાલ’કવિ-તેજ’
“તેજ-વાણી”મંજા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: