ગાઇયો

“ગાઇયો”

                        જુને વખતમેં જડે ગોરેજો રાજ વો તડેજી ગાલ આય. કચ્છમેં ગોરેજો હક્ડે અમલધારકે કચ્છી સખેજી ચાનક ચડ઼ઇ અમુક મેંણેજી મેનત પ્વા વચાડ઼ો કિંક થોડ઼ો સખ્યો અતરે ઇ ફો મેં અચી વ્યો.હકડ઼ો ડી સાંજીજો રા’બાવા બગીચેમેં ફર્યા તે અની ભેરો ઉ અમલધાર પણ આંટા મારણ મંઢાણો.ભગીચેજી બાજુમાંથી જુકો માગ વ્યોતે તેં મથા વટાઇધલ કોક બાવાકે સલામ કે “બાવા ભલાધૂર”
“ભલાધૂર ભા” બાવા જવાબ ડનો ત ઉ ગોરો કુછ્યો
“રા’બાવા મુકે કચ્છી અચેતી”
      અનજો ચોણું ને ઉડાનું હકડ઼ો ઘાઇયો(ઘા વઢે ને ખણી વેંધલ)વટાણો અન બાવા કે ભલાધૂર ચે ત રા’બાવા અનકે બોલાયોં
“કુરો નાલો ભા તોજો?”
“જી બાવા,મુંજો નાલો ગાભો”
“ત ભા ગાભા હી સાયેભ ચે તો અનકે કચ્છી અચેતી નેરેતા અચેતી?”
            બાવાજી ગાલ સુણી ગાભો ત રાજી થ્યો ને ઘા જી ભરી પટમેં ફગાઇધે ને રા’બાવા વટ ભગીચેમેં આયો અન ગોરે સાયભ વટ વઞીને મથે વટ હથ રખી સલામ કેં,ગોરો રાજી થ્યો પોય પુછે
“સાયભ તોકે કચ્છી અચેતી?”
“હા”
 ગોરો રાજી થીંધે જભા  ભ ડને,ત્યાં સુધી ગાભે નકજે ફોયણેંમેં ટિચલી આંગર ફરાયને ગોરે કે વતાયને પુછે
“ત સાયભ ચો હનકે કુરો ચોવાજે?”
        ગોરો કતરી વાર સુધી ગાભેજી ટીચલી આંગાર ડિંયા ન્યારા કેં ને મથો ખનેરે પણ અન
વટ જભાભ ન વો.રા’બાવા ને ગાભો હેકડ઼ે બેં સામે નેરેને મુરક્યા પોય ગાભો ટીચલી આંગરકે આંગુઠે વટ ખણી જાટકો ડીંધે ચેં
“સાયભ હનકે ચોવાજે ગું..ગો…કુરો?”
“ગુંગો”
“હં….સાયેભ તું કચ્છી સખને તેંકે જમાર ખપધી જમાર” ચઇ બાવા કે સલામ કરે ચે
“બાવા જે માતાજી”

૨૪-૧૧-૨૦૧૦
 
  

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: