લાલ પાસા બંગડી

“લાલ પાસા બંગડી”

(રાગઃ સાહેબા હું રે ત્રાંબાની હેલે ……)
સજણ મુંજો આંધે આય લાલ પાસા બંગડી(૨)
સજણ મુકે ચૂડી પેરેજી ઘણે હોંસ, હો સજણ મુકે(૨)
સજણ મુંજો આંધે આય લાલ પાસા બંગડી…. …. …. …. …. સજણ
સજણ મુંજો ભાવર ચેં રંગ લાલ લાલીજો(૨)
સજણ મુંજા લાલ ચપ મિટું લાલ બંગડી,હો સજણ મુંજા(૨)
સજણ મુંજો આંધે આય લાલ પાસા બંગડી…. …. …. …. …. સજણ
સજણ મુંજી જેડલ ચેં રંગ લાલ મેંધીજો(૨)
સજણ મુંજા લાલ હથ,પેની લાલ બંગડી,હો સજણ મુંજા(૨)
સજણ મુંજો આંધે આય લાલ પાસા બંગડી…. …. …. …. …. સજણ
સજણ મુંજો મનડો ચેં રંગ લાલ શેણ જો(૨)
સજણ મુંજો લાલ ગવન,ટકો લાલ બંગડી,હો સજણ મુંજા(૨)
સજણ મુંજો આંધે આય લાલ પાસા બંગડી…. …. …. …. …. સજણ
સજણ મુંજો હૈડો હથરે ન તોજો નાં સુણી(૨)
સજણ મુંજો હૈડો હથરે ત બોલે બંગડી,હો સજણ મુંજા(૨)
સજણ મુંજો આંધે આય લાલ પાસા બંગડી…. …. …. …. …. સજણ
૧૯-૦૮-૧૯૮૮

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: