ખાસા

“ખાસા”

સુણધે મન ઠરે ઍડ઼ા વેણ વેંત ખાસા,

જુસો વધે શરીર મેં ઍડ઼ા ખેણ વેંત ખાસા;

નજર જે નિયાપે માડ઼ુ હલ્યો અચે “તેજ”

ઍડ઼ા હુભ નિતરધા નેણ વેંત ખાસા.

xxxx)(xxxx

“વડપણ”

કો જણસ લજણી વે-તા હાણે ડીયું પેઆ જોંતા,

ઉતઇ જુકો જાધ અચે સેં ઉતઇ ભુલી વંઞ઼ોતા;

અજ કિતે છણયા હોં તય કો હથ જલે ન “તેજ”

વડપણ ઍડ઼ો આય જે ખારાય વિઠો ગોંથા….

xxxx)(xxxx

“ચાગલા”

કીં કમ વતાયો તાં પરેઆ થીએં,

ચોં ત ચટે વંઞ઼ે ડુખે ડરેઆ થીએં;

ઍડ઼ા એ ચાગલા છોરા વેંતા “તેજ”

જજે ચાગ મેં ઇ ચરેઆ થીએં….

xxxx)(xxxx

“બુઠા વેંતા”

જુકો સંસ્થાજો ખાઇ બુજે,

ઇ સરીર મેં સુઠા વેંતા;

“તેજ”વાંધો ઇનીમેં ઇ વડૉ,

જે બુધ્ધી મેં બુઠા વેંતા.

 (કવિજી ચુપડ઼ી “પાંધોરો” મંજા)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: