ધૉડ઼ધક

ધૉડ઼ધક

ઢીંગલા ઢિગખન ખટેલા ધૉડ઼ધક
હું ત હી ચિપટી અટેલા ધૉડ઼ધક
સાસતર ચેંતા છુટે મ્યાનું છૂટૉ
તિં જિજી કરીઓં છુટેંલા ધૉડ઼ધક
મોં મથે મિઠડ઼ો કુછાઇંયો પ્યા અસીં
ને પોઆ મિરીયું  વટેલા ધૉડ઼ધક
પારકેં જે પેટ તે ડીંઓં  લતું
પેટ પિંઢજે કે પિટેલા ધૉડ઼ધક
હી ગટો ઉકરૅ ન ઉકરૅ કુર ખબર
ને છતાં નેર્યો ગટેંલા ધૉડ઼ધક
કિઇ કમેણી પણ ન હલધી સાથ મેં
નેં મથા બેંજો જટેલા ધૉડ઼ધક
ધર્ધ જે રણ મેં ડટાજી વ્યો પીનૈં
હું ઇં “જખ્મી” કે ડટેલા ધૉડ઼ધક

૦૯-૦૧-૨૦૧૦
(ચીંગાર અંક-૧ મંજા) જયંતી ગોર “જખ્મી” ધૉડ઼ધક

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: