ઠારે વિધા

“ઠારે વિધા”

બોલી મહોભતજી કુછી ઠારે વિધા;
હિંયારી  ડિઇ ઐં મોત ક ટારે વિધા.
વાલમ વિછોડા વિયા ટરી આંકે ડિસી;
ડુંગર વડા ડુખજા મિડ઼ે ગ઼ારે વિધા.
રઇ નાય હણે વેરજી લિખ પણ અસર;
નસ નસ મિંજા હિન જેર કે મારે વિધા.
નફરત કરે વિઇ અલવિધા ન્યારે ગ઼િનો;
ધિલમેં જ સમજણજા ડિયા બારે વિધા.
મંજીલસે વા ના-ખબર પગ઼ બાવરા;
મકસધ કુરા કીં વાટકે વારે વિધા?
ખોટે-સચેજી જિત “કમર” થિઇ વઇ પરખઃ
બારે વિધા કો કો વરઈ ઢારે વિધા.

હુસેન ઇસ્માઇલ ખત્રી”કમર-કચ્છી”
(ચીંગાર અંક-૨ મંજા)૨૨-૦૧-૨૦૧

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: