ઉધારો હકડ઼ો કલાક

 

“ઉધારો હકડ઼ો કલાક”

       હકડ઼ો માડ઼ુ થકલ પકલ ને વરચેલો પંઢજે કમ મથા ઘરે આવ્યો. તડે અન ડઠે અનજો ૫-વરેજો પુતર બાયણેમેં વઇને અનજી વાટ નેરેતેં અનજી વચમેં જિકી ગાલ બોલ થઇ સેઃ

પુતરઃ અધા!! આઉ કે આંકે હકડ઼ો સવાલ પુછાં?

અધાઃ  હા જરૂર પુછ

પુતરઃ અધા! હકડ઼ી કલાકમેં અઇ કતરો કમાયો?

અધાઃ એડ઼ી પંચાત કરેજી તોકે કીં જરૂરત નાય તું હેડ઼ો સવાલ કુલા પુછેતો? (બાપાજી કમાન છટકી વઇ)

પુતરઃ આંઉ ત ખાલી હુઈયેં પુછાતો મેરભાની કરેને મુકે ચો ક હકડ઼ી કલાકમેં અઇ કતરો કમાયો?

અધાઃ તોકે ખાલી પુછણું જ વે ત આંઉ કલાકમેં રૂપિયા ૧૦૦ કમાંયાતો.

પુતરઃ ઓહ! (પંઢજો નીચે કંધે ચેં)

પુતરઃ અધા!! મુકે હકડ઼ા રૂપિયા ૫૦ ઉધાર ડનેજી મેરભાની કંધા?(મથે નેરીંધે પુતર ચેં) 

        અધા ત ધુંવાફુંવા થીંધે ચે “હન ગાલ લાય કરે જ તું મુંજો હેડ઼ો પૂછાંણો ગડ઼ેતે? અતરે મું વટા તું પૈસા ઉધાર ગની સગે તેં મંજા કોક ફાલતુ રમકડ઼ો કાં ધૂળ જેડ઼ી કીંક ચીજ ગની સગે કો?ત વંઞ તોજે રૂમમેં ને વછાણમેં સુતે સુતે વિચાર કર ક તું કેડ઼ો સ્વાર્થી અઇયે.આંઉ સજો ડીં હેડ઼ી કારી મજુરી કુરો હેડ઼ી છોકર મત લાય કરીંયાતો?”
પુતર વચાડ઼ો ચુપચાપ પંઢજે રૂમમેં વંઞીને બાયણા ઢકે.

       માડ઼ુ નીચે વઠો ને અંઞા અનજો પારો વધુ ચડ઼્યો તે કારણ ક પંઢજો પુતર થોડાક પૈસા ખપ્યા તે તેં લાય હેડ઼ો સવાલ કરેજી હીંમત કરે સગે? કલાક ખણ વાર પોય માડ઼ુ જો પારો ઉતર્યો અતરે વિચાર કેણ લગો

       કદાચ ઉન ૫૦ રૂપિયે મંજા અનકે કીંક જરૂરી જણસ ગનણી હુંધી તેં લાય ખપધા હુંધા.ઇ અવાર નવાર પૈસા પણ નતો મંઙે.માડ઼ુ પંઢજે પુતરજે રૂમ ડિયાં વ્યો ને બાયણા ખોલેને મંજારા આયો.

“પુતર તું સુમી ર્યો અઇયેં?” અન પુછે

“ના!! અધા આંઉ જાગાંતો”પુતર ચેં

“મુંકે લગો ક તન ટાણે આંઉ હુંઇયેં તો મથે છટક્યો સે”માડ઼ુ ચેં

“અજ સજે ડીં જા ખાર મું તો મથે કઢયા હાં હી ૫૦ રૂપિયા તું મું વટા મંઙે વે સે”

          છોકરો પથારી મેં વઇ ખલધે ચેં “ઓહ! અધા”પોય અન સેરાંધી જે તકિયે હેઠા મુડલ ચુડલ પૈસેજી નોટું કઢે

માડ઼ુ ડઠે ક છોરે વટ મોરઈ પૈસા ત વા ઇ ડસી પાછો અનજો પારો ચડલ મંઢાણો ત્યાં સુધી છોકરો મડ઼ે પૈસા લેખેને બાપા સામે ન્યારે

“તો વટ મોરઈ પૈસા વા ત બ્યા તોકે કુલાય ખપ્યા તે?”માડ઼ુ ભભડાટ કંધે ચેં

“કુલાય ક મું વટ મોંધ પુરતા ન વા પણ હાણે અઇ”છોકરો જભાભ વારે

“અધા! હાણે મું વટ ૧૦૦ રૂપિયા અઇ અન મંજા આંઉ આજો હકડ઼ો કલાક વકાંધો ગની સગા?

કાલ હકડ઼ી કલાક વેલા અચિજા પાણ બોંય ભેરો ભાણ મંઢીધાસી”

હન આખાણી મથા સીખઃ


             આંજે રૂપિયે ૧૦૦ કરતાં આંજો ઇ કિંમતી ટાઇમ આંજે હીંયે મેં જેં લાય હેત અને હુભ આય અન સાથે ગુજારણો વધુ જરૂરી આય.જુકો જીયણમેં હાયધોસ કરિયેંતા તેં લાય હીં ખાલી હકડ઼ી નંઢી ચેતવણી આય.પાંજા જુકો અઝીઝ અઇ પાંકે જેં લાય ધિલમેં લાગણી આય તે સાથે કીંક ટાઇમ ગુધારે વગર પાંજે હથ મંજા ટાઇમ ઈં જ હલ્યો વંઙણ ન ડીણું ખપે

        કાલ કધાચ અઇ ગુજારે વિઞો.જડા અઇ કમ કર્યોતા ઉડાં થોડ઼ે ડીંયે મેં આંજે જગય તે બ્યો કોય કમ કરેલાય આચિ વેંધો પણ આંજા કુટુંમજા અને આંજા ભાઇભંધ ધોસ્તાર જુકો આં પ્વા જીરા હુંધા ઇનીકે સજી જમાર આંજી ખોટ જાધ અચિંધી.અતરે જરા વિચાર કર્યો ક પાણ કુટુંમ કના કમ કે વધુ જરૂરી લેખીયું તા સે કતરો ભુલ ભરલ આય      

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: