રતો ગુલાભ

“રતો ગુલાભ”

હકડ઼ો માડ઼ુ હકડ઼ી ફુલવારેજી ધુકાન વટ અનજી મા જુકો ૨૦૦ માઇલ છેટે રોંધી વઇ અનકે તારસે ફુલ હલાય જો ઑડર ડીણ આયો.જડે ઇ પંઢજી ગાડી મંજા બાર નકર્યો તડે ડઠે હકડ઼ી નંઢી છોકરી રસ્તેજી પડથાર મથે વઇને રની તે.અન છોકરીકે પુછે
”બચ્ચા કુરો થ્યો તું કુલાય રૂંવેતી” ત છોકરી ચેં
“મુકે મુજી મા લાય હકડ઼ો રતો ગુલાભ ગનણું આય પણ મું વટ ખાલી પચોતેર સેંટ અઇ ને ગુલાભજી કિંમત બ ડોલર આય.”
માડ઼ુ ખલ્યો ને ચેં “મું ભેરી ધુકાનમેં હલ આંઉ તોકે ગુલાભ ગની ડિયાં”
અન છોકરી કે ગુલાભ ગની ડને ને પંઢજી મા કે તારસે ફુલ હલાય જો ઓર્ડર ડને.
જેડ઼ા બોંય ધુકાન મંજા બાર આયા માડ઼ુ છોકરીકે પુછે
“આંઉ તોકે તોજે ઘરે છડે અચાં?”
“હા અઇ મુકે મુજી મા વટ કોઠે હલો ત આંજી મેરભાની”
પોય છોકરી માડ઼ુ કે કભ્રસ્તાનજો રસ્તો વતાય ઉડાં અન તાજી ડટલ કભર મથે ઉ ગુલાભ રખેં
માડ઼ુ પાછો ફુલજી ધુકાન મથે આયો ને તારસે ફુલ હલાય જો ઓર્ડર વો સે રદ કરે ને ફૂલજો ઝુમખો ખણીને ૨૦૦ માઇલ છેટી રોંધલ માજે ઘર કોરા રવાનો થ્યો.
હન આખાણીજી સીખઃ
આંજે માઇતરે સે નકલી પ્રેમજો ડેખાવ મ કર્યો.અનીસે વિવેક જો વર્તન કરે ઇનીકે માન ડ્યો જેંજા ઇ હક્ધાર અઇ.ઇ આંજો મહામુલો ખજાનો આય અનજી સંભાર રખો.એડ઼ી ભગવાનજી હી આજ્ઞા આય. ઇ હી ધુનિયા છડે હલ્યા વેંધા પોય અઇ પસ્તાવે સિવાય કિં નઇ કરે સગો.
(સુજીતજી ગાલીયેં મથા)૨૪-૦૨-૨૦૧૦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: