સેઠ

“સેઠ”*

હેકડા વા સેઠ . સેઠ જતરા આળસુજા પીર અતરીજ અનજી ઘરવારી પતિ ઇ પરમેસરમેં વિસ્વાસ રખે વારી.રોજ વચાડ઼ી મથેતે હથફરાય ને સેઠકે ઉથીયારે. રૂમાલ ભજાયને મોં ઉગી ડે.પોય નાયણીમેં કોઠે વિઞે ને ધણી કે ડનણ પાણી કરાય ને કોસ કોસી ચાય પીરાય. તેં પ્વા છાપો વાંચે સુણાય ને પોય પાછો નાયણીમેં કોઠે વિઞે ઉત નારાય ધોરાય ને લુગડ઼ા પેરાય ડે. પોય પાટલે તે વેરાય ને ધણીજે મોં મેં ગરમા ગરમ નાસ્તેજા ગટા ડે.                                                                                                      તડે નાસ્તો ચબીંધે સેઠ કુછે “આહ!! થકી ર્યોસે” “વોય!! થકી ર્યોસે”
હી રોજ જો નીયમ વો હક્ડ઼ો ડીં સેઠાણીથી ન રોવાણું અતરે પુછે                                                                                                                                                                              “ સવાર જો આંકે ઉથિયારેથી સુમારે તંઇ જા મડ઼ે કમ ત આંઉ કરે ડિયાંતી ત અઇ કુરે સે થકી રોતા…?”                                                                                                                                                                                                                                                                    ઇ સુણી સેઠજી કમાન છટકી વઇ ને ચેં “હી ચબેતો કેર તોજો પે…?”

–પી. કે. દાવડા
*મુર સ્વાણ જી હન ગાલમેં ઘણે ગુજરાતી સબડ વા સે સુધારે ને કેલ રજુઆત

One Response to “સેઠ”

  1. P. K. Davda Says:

    આભાર.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: