કેડ઼ા ધોખા

“કેડ઼ા ધોખા?”

કૈંક જમારેં જો નાતો પાંજો,
અજ ભલે પાં રોતાં નોખાઃ
તું કોરીકિટ ભુકી કંકુજી,
ને આંઉ ભિજેલ ચોખા.
આંઉ વસાંતો ગુલજે ઘરમેં,
ને તું વસેંતી માંક જે મેલઃ
સિભુ થીંયે તું ઉડી વિઞે,
ને મુંકે સાંજી તઇજી જેલ.
પગ બ હલોં તાં મિલી સગોં,
પણ ઇતરા પગ ઐં હલણા ઓખા.
આંઉ અવાવરુ વાયજો પાણી,
ને તું ચમકધી ત્રાંમા હેલઃ
જિયણ જિયણ હી પાંજી રાંધ,
ને મયણ મયણ હી પાંજા ખેલઃ
હિન જનમારે ન મિલધાસીં,
ઇન ગાલજા કેડા ધોખા?

-વૃજ ગજકંધ ૨૮-૦૨-૨૦૧૧
લેખકજી ચોપડ઼ી “મંધિયાણી”મંજા)

2 Responses to “કેડ઼ા ધોખા”

  1. P. K. Davda Says:

    ધજ કવિત આય.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: