પોય તાં હરી-હરી

“પોય તાં હરી-હરી”

સજણ  અસાં  જે  ધિલ  મેં  ઐં વસજા વરી-વરીઃ
આંકે  અસી  સિકોં  તા  વલા  મિલજા ફરી-ફરી.
ખિલી  ખિલીને  રખબો  ભસ  ખાંખત ખરી-ખરીઃ
વિછોડ઼ા  હમેશા  ભુછડ઼ા  પાં  હલબો ભિરી-ભિરી.
ખુસીયું  કલા  ન  માણીયું  ઇ જીંધગી ગરી-ગરીઃ
મિઠડ઼ા  મિંડ઼ે  જીયણ  મેં  કુલા  જીઓં જુરી-જુરી.
સજણ   વંઞ઼ે  ન   પાંજી   ઇ  સફર   સરી-સરીઃ
નેહજીયું  નધીયું  વૈત્યું  તેમે  નચબો  તરી-તરી.
ભલાં મુરખ નતાં કી સમજે રેંતા જીયરે મરી-મરીઃ
ઍડ઼ો  ભાવ   ભલેરો  રખબો  પોય  તાં હરી-હરી.

–કવિ “તેજ” ૨૮-૦૨-૨૦૧૧
(લેખકજી ચોપડી “પાંધોરો” મંજા)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: