“વગ઼ાર”

“વગ઼ાર”

જુને વખતમેં જડે ગોરેજો રાજ વો તડેજી ગાલ આય. કચ્છમેં ગોરેજો હક્ડે અમલધારકે કચ્છી સખેજી ચાનક ચડ઼ઇ અમુક મેંણેજી મેનત પ્વા વચાડ઼ો કિંક થોડ઼ો સખ્યો અતરે ઇ ફો મેં અચી વ્યો.હકડ઼ો ડી સાંજીજો રા’બાવા બગીચેમેં ફર્યા તે ઇની ભેરો ઉ અમલધાર પણ આંટા મારણ મંઢાણો.ભગીચેજી બાજુમાંથી જુકો માગ વ્યોતે તેં મથા વટાઇધલ કોક બાવાકે સલામ કે

“બાવા ભલાધૂર”

“ભલાધૂર ભા” બાવા જવાબ ડનો ત ઉ ગોરો કુછ્યો

“રા’બાવા મુકે પણ કચ્છી અચેતી”

અનજો ચોણું ને ઉડાનું હકડ઼ો વગ઼ાર(રઢ બકરીયું ચારીધલ) વટાણો અન બાવા કે ભલાધૂર ચે ત રા’બાવા અનકે બોલાયોં

“કુરો નાલો ભા તોજો?”

“જી બાવા,મુંજો નાલો અભલા”

“ત ભા અભલા હી સાયેભ ચે તો અનકે કચ્છી અચેતી નેરેતા અચેતી?”

બાવાજી ગાલ સુણી અભલા ત રાજી થ્યો ને વગ઼ છડેને રા’બાવા વટ ભગીચેમેં આયો અન ગોરે સાયભ વટ વઞીને મથે વટ હથ રખી સલામ કેં,ગોરો રાજી થ્યો પોય પુછે

“સાયભ તોકે કચ્છી અચેતી?”

“ભો અચેતી..”ગોરો રાજી થીંધે જભાભ ડને,ત અભલા પુછે

“સાયેભ તો કડે ચાંઠ તે વઇને વરાંઢડ઼ી કે અઇધેં?“

ગોરો કતરી વાર સુધી વિચાર કેં ક હી ચાંઠ કુરો ને વરાંઢડ઼ી કેંકે ચોવાજે અન ઘણે મથો ખનેરે પણ અન વટ જભાભ ન વો.રા’બાવા ને અભલા હેકડ઼ે બેં સામે નેરેને મુરક્યા.

“અડ઼ે સાયેભ તું કચ્છી સખને તેંકે જમાર ખપધી જમાર”ચઇ બાવા કે સલામ કરે ચે

“બાવા જે માતાજી”

૦૫-૦૩-૨૦૧૧

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: