ચાય

“ચાય”

“જીયણજી વાટજા વાટાડ઼ુ-૨”

હનજ લેખ મેં મું આંજી ઓરખાણ બિપીન સે કરાઇ વઇ જુકો મુંજી અમરાવતીમેં પેલી નોકરી ટાણે પેલો ધોસ્તાર વો.
કડેક ખુંચેમેં પૈસા ખુખડધા વેં ત ચે
“હાલ ચ્હા પીએ”
ને ઇન વટ પૈસા ન વેં છતાં ચાય પીણી વે ત ચે
“ચ્હા પીસું….?”
અતરે ઇ કુરો ચેતો સે ધ્યાન રખણું ખપે ઇ ચે ક “હાલ ચ્હા પીએ” પોય ચાય પી ને ખુંચેમેં હથ વજો ત ચે “ખબર છે ખબર છે તારા પાસે પૈસા છે” ને જો ઇ ચેં વે કે “ચ્હા પીસું?” ને પૈસા ડને વગર હોટલ બાર નકરી વંઞો ત રડ વજે “આને પૈસા કોણ તારો કાકો આપશે?”
હકડ઼ી જ ગાલ વઇ ક મુંજી ને ઇનજી ભાઇબંધી નભઇ સે ઇનજી નીણાંઇ ને બ્યો ઇનજો સચ્ચો કુછેજો સુભાવ મું કે કુડ઼્સે સખત નફરત  ત ઇન કેની મું સામે કૂડ઼ ન પટેં વે.
નારાજ તરત થઇ વંઞે. અસી જડ઼ા કમ કઇધા વાંસી ઇન કપાજે કારખાને સામે રામ સિંધી પનવારેજી ધુકાન વઇ.અસી મડ઼ે ઇન વટ જ પન ખ્યોં. પૈસા રોકડ઼ા ન ડનેજા વેં ઇ લખી રખે મઇને ડીં ભેરા ડનેજા.ઇનજી ધુકાન સામે જ ઇનજે ભા જી સાઇકલ ભાડે ડને જી ધુકાન વઇ.
આતવારજો પંઢજી ધુકાન ભંધ રખે પણ સવારજો વેલો અચિ સાઇકલજી  ધુકાનમેં વઇને રોજ જુકો જતરા ને જેડ઼ા પન ખેંધોવે એડ઼ા પન ભનાય,પુડ઼િકા વારે,મથે નાં લખી તૈયાર રખે.
કંપનીજે ગેસ્ટહાઉસજે કમ કરેલાય બ નોકર વા. બાબારાવ ને રંગરાવ ઇન મેં બાબારાવકે ખબર ક અજ પનજા પુડ઼િકા આણે લાય વનેજો હુંધો અતરે સવારજી ચાય પીરાય ને પુછે ભાઇજી પાન લે કે આંઉ ? અતરે ઇનકે આંઉ પંજ પૈસા ડઇ ચાં હાં તુ ખાકે આના ઔર હમારે લેકે આના અતરે રાજી થીંધો વિઞે ને મુંજા ને બિપીન બોય જા પન ગની અચે. તમાકુ વારા પન અસીં બોંય ખ્યો પણ બિપીનજે પનમેં ૧૨૦ તમાકુ વે જડેં મુંજે પનમેં ૧૨૦+૩૦૦ તમાકુ વે સે અનકે ખબર ન અતરે મુંજો પુડીકો ખોલેને હકડ઼ો પન ખાધે ને ખેંધે જ થુ થુ કંધે મુકે ચે સાલા તારા પાન છે કે ઝેર છે? ત મુંજે મોંમાં નકરી વ્યો ક મારૂં પાન ખાવાની તને શું જરૂર મારૂં એક પાન નકામું ગયુંને? ત કમાન છટકી વઇ બાબારાવકે ૧૦ પૈસા ડઇ ચે જા ભાઇજી કે દો પાન લેકે આવ.

-પ્રભુલાલ ટાટારીઆ “ધુફારી” ૦૭/૦૩/૨૦૧૧

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: