ચીંચોડ઼ો

“ચીંચોડો”

ચું ચું કરેં ભાવર ને ભેંણ ભેરા થઇને,ચ્યોં વઞીં મા કે તું સુણ ધ્યાન ડઇને
માડ઼ુએં જા છોરા ચેંતા મેળેમેં વેંધાસી અજ,ચક્કર ચીંચોડે જા લગાઇધાંસી વઇને
ચીંચોડો વે કેડો માડ઼ી અજ તું ડેખાડ઼ જરા,કેડ઼ી વેતી મોજ સે સુણાય જરા ચઇને
માડ઼ી ત મુંઝાણી જરા કીં કરે વતાઇયા ભલા,મોજ વે માણેંજી જુકો  કીં વતાયાં ચઇને?
સત્રોસો વિચાર આયા કમ ન કો’કારી આવઇ,ડરથી જ છેટે જરા ઢચ મની પઇ વઇ
બચલેંકે ચેતી માડ઼ી ચીંચોડે વેરાઇઆ હલો,પોય અચી ચોજા મુંકે કેડ઼ી મોજ પઇતે
મનીકે ડેખાડ઼ે માડ઼ી બચલેંકે કેં અશારો,નંધરાકી મનીવારો પુછ ઝલ્યો વઇને
બચલા ત રાજી રાજી વઞીં વઠા પુછ મથે,ઠામુકી હીં ગાલ થીંધે મની ઉભી થઇ વઇ
પુછતેં નઝર કેંત બચલા ઉંધરજા ડિઠે,ઝલે ગનાં હેર જાણે વાત ફાડે વઇને
પુછ સુધી પુજે નતો વાત઼ મની માસી વારો,ગોલ ગોલ ફરે પઇ ભેજાર મની થઇને
બુચકારે બચલેંકે ડર મંજા માડ઼ી ચેતી,ચીંચોડો ફરેતો હીંજ ગોલ ગોલ થઇને
કંટાળેલી મની જડે વઇને પછાડે પુછ,ડરમેં ભરાણાં બચ્ચા જટ સટ ડઇને
બચલાચેં માડ઼ી મઠી ચીંચોડે જી મોજ ડઠી,”પ્રભુ”જી મનીજે પુછ સુંવાલે તે વઇને 

૦૮/૦૨/૧૯૮૭

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: