કવિત

કુરો સમજોતા માસ્તર ખાલી સખાયતો?
‘ધુફારી’ચેં ન ડ઼ે ન પંઢ પણ કીંક સખેતો.
*********************************
જીભજી રક્ષા લાય માલક ભનાય ડંધ
‘ધુફારી’ચેં અપાકે કડેક ચચરે વજે ડંધ.
***********************************
અવગુણ જ ન વે ત ગુણજી કધર કીં થીએ?
‘ધુફારી’ચે કુઢંગે વગર ઢંગજી કધર કીં થીએ?
 ૨૩-૧૧-૨૦૧૦
ભલાઇજી ભાસા હન ખલકતે ચોતા કેર બુજે?
‘ધુફારી’ચે જેડ઼ો કર ગુંગા બોલે સે બોડ઼ે કે સુજે.
*************************************
જનમ ધરે હન ખલકતે ભલે ઇ ગુલામ ચોવાજે;
પંઢજે ઘરજે રાજમેં ઇ ‘ધુફારી’ચે રાજા ચોવાજે.
***************************************
માડ઼ુ ત હન ખલકતે ખપે તડાં ખપે તતરા મલે;
‘ધુફારી’ચે છાંણે નેર્યો પણ ખપે એડ઼ા નતા મલે.
****************************************
ભલે હુવે ઇ સચ પણ કડ઼્વો વખ જેડો ન કુછજે;
‘ધુફારી’ચે ગુડ઼્જે ગંઢે જેડ઼ો મિઠો કુડ઼ કડે ન કુછજે
૨૫-૧૧-૨૦૧૦  
માલકજી ડિસ હી કેડ઼ી મેર માડ઼ુ માડ઼ુમેં ડિસજે તો ફેર;
કો’ક જનમથી અઇ જજમાન “ધુફારી” જનમથી કો’ મે’માન
*********************************************
માલક વટ મઙયો ન મલે તત માડ઼ુ કુતે સઉં પ્યો ટલે
“ધુફારી”મંઙધે કયો વિચાર મઙેજો આં વટ આય અધિકાર?
૧૮-૧૨-૨૦૧૦

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: