“પ્રેમ મિલ્કત ને સફડ઼તા”

“પ્રેમ મિલ્કત ને સફડ઼તા”

          હકડ઼ી બાઇ પંઢજે ઘર બારા આવઇ ત ડઠે ક અંઙણમેં ધોરી લમી ડાડ઼ીવારા ત્રે બુઢ્ઢા વઠાવા.બાઇ અનીકે સુંઞણઇ નતે ઇતરે અન ચે
“મુંકે નતો લગે ક આંઉ આંકે સુઞણાતી પણ મુકે લગેતો ક અઇ ભુખ્યા હુંધા
ત ઘરમેં અચો ને કીંક ખાઈ ગનો.”
“ઘરધણી ઘરમેં આય?”અની પુછ્યોં
“ના….ઇ બારા વ્યા અઈ” બાઇ જભાભ ડને
“ત અસીં ઘરમેં ન અચી સગોં” અની જભાભ ડનો
         સંજા ટાણે જડે ઘરવારો ઘરેં આયો તડેં બાઇ અનકે કુરો થ્યો વો સે ચેં
“વિઞ અનીકે ચો ક આંઉ ઘરે આચી વ્યો અઇયાં ને મેમાણી લાય બોલાઇ”યાંતો”
બાઇ ઘર બારા આવઇ ને ચેં
“હલો ઘરમેં અચો”
“અસીં મડ઼ે ઘરમેં ભેરા ન અચી સગોં”અની જભાભ ડનો
“સે કો કુલાય??”બાઇ પુછેં
        પોય અની મંજા હકડ઼ે બુઢ્ઢે માડ઼ુ હકડ઼ે પંઢજે સાથી ડિયાં આંગર ચિંધે ચેં
“હનજો નાલો મિલ્કત આય”
         પોય બે કોરા આંગર ચિંધે ચેં
“હનજો નાલો સફળતા આય ને મુંજો નાલો પ્રેમ આય” પોય અન ચેં
“હાણે તું મિંજારા વિઞીને તોજે ધણી સે સલા કરે ને પુછી નેર અસાં ત્રીં મંજા કેર આંજો મેમાણ થીએ?”
બાઇ ઘરમેં વિઇને ધણીકે કુરો ગાલ થઇ સે ચેં સુણી ઘરધણી ત રાજીજો રેડ઼ થઈ ચે “અરે!વા ડ઼ે વા” જ એડ઼ી ગાલ વે ત પાણ મિલ્કતજી મેંમાણી કરીયું ઇ ઘરમેં અચે ને પાંજો ઘર મિલ્કતસે ભરે ડે”
ધણિયાણી સરગરઇ ન  અતરે ચેં
”મારા વાલા તેં કના પાણ સફડ઼તાજી જ કુલાય મેંમાણી ન કરિયું?”
અનીજી ધી હકડ઼ી ખુણમેં વઇને માઇતરેજી ગાલ સુણધી વઈ અતરે ઇ પંઢજો મત ડને લાય ગાલમેં ઠેંકી પઇને ચેં
”આંકે નતો લગે ક પાંકે પ્રેમજી મેમાણી કઈ ખપે ત પાંજો સજો ઘર પ્રેમસે ભરજી રોંધો”
“મુંકે લગેતો ક પાણ પાંજી ધીજી સલા મંઞીયું”ઘરધણી ધણિયાણી કે ચેં
“બાર વિઞ ને પ્રેમ કે પાંજો મેંમાણ ભનણ બોલાય અચ” બાઇ ઘર બારા આવઇ ને ત્રીં બુઢ્ઢે કે પુછે “આં મંજા પ્રેમ કેર આય ઇ ઘરમેં અચે ને અસાંજો મેંમાણ થીએ”
          પ્રેમ ઊભો થઇ ઘર ડિંયા વંઙણ મંઢાણું ત ભાકીજા બ્યા બ પણ ઊભા થ્યા ને પ્રેમજી  પુઠમેં હલણ મંઢાણા ત બાઇ સફડ઼તા ને મિલ્કત કે પુછે
“આંઉ ત ખાલી પ્રેમ કે મેમાણી લાય બોલાયો વો અઇ ઇન પ્વા કુલાય અચોતા?”
         ત હક્ડ઼ે બુઢ્ઢે જભાભ ડને “જ તું મિલ્કત ક સફળતા કે મેમાણ ભનાય વોત ત બ્યા બ બારા જ રઇ વ્યા વોત જડે તું પ્રેમકે મેમાણ ભનાય આય ત જિત ઇ વિઞે અસીં અનજી લારો લાર વિઞો.જડાં પ્રેમ આય ઉડાં મિલ્કત ને સફળતા બોંય વેં”

(સુજીતજી ગાલીયેં મથા) ૧૭/૦૩/૨૦૧૧

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: