માણસાઇ

“માણસાઇ”

(નોંધઃ હી આખાણી મુઝે બ્લોગ જગતજા અઝીઝ ને અમેરિકામે વસધલ ભા.વિશ્વદીપ બારડજી લખલ આય જેંજો મું કચ્છીમેં તરજુમો ક્યો આય.અમેરિકન વાતાવરણમેં થી અચિંધલ હન આખાણીમેં અંગ્રેચી સબડ જજા અચિંધા ત વાંચક માફ કરીએ)
એમ્બ્યુલન્સ,ફાયર-બ્રીગેડ,પોલીસજી ગાડી અની મણીજી સાયરનજો અવાઝ સુણી આંઉ હાંફણો-ફાફણો ઉથ્યોસે.નાઇટ ગાઉન પેરે સિક્યોરીટી સિસ્ટમ ભંધ કરે ઘરજી બારા અચી નેર્યો ત બાજુ વારા મુંજા જુના પાડ઼ોસી મહેસભાઇ જે ઘરમેં જભરી આગ ડઠી.ફાયર હાઇડ્રન્ટ મંજા વમભરેને પાણીજી માર ચાલુ વઇ.ફાયરપ્રુફ ડ્રેસ પેરલ ખાતેજા માડ઼ુ ઘર મંજ વિઞી ઘરજે રોંધલકે ભચાયજી પુરી કોસીસ ક્યોંતે પણ અફસોસ! ઘર મંજા હકડ઼ે પ્વા બઇ ઇં ત્રે લાસુ એમ્બ્યુલન્સમેં રખધા ડસી હન કડકડધી સિયાખરમેં કોસ કોસે આંસુસે મિટતે ડંભ આયાવે એડ઼ો અહેસાસ થ્યો.
          કઇ વરે જુના પડોસી ધોસ્તાર મહેસભાઇ,મંજુભેણ ને પુતર માનવજો હેડ઼ો કરૂણ મોત! કેડ઼ીખર કિતરી વાર મુંજે અંઙણમેં ફૂલજા ઝાડ વાવેલાય માનવ મુંકે મધધ કેંવે. મહેસભાઇ આંઉ માંધો વો સે તડે મુંકે પિઢજી ગાડીમેં કોઠે વ્યા વા.રસોઇજા સોખીન મંજુલાભેણ કીં પણ સરસ વાનગી ભનાયોવોં ત ઘરે અચીને ડઇ વિઞે.
             ઓચિંતો કુરો થ્યો હુંધો?ઘરમેં આગ લગી તડે સ્મોક-ડીટેકટરન વગો હુંધો?
સિક્યોરિટી સિસ્ટમ કમ ન કેં હુંને?ઇ ત ઓટોમેટિક  પોલીસ ને ફાયર-ડીપર્ટમેન્ટ કે જાણ કરે ડે કદાચ તડેં જ ફાયર-ડીપાર્ટમેન્ટ,પોલીસ હડાં જપાટે પુગી.લીન્કન સબ-ડિવિઝનમેં રોંધલ મિણીંજા મોં ઉડાસ વા,
           બે જ ડીં ટીવી મથે સમાચાર મથા ખબર પઇ ક આગ જાણી જોઇને લગાયમેં આવઇ વઇ.પુતર માનવજી લાસ રસોડેમિંજા લધી ને ભેરાભેર પેટ્રોલજો ડબ્બો પણ, પોલીસ ઊંની તપાસ કેં ત ખબર પઇ ક વોલમાર્ટ સ્ટોરમેં માનવ રાતજે બ વગે પેટ્રોલજે ડબ્બે સોંતો લાઇવ-વિડિઓમેં ડસાણો વો.પોલીસજો અનુમાન આય ક માનવ ઘરે વિઞી બેડરૂમમેં પેટ્રોલ છંઢે પ્વા સજે ઘરમેં પેટ્રોલ છંઢીધે રસોડે તંઇ આયો હુંધો ને આગ લગાય રસોડેજી બારી મિંજા ભજે જો મનસુભો કેં હુને પણ આગજો સપાટો એડ઼ો વો ક ઇ પણ ભજી ન સગ્‍યો.           
       કુરો માઇતરેંકે બારે કરે વિમેજા લખું ડોલર ગિનણ હેડ઼ી મેલી મુરાધ પુતર રખી સગે? જિન માઇતરે ૧૭ વરે મોંધ હકડ઼ે અનાથ માનવ કે હિન્ધુસ્તાન વિઞી ખોરે ગિડાંવા તડે માનવ મડ ત્રે મેણેજો વો.અમેરિકા જડે કોઠે આયા તડેં વડી મેમાણી ક્યોં વો જેમેં ૫૦૦ કના પણ વધુ મેમાણેંકે ખાસ કોઠ કયોં વો. માનવજી સંભાર લાય કરે મંજુલાભેણ નોકરી છડે ડિના.મહેસભાઇ હકડ઼ી વડી કંપનીજા ડાયરેકટરજે હોધે તે વા અતરે પૈસેજી કી ઓછ ન વઇ ઇતરે માનવ ઘણે જ લાડ-કોડમેં ઉછર્યો વો.
          મંજુલાભેણ વટ માસ્ટર ડીગ્રી વઇ.માનવકે હોમવર્કમેં ઇનજી સ્કૂલજે પ્રોજેક્ટમેં તીં ગણિત-વિગ્નાન મણી મેં મમ્મીજી મધધ બહુ જ મિલી રોંધી વઇ.પરિક્સામેં મિણી વિસયમેં એ ગ્રેડ ગની અચિંધો વો.કલાસમેં મિણી કના હોસિયારને માસ્તરેજો માનિતો વિધાર્થી લેખાધો વો.પોણા છ ફૂટ ઉચોં માનવ બાસ્કેટ બોલજી મિણી રાંધેમેં ઓછેમેં ઓછા ૧૨ પોઇન્ટ કરે જ.મહેસભાઇ-મંજુલાભેણ બીંકે માનવ સ્કૂલજો નાં કઢીધલ આય એડ઼ો સુણીને ઘણેજ ખ્સખુસાલ થિંધા વા.
            મજુલાભેન ચોંધાવા “મહેસ પાંકે કોય વિયા ન થ્યો તેંજો કિં હરખ સોક નાય ગયે ભવજી કીક લેણા-ડેણી ભાંકી હુંધી તડે માલક પાંકે પુતરનું પણ સબાલો એડ઼ો માનવ ડિને હે! માલક અસી તોજા જજા જ રૂણી અઇયું.પાં ભેરો માનવ હંમેસા સનિવાર રવિવારજો મંધર તે અચેતો.મુંજી જેડલ નેહા ચેંતે આંજો માનવ ત બોરી લાટ ઇસ્તુતિ ગાયતો ને તભલા પણ લાટ વજાય તો અતરે મંધરમેં ત મડ઼ે ઇનકે માનવ-ભગત ચઇ કુછાઇયેંતા.     
“બેટા માનવ તોજો રિપોર્ટ નેર્યો હિન ફેરે બ વિસયમે કીં બી ગ્રેડ મલ્યો.ટીચરજી ત કી ભુલ નાય થઇ ન?”મંજુલાભેણ સાંતિસે પુછ્યા પણ માનવ કીં પણ જભાભ ડિને વગર પિંઢજે રૂમમેં હલ્યો વ્યો. મંજુલાભેણ કીં પણ વધુ ચર્ચા ન ક્યાં “બેટા! તોજી તબિયત ત ભરાભર આય ન?”માનવજે ભંધ કમાડ઼ મંજા કીં જભાભ ન મલ્યો ડીં ગુધરધા વ્યા હાલત ભગડધી વઇ,ગ્રેડ ઓછા થીંધા વ્યા.કુરો થ્‍ઇ વ્યો માનવકે?માઇતરેજી ચીંધા વધી વઇ.બઉ સાંતીસે કમ કઢાયણું ખપધો કચ્ચી જુવાણઇજી અવસ્થા જ એડ઼ી આય ક કીં ગતાગમ ન પે તોંય પિંઢ મિડ઼ે સમજેંતા એડ઼ે ભરમમેં રેં માઇતર ખોટા પિંઢ સચ્ચા અનજો નાલો જ કચી જુવાણઇ સ્કૂલજે માસ્તર ચેં “મી.મહેશ આંઉ ઇનકે સમજાઇધોસેં.”
          ખરાબ સોભતજે સંગ જો છટારો રંગ લગધે કડાં વાર લગેતી? માનવ માઇક ને જેસનજી ટોડ઼કીજો ભોગ ભન્યો વો.કીં પણ સમજે લાય તૈયાર જ ન વો નસેમેં ધૂત થઇ ઘરે આયો ધારૂ પીધે વે મહેસભાઇ તપી વ્યા ને ચ્યોં “તોજી ગાડી પણ ગની ગનાતો.તોજે ગુંજેજા પૈસા પણ ભંધ જ્યાં સુધી તું ખરાભ સંગત ને ધારૂ પીધેજો નઇ છડીએ.”માનવ છટકી ગારિયું બોલી પિંઢજે રૂમમેં હલ્યો વ્યો.મધરાત સુધી માઇકસે ગાલિયું કેં.
“યાર! તું ત હકડ઼ો ને હકડો અઇયે.માઇતર હલ્યા વેંધા પોય મડ઼ે મિલકત તોજી જ આય.”
“યાર! આંઉ હિની માઇતરે કના કટાડ઼ી વ્યો અઇયાં”
         ઇન જ રાતજો રાત જે  બ વગે ઉથી મહેશભાજી ગાડીજી ચાવી ખય ચુપચાપ ગેરેજમેં વિઞી પેટ્રોલજો ડબ્બો ખણી ગાડીમેં નકરી પ્યો પેટ્રોલ ગિનણ ઉં ચેંતા ન વિનાસકાળે વિપરિત બુધ્ધી
                     મસાણજો રૂમ ખીચો-ખીચ ભરલ વો.મહેશભાઇ,મંજુલાભેણ ને માનવ ત્રીંજા મડ઼ા અતરા બરી વ્યા વા ક ત્રોંયજા મડ઼ા કોફીન(મડ઼ો રખેજી પેટી)ચાધરસે ઢકણાં ખપ્યા.મારાજ જકીં મયેણ પ્વાજી થીધલ વિધિ પુરી ક્યાં.પોય હિંધજીન્ધ ભેરૂબંધ સરધાંજલીજા બ બોલ ચ્યાં પોય હકડ઼ી લેનમેં ફુલ રખીને મૈયતે કે છેલ્લી સલામ કરે અગિયા વેંધાવ્યા. છેલ્લે બાંકડેતે વિઠે વિઠે મું કોક કે ચોંધે સ્વો
“નેર્યા ડયા કે ડાકણ ખાઇ વઇ”
“ના આંઉ આંજી ગાલમેં હામી નતો ભરિંયા ઇની ત હકડ઼ે અનાથકે આસરો ડઇ માણસાઇજો કમ ક્યાં વાં”ઇન અંગ્રેચી મેં ચેં

(અસલ લેખકઃ શ્રી વિશ્વદીપ બારડ કચ્છી તરજુમોઃપ્રભુલાલ ટાટારીઆ”ધુફારી”)     

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: