અચીજ

“અચીજ”

   આંઉ મુંજી ડાડીજે લાડકોડમેં જ ઉછર્યો વોસે.બેબીફૂડ,બાળોતિયા,પાપા પગલી હલધે નિશાળમેં પેલે ધોરણમેં પુગોસે ત્યાં સુધીજી જભાભધારી મુંજી ડાડી નિભાયો.મુંજી મમ્મી ને પપ્પા બોય નોકરી કંધાવા.સવારજો ૬ વગે નીકરી વિઞે સે સાંજીજો ઘરે અચેં.કડેક ટ્રાફિકમેં ફસજી વિઞે ત ૭ વગે પણ અચેં ડાડીમા મુંજી ત ધ્યાન રખધા વા ભેરી મણી લાય રસોઇ પણ ભનાય રખેં ઘરજી સાફ સફાઇ પણ ઇ જ કરીએ આંઉ કડેં બેબી સીટિન્ગમેં વ્યો નઇઆ.
           ડાડીમાજો આંઉ એડ઼ો હેવાઇયો વો સે ક ઇ મુંકે રાતજો સુમારીએ ત જ મુંકે નીંધર અચે.ઘણે કડકડધો સી વે ને બરફજો વરસાધ થીંધોવે પણ આંઉ જીધ કરિયાં ત વિચાડા ડાડીમા જાડો કોટ પેરાયને અંઙણમેં કોઠે વિઞે ને બરફજો પુતળો ભનાયમેં મધધ કરિએ. “પુતર! હલ ન ઘરમેં મુંકે હાણે સી પેતો આંઉ તોકે લોલીપોપ ડીંધીસે” એડ઼ી  લાલચે મુંકે ઘરમેં કોઠે અચે.જાધ આય આંઉ ઇનીજે રૂમમેં જ સુમધોવોસે નંઢી નંઢી આખાણિયું કરે ને મુકે સુમારિયે મથેતે હથ ફેરિયે ને બુચિયું ડીયેં.
          ડાડીમા હડાંજા અમેરિકન નાગરિક વા મું સામે કચ્ચો પક્કો ઇંગલીસ પણ બોલેં “નોટી બોય” મુંકે જાધ આય ઇનીકે સોસીયલ-સિક્યોરીટીમાંથી ૬૦૦ ડૉલર મલધાવા સે પણ પપ્પા ગની ગને ફકત ૩૦ ડૉલર દર મેણે રોકડા ડાડીમાકે ડીએ ઇન મિંજા જ ઘણે વાર મુકે ચાકલેટ આઇસ્ક્રીમ ને રાંધિકડા ગની ડીંધાવા ને મિંધર તે વિઞે તડે આડતીમેં ૧૧ ડૉલર રખેં.ડાડીમા બહુજ આનંધી સ્વભાવજા વા મું કડેક જ ચિંધામેં ડિઠા હુંધાવ.
        આંઉ ૧૫ વરેજો વોંસે.ડાડીમાકે રોગજો હુમલો થ્યો ને હકડ઼ે કોરા લકવો થઇ વ્યો.ઇનીજી ન્યાર કેર કરે?હાણે કુરો કંધાસી?નોકરી કંધે ઇનીજી ન્યાર કીં થીએ?એડ઼ા સવાલ મુંજે મમ્મી પપ્પા કે થીણ લગા.અમેરિકન સરકાર અપંગ થેલ માઇતરેજી ઘ્યાન રખણ હક્ડ઼ી નરસ ડીએં કાં ત ૪૦૦ ડૉલર દર મહિને ન્યાર કેણ ડીએં એડ઼ા સમાચાર મિલધે મા-પે રાજીજા રેડ થઇ વ્યા વા! પાંજી ચિંધા ટરઇ પાણ ઉ ચંપામાસી અંઇ તેંકે બાઇજી ન્યાર કરેલાય રખધાસી દર મેંણે ૨૫૦ ડૉલર ડીંધાસી ત હલધો ભાકી ભચધા સે બાઇ કે ભવિસમેં કી થીએ ત કમ અચિંધા.
         ડાડીમાજી તબિયત ડીંયા ડીં ફટધી વઇ ને ઇનીજી જાધસગ્ધી પણ હલઇ વઇ મુંકે ઘણે ફેરા “પુછેં ભા તોજો નાલો કુરો?” મમ્મી પપ્પાજી ચિંધા વધી વઇ.હાણે ત ઇનીકે નરસિન્ગ હોમમેં જ રખણાં ખપધા બાઇ કે પેસાબ-પાણીજો પણ ભાન નતો રે ન કીં જાધ રે પાંજી મુસીભતેજો ત પાર નાય હેડ઼ી ઉપાધી કના નરસિન્ગ હોમમેં ખાસા ઉડાં ૨૪ કલાક નરસવે પાછો સરકાર ઇનજો પુરેપુરો ખર્ચો પણ ડે પાંકે કોય ચિંધા ન કરેજી મમ્મી પપ્પા ડાડીમા કે નરસિન્ગ હોમમેં છડે આયા.
       આંઉ અવાર નવાર ડાડીમા કે મિલણ વેંધો વો સે.ઇની વટ વેંધો વોસે.મુંકે સુઞણધા ન વા પણ તોંય ઘડી ઘડી ખિલધા વા ને આનંધમેં રોંધા વા મુંકે હાણે કડેં સુઞણી નઇ સગે?આંઉ ચોંધો વો સે “ડાડીમા આંઉ મનીસ અઇયા મુંકે સુઞણોતા?” ઇ ખાલી ખિલધા વા મમ્મી પપ્પા ત મહિનેમેં હકિયાર અચીંધાવા.જાધ આય ઉન સાંજીજો ઇનીજે રૂમ મંજા બારા આયોસતે “મનીસ પુતર અચીજ” “ડાડીમા…” ચઇ પાછો વર્યોસે કુરો ડાડીમાજી જાધસગ્ધી પાછી અચી વઇ?મુંજે કન સુધી પુગા ઇ ડાડીમાજા સબડ “મનીસ પુતર અચીજ” સે કુરો ચમત્કાર થ્યો?ક મું લાય ઇનીજો અસોસાર પ્રેમ વો? ઇ ત પાછા ઘેરી નિંધરમેં સુમીર્યા…આંઉ ઘરે પાછો આયોસે…રાતજો ૧૧ વગે નર્સિંગ-હોમ મંજા ફોન આયો..”Your mother is no more”(આજા મા ગુજરી વ્યા).. અજ પણ મુંજે હીંયેમેં ઉ છેલ્લા સબડ ગુંજ્યા કઈયેંતા “મનીસ પુતર અચીજ” ચમત્કારજી ગાલિયું સુણેલી અઇ જાધસગ્ધી વેલ ડાડીમા કે છેલ્લી ઘડી મુંજો નલો કીં જાધ આયો હુંધો? Is it miracle? (કુરો ઇ ચમત્કાર હુંધો?)

(સુજીતજી ગાલિયું મંજા)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: