થાર

“થાર”

કાન વલા ચોતા ભલા કુરો ધરાઇયા
કુરો ધરાઇયા તોકે કુરો ખારાઇયા…. …કાન વલા
બાજરજી માની મખે મખણ ગિરાઇયા
સે જ તોકે ભાવે ન ત પુડ઼ી તરાઇયા….કાન વલા
ડાર ચેં ત ડાર કા ઓસાંણ ધરાઇયા
સે જ તોકે ભાવે ન ત કડ઼ી કરાઇયા…..કાન વલા
સાગ સત ભાતજા કચોરી ધરાઇયા
સે જ તોકે ભાવે ન ત વડ઼ા તરાઇયા….કાન વલા
માવેજી મિઠાઇ કાં મેસુક ધરાઇયા
સે જ તોકે ભાવે ન ત લડું ગિરાઇયા….કાન વલા
હથ જોડે પરભુ પુછે ચો સે ધરાઇયા
હાજર હથવગો વે સીકાર કરાઇયા…. .કાન વલા

૧૫/૧૦/૨૦૦૪

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: