રાધા

“રાધા”

    કાનુડેજી પ્રાણપ્યારી સખી રાધા અતરે કુરો એડ઼ો સવાલ ઘણે કે થીએ ઇ સાહજીક આય અતરે ભગત દાદુ કે કોક પુછે હુને ક રાધા અતરે કુરો?
ત ઇની જભાભ ડના ક રાધા ઇ કાનુડેકે મિલણ આતુર ભવોભવજી વિજોગણ આય રાધા મીઠી સમરે જેડ઼ી આય રાધાજી કાનુડેકે મિલણજી વાટ નેરણી ઇ વિજોગજી ભગતીજો કાવ આય
     રાધા ઇતરે કુરો? ત ઇની સંસ્કૃતમેં જભાભ ડિના રાધ્યતે આરાધ્યતે ઉપાસ્યતે શ્રીકૃષ્ણો યયા સા રાધા શ્રીકૃષ્ણેન ઉપાસ્યતે યા સા રાધા
ઇતરે? જુકો કાનુડેજો સતત રટણ કરેતી આરાધના કરેતી ઉપાસના કરેતી સે રાધા ત સામે કાનુડો જેંજી ઉપાસના કરેતો સે રાધા

૨૮/૦૫/૨૦૧૧

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: