મુરકી ગડ઼ો

મુરકી ગડ઼ો

એંકાર મેં ફિરધી ડસી મું   જરા  મુરકી   ગડ઼ો;
વાયધે  ફિરધી   ડસી  મું   જરા   મુરકી  ગડ઼ો.
તેજાબ  જેડ઼ી  તું  અઇએ  મુંકે  સજો ગારે વધે;
વિખ ડિને  સે પી  કરે ને મું  જરા  મુરકી  ગડ઼ો.
ચિચરે  કરેને  ધિલ  કુંવારા તું  ઘણે જોરે વધે;
તોજી  લુચ્ચી  ચાલ  નેરે મું  જરા  મુરકી  ગડ઼ો.
અભેમાન  તોજે  રૂપ જો  ટકધો  સડા તોકે લગે;
તોજો  હેડ઼ો  ભરમ  ડસીને મું  જરા  મુરકી  ગડ઼ો.
પ્યો “ધુફારી”સે પનારો એંકાર તોજો વ્યો ગરી;
તેમેં ડઠા રૂંધે જડે પણ મું જરા મુરકી ગડ઼ો

૧૦-૦૨-૨૦૧૧

Advertisements

One Response to “મુરકી ગડ઼ો”

  1. P.K.Davda Says:

    “પ્યો “ધુફારી”સે પનારો એંકાર તોજો વ્યો ગરી;”

    આંઉ હી ગાલ મનીઆતો.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: