રૂખમણી

“રૂખમણી”

      નુરચાચા ગાડી રૂકમાવતીજે પુલ ડીયાં વાર્યા તડે સામે ડસાંધો પુલજે નાકેજી ને પુલ મથા વટાંધે ડિસાંધો હોલિયોકોઠોજી કલ્પના માતર તા અંગમેં હકડ઼ો અજબ ઝણઝણાટી વ્યાપી વઇ. અજ લગભગ પંજ વરે પ્વા મડઇ અચેજો થ્યો.
       છેલ્લે આંઉ ધારિયાંતો તીં પપ્પાજા ફુઇ કમડ઼ાબાજી માંધાઇ ટાણે પાડોસી વજુભા વટા અર્જન્ટકોલ કરાયને ઇની ખબરક્યોંવો ક જનુકે ચોજા ક આંઉ હાણે થોડ઼ે ડીંએજી મેમાણ અઇયા મુકે છેલ્લી વાર મિલી વિઞે ભેરા અનુરાધા ને અનિલકે પણ જરૂર કોઠે અચે છોકરેંમેં જીવ લગી વ્યો આય ઇતરે છેલ્લીવાર બીંકે નેરે ગિના, તડે પપ્પા મુંકે ચ્યાં વા વિઞ નુરેકે ચો હેર જ તાબડ઼તોબ મડઇ વિઞેજો આય,તોજી મમ્મી કડાં આય ઇનકે ચો મણી લાય ખપ પુરતો સમાન પેક કરે ગિને ખબર નાય કિતરા ડીં ખોભરણું પોંધો.સચ્ચઇ ઇ કમડ઼ાબાજા છેલ્લા ડરસણ વા.અસીં મડઇ પુગાસી તેંજે ત્રે ડીં જ અસાંકે રૂંધા છડે ને વડે ગામતરે હલ્યા વ્યા. અગ્નિસંસ્કાર પ્વા થીંધી વિધિ પુરી કરે ઘર ઢકે ને ચાવી બકુલકાકાકે સોંપે અસીં પાછા અચી વ્યાસી.     
                          આંઉ બીજે ધોરણમેં વો સે તડે પપ્પાજી ભધલી નવસારી થઇ વઇ તેં પ્વા અમરેલી,પોરભંધર,જામનગર,રાજકોટ ઇતરે આંઉ ને અનુરાધા નઇ નઇ નિસાડ઼જા અનુભવ ગિનધે ગિનધે ભણધાવાસી.રાજકોટ ભધલી થઇ તડે આંઉ કોલેજજે પેલે વરેમેં વોસે ને હેર છેલ્લે વરેમેં ને અનુરાધા પેલે વરેમેં વઇ.મડઇ ભધલી જા સમાચાર પપ્પા ડીનો તડેં ઘરમેં આનંધ આનંધ થઇ વ્યો. મણી કનાં જજા ખુસવા નુરચાચા.મડઇ ભધલીજા સમાચાર સુણી મમ્મીકે ચ્યાંવા
“હલો આખર ફાતમાજી આરજુ અલ્લા-તાલા કભુલ કેં ખરી”
             પપ્પાજી પેલી નિમણુંક મડઇમેં થઇ તડે બેન્કજી ગાડી નુરચાચા હકલીધાવા,તેં પ્વા પપ્પાકે નઇ ગાડી મલઇ ઇ પણ નુરચાચા જ હકલીધાવા ને પોય મડઇથી અસીં જડાં જડાં વ્યાસી  નુરચાચા અસાં ભેરા ને ભેરા જ વા ઘરજે માડ઼ુ તરિકે.ગાડી પુલ વટાઇ જડે નયે નાકે ડીંયા વરઇ તડેં મું ચ્યો.
“નુરચાચા…ફાતમાચાચી હથજી છાજલી કરેને એ… હું ઉભા”     
       નુરચાચા સરાઇયે કોરા હકડ઼ી નજર કરે ખિલ્યા.ગાડી જડેં અસાંજે ઘર વટ ઉભી રઇ તડેં વંઢેમેં રખલ હિંચકેતે વઇ છાપું વાંચીધા બકુલકાકા સામે ધોડીને આયા.રમાકાકી રસોડેજી બારીમ્યાનું ડોગો કઢ્યો ને નેપકીનસે હથ ઉગીંધા બાર આયા.
“અચી વ્યા ભા?”
મું કાકીકે ને પોય કાકાકે પેણામ ક્યા,બકુલકાકા અનુરાધાજો મથો સુંઘે કપારતે બુચી ડના.
“ભાભી હી ત આં કનાં પણ લમી લગેતી ને હી અનિલ….. ત જનુભાઇથી મુઠ ઉચોં લગેતો”ચઇ બકુલકાકા ખિલ્યા.
“હી મડ઼ે ઘરમેં પણ ચોવાજે,હીં બાયણેમેં જ કુરો ઉભા રખ્યા?”રમાકાકી ટકોર ક્યાં   
“હે!..હા..હા..અચો..અચો”કાકા ફક્કાઇને હેકડ઼ે ડીયા ખિસ્યા.
       મડ઼ે ઘરમેં ડાખલ થ્યા પ્વા નુરચાચા ભેરો સામાન ઉપાડેને આંઉ પણ ડાખલ થ્યોસે ત બકુલકાકા સામે ધોડી આયા.
“તું રે લાય ડે ન ભા નુરો મડ઼ે ખણી અચિંધો.”
“હથ મોં ધુઇ ગિનો ઇતરે થારી પિરસાજે જમેજો તૈયાર જ આય”ચઇ કાકી રસોડેમેં વ્યા પ્વા મમ્મી ને અનુ પણ વ્યા.
“તું પણ હથ મોં ધુઇ ગિન મૂંજાભા ને ભેરાભેર જમે લાય વઇરો”બકુલકાકા સમાન ગોઠવિંધે નુરચાચાકે ચ્યોં
“ના,બકુલભાઇ આંઉ સરાઇયે વિઞાતો,ઘરે ફાતમા વાટ નેરીંધી હુંધી,ગાડી પણ વાલજી મિસ્ત્રીજે ગેરેજમેં ડીણી આય,ફેનબેલ્ટ ને વાઇપરજો કમ કરાયજો આય મિં પોંધો ત વરી મુસીભત”
“હા…હા…તું તોજે ઘરે વિઞ”પપ્પા ચ્યોં ઇતરે નુરચાચા હથ ઉચોં કરે પેલી આંગરમેં સુધરસન ચકર વારેજી ચાવી ફરાઇધા ફરાઇધા રવાના થ્યા.
“નુરા!! વરી પાછી ચાવી ફરાય ન”રસોડેજી બારીમ્યાંનું નેરીંધે મમ્મી ચેં
“પડી પટોળે ભાત,ફાટે પણ ફીટે નહી”ચઇ પપ્પા ખિલ્યા.
“ભસ થઇ ર્યો”મમ્મી ચેં ત નુરચાચા ખિલધે ખિલધે હલ્યા વ્યા.
                   કમડ઼ાબા ગુજારેવ્યા તેં પુઠિયા અસાંજો ઘર બકુલકાકા ને રમાકાકી જ સંભારીધા વા.ધર આતવારજો બ કલાક ઘર ખુલ્લો રખધાવા,માડ઼ુ અચીને સાફ સફાઇ કરે વિઞે.ઘરજે મણી સમાનજી ચિવટસે સંભર કંધાવા.મડ઼ે જમી ગિડ઼ા ત્યાં સુધી ગુંધ ગાલિયું થઇયું, બકુલકાકા ને પપ્પા વંઢેમેં રખલ હિંચકેતે બિં વિચમેં સિગરેટજી પાકીટ ને બાકસ રખી આરામસે સિગરેટજા કસ લગાઇધે ગાલિયું ક્યોંતે.રમાકાકી,અનુ ને મમ્મી રસોડ઼ેજે કમમેં હુઇયું.આંઉ હેકલો કુરો કરિયાં?ઇતરે અંઙણજે બાયણે વટેજી ભિત ભર રખલ સાઇકલ ઉપાડ઼ીધે પુછ્યો
“કાકા ભરભર હલેતી ન?”
 “અરે ફસક્લાસ”
  “અડ઼ે!!! હેડ઼ે ધોમધત્તે?”
“અતુલ વટ બે કડાં વેંધો?વિઞ ભા વિઞ,આંજા મડઇ અચેજા સમાચાર ડીના ત્યારથી બેન્ક્મેં રોજ ફોન કરેતો.વિઞ મલી અચ ને ઉ બાબુડ઼ે વારી હટડ઼ી ઠેકાણે ઇન ભનાય આય સે બુટિક પણ નેરે અચ”બકુલકાકા હથસે વિઞેજો ઇસારો કંધે ચ્યાં.
                બકુલકાકા ને રમાકાકીજા છોરા છૈયા ન વા.હીં ત બકુલકાકા લગભગ પપ્પાજી જ ઉમરજા વા.બીંકે અસાં ભા-ભેણતે સગે વિયા જિતરો પ્રેમવો.ઉનારેજી રજામેં અસીં બોંય અચુક મડઇ અચોં,ઓતારા ત કમડ઼ાબા વટ વે પણ બોંય સજ્જોડીં બકુલકાકાજે ઘરે પ્યા પથર્યા વોં ઘણે વાર કમડ઼ાબા મિઠો ઠપકો ડીએ ઇતરે એકાંધો ડીં ઇનીજે માન ખાતર ઇની ભેરા રોં પણ બે ડીં ઉડાં ને ઉડાં.આંઉ બકુલકાકાકે ને અનુ રમાકાકીકે માઇતરજી ભધલી સચ્ચા ભેરૂ સમજધાવાસી.અનુ મમ્મી કે ન ચે એડ઼ી ને આંઉ પપ્પા કે ન ચાં એડ઼ી ગાલિયું અસીં ઇની બિં કે કરિયું ને અસાંકે હંમેસા સચ્ચી સલા મિલે.
             મસીધ જે ચોકમેં જ બાબુકાકાજી કરિયાણેજી ધુકાન વઇ.બાબુકાકાજો અતુલ ને આંઉ આંકોડીથી બીજી ચોપડ઼ીમે આવ્યાસી ત્યાં સુધી હકડ઼ી જ નિસાડ઼મેં ભણધાવાસી.બાબુકાકાજી ધુકાન જો પાછલો ભાગ હીં ત વખાર તરિકે વાપરાંધો વો પણ ઇ અસાંજી જુધી જુધી પ્રવૃતિજો થાનક વો અસીં બોંય ઉડાં વઇને પાટીમેં લેસન કરિયું,ઉડાંજ પડ઼ાઇ ભનાયું પડ઼ાઇજી ડોરી તૈયાર કરીયું.અજ ઉન ઠેકાણે અતુલ બુટિક જો પાટિયો ઝુલધો વો.અગલે ભાગજા ત ભવન જ ફરીવ્યા વા સે નેરે મનમેં આનંધ થ્યો.આંઉ સાઇકલ બાજુમેં રખીને બુટિક્મેં ડાખલ થ્યોસે,સામેજ ત્રે પુતડ઼ેકે તૈયાર લુગડ઼ા પેરાય ને ઉભા રખેલા વા.અતુલ બાયણેં ડીંયા પુઠ કરે કારીગર બાઇકે ચોંધો વો
“સાંતાભેણ હિનમે મોરજી ડીઝાઇનવારા જ ભુતાન લગાયો”
“પણ અતુલભા ઢ્રેસ બારો અઇ ને ભુતાન સતમેં જ પુરા થીએ ઇં અઇ ઇતરે મુંકે થ્યો ક હી મોરપીંછ કલરજા નતાં વાવરાજે ત ઇ જ લગાય છડિયું ત કીં?”
“ના..ના.. નતા વાવરાજે ઇતરે હીન ઢ્રેસમેં લાગાઇધાસી ત ઢ્રેસજી મજા મરી વેંધી.અઇ હકડ઼ો કમ કર્યો હકડ઼ેમેં મોરજી ડીઝાઇનવારા ભુતાન લગાયો ને હકડ઼ેમેં મોરપીંછ કલરજા ભુતાન લગાયો ને પોય નક્કી કર્યો ક ક્યા લાટ લગેંતા”
“ના..ભલા એડ઼ી ડબલ મજુરી કરેજી જરૂરત નાય પણ ભાકીજે પંજ ઢ્રેસજા ભુતાન….સાંતાભેણ બોલેજો પુરો કરિયે તેનું મોંધ અતુલ ચેં
“આંઉ હેરઇ ભુજ ફોન કરેને નરભેરામ કે ચઇ ડીંયાતો ક માવલે ભેરા ભુતાન હલાય ડે” ને ઇ ફોન કરેલાય પુઠ ફિરાય.
“અડૅ!!તું કડેં આવેં?”ચઇ મુંકે બખ વિધે.
“અજ જ રાજકોટથી આયાસી,સવારજો અઠ વગે નિકર્યા વાસી હકડ઼ે વગે ઘરે.બાબુકાકા ને પ્રેમા કાકી કીં અઇ?”
“બોંય મજામેં હલ્યો હલ્યો કેબિનમેં વ્યોં”ચઇ અતુલ કેબીનજો ધરવાજો ખોલિધે રડ઼ વધે
“અરે…! વિઠ્ઠલ”
“એ અચાંતો ભા”ચઇ હકડ઼ો આધેડ઼ ઉમરજો માડ઼ુ ડાખલ થ્યો.
“જરા કાઉન્ટર સંભારીજા ને ભુજ ફોન કરેને નરભેરામ કે ચઇ ડ્યો ક મોરજી ડિઝાઇનવારા ભુતાન પંજ ઢ્રેસ લાય માવલે ભેરા હલાય ડે”
“ભલે હેરઇ ચઇ ડીંયાતો”
“હી મડ઼ે ઓચિધો કડ઼ે કે”મું ખુડ઼સીમેં વેંધે પુછ્યો.
“પાં મેટ્રીક્મેં વાંસી તડે તોકે કાગર લખ્યો વો જાધ આય?પણ તેં પ્વા પાં વિચમેં કાગર વેવાર જ ન થ્યો.કમડ઼ાબા ગુજરીવ્યા તડે તું આવ્યો વેં પણ તોજી હાલત ડસી મુંજે મનમેં હલધો મુંજારો તોકે ચે જી હેમથ ન હલઇ”
“કમડ઼ાબા ત કમડ઼ાબા જ વા.મુજા ડાડા-ડાડી ત વેલા જ મુંજે જનમ પેલા જ ગુજારે વ્યાવા પણ કમડ઼ાબા કે નેરે લગધોવો ક,ડાડી હયાત વોત ત હેડ઼ા જ લગધા હુંધા. સાતમી ભણધો વો સે ત્યાં સુધી ઉનારેજી રજામેં મડઇ અચિંધા વાસી તડે આંઉ ને અનુ ઇનીકે બજીને જ રાતજો સુમધા વાસી”
“હં..ત તોકે લખ્યો વો કે ભણેમેં મજા નતી અચે,અધાજી ધુકાનમેં મસાલેજા પુડિકા પણ નાય વારણા પણ મન મઞે એડ઼ો કીંક કેણું આય”
“ભો..ભો..ને મું તોકે લખ્યો વો ક તું બકુલકાકાકે મિલજ તું મિલે વેં?”
‘હા..હી મડ઼ે ઇનીજી સલા સે ત થ્યો”
“ઇતરે?”
“ઇની ચ્યોં નેર પુતર હિતરો ભણ્યો અઇયેં ત મેટ્રીક પુરી કરે ગન ને ભેરાભેર ફેસન ડીઝાઇનીંગ જો કોર્સ કર,ડ્રોઇન્ગજી પરિક્ષાઉં ત તું ડિને જ આય.અજકાલ ફેસન ડીઝાઇનર પિઢજો બુટિક હલાઇધા થઇવ્યા અઇ.
 “હા…ઇ ગાલ સચી આય,પોય?”
“મડ઼ે ટાણેસર થઇવ્યો પણ પપ્પા હા ના ક્યોં તે”
“ત…?”
“ત.. કુરો..?મું બકુલકાકાકે ગાલ કઇ મુંકે ચ્યાં બાબુડ઼ેકે ચોજ મુંકે મિલી વિઞે ઇતરે મું પપ્પા કે ગાલ કઇ ઇ બકુલકાકાકે મિલી આવ્યા ને મંઞીવ્યા”
“હં……..”
“હલ્યો તોકે મુંજો વર્કસોપ વતાઇયાં”  
         અસીં જડાં રમધાવાસી તડાં હીકડ઼ી કતારમેં ડો સિલાઇ મસીન ગોઠવેલા વા,હક્ડ઼ો વડો કટીંગ ટેબલ ને ફરધે સ્ટેન્ડ મથે સીભેલા તૈયાર ઢ્રેસ લટકધા વા.ઢ્રેસજી ડિઝાઇન નેરેને બહુ જ આનંધ થ્યો.મણી સિલાઇ મસીનતે બાઇયું સિલાઇ કંધી હુઇયું.અસીં પાછા કેબિનમેં આવ્યાસી તડેં મુંજે મગજમેં ઘુમરી ખેંધો સવાલ પુછ્યો.
“હી મડ઼ે કારીગર બાઇયું જ કુલાય?માડ઼ુ ન મિલ્યા?”
“ઇ પણ બકુલકાકાજો જ ચોણ આય”
“ઇતરે?”
“ઇતરે ઇં ક માડ઼ુ કારીગર બીડી સીગારેટ ધમેલાય બાર વિઞે,પન-માવો ગિનણ,ખેણ ને પોય થુકણ વિઞે તેમે ટેમ વિઞાઇયે ઇતરે ધાર્યો કમ પુરો ન થીએ.જડ઼ે બાઇયેં જો એડ઼ો કીં નવે ઇતરે કમ પણ ધાર્યો થીએ ને પાછો ચીવટસે કરીયેં.મણીકે સવારજો ડો વગે ને બપોરજો ચાર વગે ચાય-કાફી સીલાઇ મસીનતે જ મલી વિઞે.પુઠિયા ઇનીલાય જ નાયણીજી અલગ સગવડ઼ કરાઇ આય. મુંજે વર્કસોપમેં હકડ઼ે કટીંગ માસ્તર સિવા કોય માડ઼ુ નાય”
“ત.. પોય બાબુકાકા?”
“કંઠેતે હકડ઼ી હાફિસ રખઇ આય ને જથ્થાભંધજો વેપાર આય.”  
“વાહ….! ત ત સરસ જમાવટ થઇ વઇ”

(ક્રમશઃ)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: