બેત

“બેત”

મુનકે કલફ લગાયને કારા કયાં અઇ વાર

વઇ જમાર વરે ન તેંસે તેંજો કયો વિચાર

કુધરત વટ તું લાચર “ધુફારી”ચેં ખલક તે

૧૯-૧૨-૨૦૧૦

************************************

એડ઼ો મ કજા ક વિચારીંધે વખત વિઞે ગચ

તાંભુસી કડે મ કજા ક થીએ ઇન મિંજા મચ

સિકારે ગિન સચ “ધુફારી”ચે જકીં સામે અચે

૦૩/૦૧/૨૦૧૨

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: