ઝાંઝર

“ઝાંઝર”

(રાગઃ ઇન્હી લોગોને ઇન્હી લોગોને લે લીના દુપ્પટા મેરા……)

ભરઇ ભજારમેં….ભરઇ ભજારમે
ભરઇ ભજારમેં,વંઞાણું આય ઝાંઝર મુંજો
હો..ઝાંઝર મુંજો,હો..હો..ઝાંઝર મુંજો…ભરઇ ભજાર

આમા ભજારજે….
આમા ભજારજે સનડે સોનીડે ઘડે
સનડે…સનડે સોનીડે ઘડે
બારો તોલા…બારો તોલા છ આનીજો ઝાંઝર મુંજો
હો..ઝાંઝર મુંજો,હો..હો..ઝાંઝર મુંજો…ભરઇ ભજાર

ગડે જે પાઇએ જેડ઼ા….
ગડે જે પાઇએ જેડ઼ા રૂપિઆ મું સો ડિનાં
રૂપિઆમું…રૂપિઆમું સો ડિનાં
હોશે હોશે…હોશે હોશે પગ પાતો હી ઝાંઝર મુંજો
હો..ઝાંઝર મુંજો,હો..હો..ઝાંઝર મુંજો…ભરઇ ભજાર

ઓખા ભજારમેં….
ઓખા ભજારમેં બંગડીયું મુલીધે ડિઠો
બંગડીયું…બંગડીયું મુલીધે ડિઠો
“પરભુ”જે નેણે…પરભુજે નેણે હેરાણો હી ઝાંઝર મુંજો
હો..ઝાંઝર મુંજો,હો..હો..ઝાંઝર મુંજો…ભરઇ ભજાર

૨૧/૦૫/૧૯૮૯

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: