કાકુ નતો ખાય કીં

કાકુ  નતો ખાય કીં

ભાભુ ચેતીઃ ભેણ મૂંજો,કાકુડો ખાધે જો કૂડો;
કો જાણાં થીંધો જ કુરો? કાકુ નતો ખાય કીં

લિખ પેડ઼ો બરફી ને પિસતા ભધામ લિખ;
લિખ ડાર-ભાંત કડી,લિખ પીએ છાય કીં

લિખ પૂરી લિખ પાનું,લિખ લડુ મોનઠાર;
લિખ ખીર-ખન ખાય,લિખ ગિને ચાય કીં

લિખ લિખ કંધે લેખો,લખેં પુજે લાખાણી ચેં;
કાકુડ઼ો ફાટી પે કુરો ઇતરે મથા ખાય કીં

                       -દુલેરાય કારાણી

(કચ્છી કિસ્સા બાવની મિંજા)

Advertisements

2 Responses to “કાકુ નતો ખાય કીં”

  1. P.K.Davda Says:

    બહુ સરસ. કારાણી બાપાજી મડે કચ્છી રચના અજોડ અંઈ

    • dhufari Says:

      ભા દાવડા આંજી ગાલ સચી આય.કારાણી બાપા ગડાવાટ ભનાય વ્યા અઇ તેં કે પક્કી સડક ભનાય જી કોસીસ આય.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: