ઇટ

ઇટ

    લગભગ ૧૦ વરે પેલાજી ગાલ આય. હિકડ઼ો જોસ નામજો જુવાન ને સફડ઼ અમલધાર ચિકાગોજી સેરી મિંજા મુસાફરી કેંતે.
        ઇ જરા વધુ પડતી ઝડપસે પિંઢજી બ મહિના પેલા ગિનલ ઝગારા મારીંધી કારીને બારો સિલિન્ડરવારી Jaguar XKE,મેં વ્યોતે.
        ઇ સેરીજી બાજુમેં ઊભી રખલ ગાડીએંજી વિચ મિંજા કાગરજા તીર હલાઇધલ છોરેંકે નેરેં તે તડેં ઇનકે લગો ક ઇ બ્યો કીંક ડિઠેં
       જેડ઼ી ઇનજી ગાડી ઉડાંનું પસાર થઇ ત ઇન હિકડ઼ે પણ છોરેકે કાગરજો તીર હલાઇધે ન ડિઠે પણ હિકડ઼ી ઇટ ઉડીને આવઇ ને ધડામ કંધી કારી ઝગારા મારીંધી જેગર ગાડીજે બાજુજે બાયણેમેં ગુબ વિજધો ઉજેડ઼ો કેં!!! ભ્રેક લગી ને ગાડી રિવર્સ ગેરમેં વિજી ટાયર ફરાયને ઇ જેગર ઉડાં જ ખણી આયો જિડાંનું ઇટ મારેમેં આવઇ વઇ.
     જોસ ઠેંક મારેને ગાડી મિંજા બાર આયો ને છોરેકે ગિડચી મિંજા જલે ગાડી લગોલગ ધાબેને છોરે મથે ત્રાડુકીને પુછે
“હી મિડ઼ે કુરો વો ને કેર અઇયેં તું?તોકે ખબર આય તું કુરો કે આય?ધુવાં ફૂંવા થીધે ઇનકે ચેં    
“હી મુંજી નઇ જેગર આય ને ઇટ તું ઘા કે આય તેં સે પેલ ગુબ રીપેર કરાયલાય તોકે ગચ પૈસા ડીણાં ખપધા તેંજીખબર આય? તું હીં કુલાય કે?”
“મેરભાની કર્યો સાહેબ મેરભાની કર્યો….આંઉ દિલગીર અઇયાં મુંકે સમજાણું નતે ક આંઉ કુરો કરિયાં?”.કરગરીને ઇન છોકરે ચેં.
”આંઉ ઇટ ઘા કઇ કારણ ક કોય ઊભો નતે ર્યો”ઇન જી મિટ મથા આંસુએંજી ધાર વઇ જડેં ઇન ઊભી રખલ વ્હીલ ચેર કોરા ઇસારો કેં.
“ઇ મુંજો ભા આય સાયેભ”ઇન ચેં “ઇ ઇનજી વ્હીલ ચેરજે સીટ બેલ્ટ મિંજા બારા છણી પ્યો આય ને આંઉ ઇનકે ઉપાડે નતો સગાં”ડૂસકાં ભરિધે ઇન અમલધારકે ચેં
“અઇ મેરભાની કરેને મુંકે મધધ કર્યો ત પાછો ઇનકે ઇનજી વ્હીલચેરમેં વેરાઇયા? ઇનકે ઇજા પણ થઇ આય ને મું લાય કરે વધુ પડતો ઘરો આય મુંથી ઉપડ઼ે નતો”
       છોકરેજી ગાલ સુણી સાયેભ પિંઢજે ખાર મથે કાબુ કંધે ઉન પટ પેલ છોકરેકેં  પાછો વ્હીલચેરમેં વેરાયને પિંઢજો રૂમાલ કઢીને ઘા મથેજો ઇટસે થેલ કચરો સાફ કરેને નેરિંધે ઇનકે લગો ક વાંધો નાય.પોય ઇન નિંઢે ભાકે વ્હીલચેરકે પિંઢજે ઘર કોરા ધકેલીધે નેરે ર્યો,
        હરે હરે પિંઢજી કારી ઝગારા મારીંધી ને બારો સિલિન્ડરવારી Jaguar XKE કોરા હલ્યો.ઇન ઇનજી ગાડીજે બાજુજે ધરવાજેજો ગુબો કડેં ન ઉપડાય
   ઇન ઇ ગુબો હંમેસ ઇનકે જાધ ડેરાયલા ઇંજ રે લાય ડિને ક કડેં પણ જીયણમેં ઇતરી ઝડપસે ન વિઞણું ખપે ક આંજો ધ્યાન ડોરે લાય કેંકેક આં કોરા ઇટજો ઘા ક્યો ખપે.
                ઘણે ઇટુ બેં કરતાં સુંવાલી વેંતી.જીયણજી ઇટ આં ડિયાં અચે તેંજો ધ્યાન રખો.મણી ખોટી ગાલિયેં લાય પાંક્ર પિઢકે સમજાય જો આય ક માલક વટ મણીજા સચ્ચા જભાભ અઇ.

(યાહુ મેઇલ મથે સુજીતજી ગાલિયેં મથા)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: