અપસરા- (૨)

અપસરા (૨)

(વે અંકથી ચાલુ)

હિકડ઼ો ડીં સવારજો આંઉ હાફિસજે કમે હઇધરાભાધ વ્યોસતે તડે સમાન ભરલ હિકડ઼ો ખટારો સોસાયટીજે અંઙણમેં ઉભલ ડઠો.મું ચોકિધાર કે પુછ્યો ત ઇન ચેં ક ૪૦૪મેં કોક રોંણ આયો આય ઇતરી જાણકારી કરેને આંઉ ત હલ્યો વ્યોસે.બ ડીં પ્વા પાછો આયોસે ત હિકડ઼ી અપસરા જેડ઼ી બાઇ મું ભેરી લિફ્ટમેં આવઇ.ન ઇ મુંકે સુંઞણધી વઇ ન આંઉ ઇનકે. આંઉ ત ઇનકે નેરીંધો જ રઇ વ્યોસે.ઇ પણ મું ભેરી ચોથે માડ઼ તે બાર આવઇ ને ૪૦૪ નંબરજે ફ્લેટજે ઉઘાડ઼ે બાંયણેમેં હલઇ વઇ તડે ખબર પઇ ક હી અપસરા સામલે ફ્લેટમેં રે લાય આવઇ આય.મું મુંજે ઘરજી ઘંટી વજાઇ ત કસ્તુરી બાંયણો ખોલે.મું મુસાફરીજી બેગ બાજુમેં રખી ટાઇ ઢીલી કંધે રસોડેમેં કમ કંધી કસ્તુરી કે પુછ્યો
“સામે કોય રોંણ આયો આય?”
“હા…રંભા”
“અરે!!! રંભા જેડ઼ી લગેતી પણ આય કેર?”
“રંભા”
 “ઇતરે?”
“ઇતરે રંભા”
“અરે!!! પણ કીં નાં ઠાં ત હુંધો ક ન?
“અનજો નાલો જ રંભા આય”
“ઓ……!!!!” ત ઇં ગાલ આય એડ઼ે ભાવસે મું ચ્યો
“હં……”
“સચ્ચઈ જેડ઼ો નાં આય એડ઼ી જ લગેતી” કસ્તુરી કે છડ઼ાયલાય મું ચ્યો
“પારકી બાઇયેંજા વખાણ કંધે સરમાજો નતા?”કસ્તુરી મોં ફટાયને ચેં
“હાણે ઇ લગેતી જ રંભા જેડ઼ી ત ઇં જ ચોવાજે ન? હીં નેરેલાય વિઞો ત મુંજી રંભા મેનકા….ઉરવસી….મોહીની ત તું જ અઇએ”
“હઇયો કર્યો હાણે જજા મખણજા લોંધા મખેજી જરૂર નાય લુગડ઼ા ભધલાયો ને જમેલાય વઇ રો”          
“ચો વેલા! સચી ગાલ કઇ ત મખણ પાલીસ થઇ વઇ??”               
“ભુલ થઇ વઇ ભાઇસાભ…”ચઇ ઇ છોરેંજે રૂમ કોરા વરઇ ને સડ કેં
“વિભા…અનુપ..કેતકી..ગૌરાંગ બેટા હલો જમેલાય આંજા પપ્પા અચીવ્યા”
“અનજા પતિડેવ કડાં કમ કરીયેંતા”મું જમણ વેંધે પુછ્યો
“રોહિતભાઇ ભાગ્યલક્ષ્મી બેન્કમેં કમ કરીયેંતા.ત્રે ડીં પેલા જ સીતાપુરથી ઇનીજી હડાં ભધલી થઇ આય.બેન્ક મેનેજર પાં સામેજો ફલેટ બુક કરાય રખેંવે અતરે સીધા હિડાં જ આવ્યા જાતજા નાગર અઇ.
“ત પોય બાર બચ્ચા…?”
“લગનથે નોં નોં વરે થીણ આયા તોંય અઞાં માલક મેર નાય કેં,રંભાભેણ કે પુછ્યો ત વિચાડા રૂઇ પ્યા”
“હાં….રે ઇનજા ખેલ જ નીરાડ઼ા અઇ જેં સામે નેરે ને ડે તેંકે ચાર ચાર ડઇ ડે તો”મું છોરેં સામે ન્યારિંધે ચ્યો
“ઇ ચઇને મુંજે છોરે કે નજરાઇજા મ”
“અડ઼ે…અડ઼ે….અડ઼ે….તોજા જ ભસ તોજા જ? મુંજા કીં પણ ન?”મુજી બાજુમેં મુંજે ગુડેતે હથ રખી ઉભલ કેતકીકેં ખોરેમેં વેરાય બુચી ડીંધે પુછ્યો.
“અઇ પણ કુરો જૂંએ મંજા પિત્તા કઢેલાય વિઠા…હું…..”
“વા!…તું ગમેસે ચઇ સગેં ને આંઉ ચાં ત….”
“ભુલ થઇ વઇ ભઈસાભ હાણે જમેજો ચાલુ કર્યો.”મુજી ગાલ વચમાં જ બુકે ને થારી મું ડિંયા ઠેલીધે ચેં
           અજ આતવાર વો.સવારજી કાફી ડીણ કસ્તુરી આવઈ તડૅં ઇનજા ભજલ ને છુટા વાર ડિસધે લગો ક ઇ બહુ સઉતરી ઉથઇ હુંધી.સચ્ચો ચાંતો નાયણી મીંજા વેંજીને બાર અચિંધી કસ્તુરી કે જડે ન્યારિયાં તો તડે અજ પણ હીંયુ હથ નતો રે.આરીસે સામે સ્ટુલ તે કસ્તુરી વિઠીતે તેંકે મું કોરા તાણઇ ત કાફીજો કપ મુંકે જલાઇંધે ચેં
“જરા જપાટે નાય-ધોયજો પતાય તૈયાર થઇ વિઞો અજ રંભાભેણ ને રોહિતભાઇ પાંજે ઘરે જમણ અચે વારા અઇ” ઇ ચઇ ઇ વિઞણ મંઢાણી ત
“અડ઼ે!!!!!અચેં ત ભલે અચેં તેંજો હેર કુરો આય??”ચઈ કાફીજો કપ ટીપાઇ તે રખી ઇનકે મું કોરા જોરથી તાણે બખ ભરઇ ત
“અઇ એડ઼ા ને એડ઼ા જ ર્યા” મુંજી અખિયું ચુમે મુંજી અખિયેં મેં નેરિંધે કીંક અહો ભાવ સે ઇન ચેં        
“તું પણ સદાબહાર અઇયેં”ચઇ મું ઇનકે વધુ ભીંસઈ
“હઇયો હઇયો હાણે વિઞણ ડયો કડાંક રંભાભેણ અચી…..કસ્તુરી અંઞા બોલેજો પુરો કરે
તેનું મોંધ જ બાયણેમેં રંભા ટોંક ડને.
“કસ્તુરીભાભી અચાં???”
“એ હલઇ રંભા…..!!!!”
“ડિઠાં…?” એડ઼ે ભાવસે ન્યારીધે કસ્તુરી મું સામે ખલીને રસોડ઼ે ડિંયા હલઇ વઇ
“કુરો ભનાય વારા અયો ડ્યો સાગ મોરે ડિંયા”
“સાગ ત મસાલો ભરલ ભાટાસેજો કેણું આય સે ભરેને બાફે લાય કુકરમેં રખ્યા અઇ ડાર બફાજી વઇ ભટાસા બફાજી વિઞે અતરે સાગ-ડાર બીંજો વિઘાર કરેજો ભાકી આય”
“ત ડયો આધુ,મરચા,ધાણાભાજી મોરે ડિંયા”
“મડ઼ે થઇવ્યો આય તું વે તો લાય કાફી ભનાઇયાં”
“અઇ પણ કુરો ભાભી કીંક ત કમ ડ્યો”ખુણમેં રખલ સ્ટૂલ તે વેંધે રંભા ચેં ત કસ્તુરી ખલઇ
      મું કાફી પી છોરેંકે ઉથિયાર્યા વિભા મણીકે ભ્રસ કરાયને વેંજારે તડાં ત હકડ઼ી તાસક્મં  દુધજા ગ્લાસ ખણી ને રંભા આવઇ
“ગુડ મોર્નિન્ગ એવરી બડી”દુધજા ગ્લાસ છોરેં કે ડીંધે ઇન ચે.
“ગુડ મોર્નિન્ગ..” મણી છોરેં ભેરો જભાભ ડિનો
“હલો…હલો…જપાટે દુધ પી ગિનો પોય પાંણ રાંધ રમધાસી”આરીસે સામે રખલ સ્ટૂલ તે વેંધે રંભા ચેં
“ગુડ મોર્નિન્ગ કિશોરભાઇ”
“ગુડ મોર્નિન્ગ”ચઇ લુગડ઼ા ખણી આંઉ નાયણીમેં હલ્યો વ્યોસે. મુંકે ધિનેસભાકે મિલણ વિઞણું વો ઇતરે જાટપાટા તૈયાર થઇ બાર વેંધે કસ્તુરીકે ચ્યો.
“આંઉ જરા ધિનેસભાકે મલી અચાં”
“પાછા ટાણેસર વરજા ધિનેસભા વટ ગલિયેંમેં એડ઼ા લે લૂટ થઈ વિઞોતા ક ઘડિયાલ ડીંયા નેરણ ભૂલિ વિંઞોતા.જિમેજે ટાણેં મોંધ પાછા વરી અચિજા”
“ઓકે”
           લગભગ અઠવાડ઼ે પ્વા સવારજો મું મથો વેડ઼્યોતે તેર મુંકે લગો ક કસ્તુરી મુંકે નરખેને નેરેતી તોંય ઇ સમજી મન વાર્યો ક ઇ મુજે મનજો વેમ હુંધો.આરીસે સામે ઊભી ટાઇ બંધિધે વરી મું ફરી નેર્યો ત કસ્તુરી સચ્ચઇ મુંકે નિરખેને નેરેંતે અતરે ટાઇ બંધણી છડે પાછો વરી ઇનકે ખભે વટા જલે ઊભી કરે બખ વિજધે પુછ્યો
“કીં ગાલ થઇ અજ કડાં તુંણી હીં નરખેને કુરો નેરિયેંતી…? મું મેં કીં અભત નવાઇ લગેતી ક કુરો…?    
“ના અભત નવાઇ ત કીં નતી લગે પણ હું રંભા ચોંધી વઇ ક…….”
“હા….કુરો ચેંતે રંભા…..?”
“ચેંતે ક કિશોરભાઇ અજ પણ ડેવાનંધ જેડ઼ા ખબસુરત લગેંતા કેંકે વિસ્વાસ ન અચે ક ઇ
ચાર છોરેંજા પપ્પા હુંધા”ચઇ કસ્તુરી પિંઢજે અખજી ખુણમાં આંઞણ ખણી મુંજે કનપ્વા ટકો કેં
“કો નજર લગી વિઞેજો ડપ લગધો વો?ને ખાત્રી કે તે ક આંઉ ડેવાનંધ જેડ઼ો લગાંતો ક ન ઇં ન?
“અઇં પણ કુરો..!!!મું વટ અચી મુંજી ટાઇ બંધધે ચેં
“ઓ.કે. આંઉ ડેવાનંધ ને તું કલ્પના કાર્તિક”
“…………”મુંજે ખભેતે મથો રખી કસ્તુરી રૂઇ પઇ મું અનજી ખાડી જલેને ઇનજે અખિયેં મેં અખ ટોંય નેર્યો ત ઇનજી અખ ઉભરેલી લગી
“હી કુરો કસ્તુરી!!!!???ઇનજી અખ ઉગી ઇનકે બુચી ડિંધે પુછ્યો
“………”ઇ મથો ધુણાંઇધે અલગ થઇ વઇ
“કુરો હુરેતો તોજે મનમેં મુંકે નઇ ચેં?મું ફરીથી બખ વિજધે ચ્યો
“અઇ એડ઼ા જ ર્યા”ઇન સરમાધેં ચેં
“એડ઼ો અતરે કેડ઼ો”
“તાજા પેંણલ જેડ઼ો”
“જ્યાં સુધી તું નઇ લાડી જેડ઼ી અઇયેં ત્યાં સુધી મુંમે ફેર પે જો સવાલ જ પેધા નતો થીએ”
“છડ્યો હાણે હાફિસ નાય વિઞણું?”
“અડે!!! વિઞાજેતો…”
“અઇ વિઞો મુકે ઘરમેં ઘણેં કમ અઇ”મુંકે બ્રિફકેસ જલાઇધે ચેં
“ડાખલા તરિકે??”મું બ્રિફકેસ સોફે તે રખધે ચ્યો.
“પેલો ને જરૂરી કમ ધણીકે ટાણેંસર હાફિસ રવાના કેણું” મુંકે ફરી બ્રિફકેસ જલાઇધે ચેં
          હકડ઼ો ડીં કલક્ત્તાજી હાફિસ ટ્રીપ તા પાછો આયોસે તડે કસ્તુરી ઘરે ન વઇ કધાચ સાગ-પન કા ઘરજી ચીજ-વસત ગનણ વઇ હુંધી ઇં સમજી ટાવલ ખણી આંઉ નાયણીમેં વ્યોસે તાજો-માજો થઇ બાર આયોસે ત કસ્તુરી રસોડેમેં કાફી ભનાયતે.
“હલો કાફી પી ગનો…”ચઇ ઇ જમેજી ટેબલ વટ આવઇ ત મુંજી નજર રસોડેજી લાધી મથે રખલ મિઠાઇજે બાક્સ મથે પઇ સે ખણી અચિંધે કસ્તુરીકે પુછ્યો
“હી મિઠાઇ…???”
“રંભા ડઇ વઈ આય”મું સામે કાફીજો કપ રખધે ચેં
“કુરેજી ખુસીમેં….?”મું બાકસ ખોલિંધે પુછ્યો
“અજ રંભા સુવાવડખાતે તપાસ કરાય લાય વિઞી આવઇ ત રિપોર્ટ ખાસો આયો ઇતરે વરધે મિઠાઇ ગિનધી આવઇ”
“ઓહો!!!!”
“વિચાડી ઇતરી રાજીયાણી થઇ વઇ ક મુકે બખ વજી રૂઇ પઇ હતરે વરે પ્વા માલક
સામું ન્યારેજી ડયા કેં ઇનજી ખુસીમેં બાકસ ડઇ વઇ”
“મતલભ હી ફ્લેટ ઇનીકે ફળ્યો ભરાભર ન?”કાજુકતરીજે ટુકરકે ચક વજી કસ્તુરી કે ખારાઇધે ચ્યો
“હાસ્તો…”
        નયજે પાણી વારેજી ડીં ગધરધા વ્યાતે.બ ઘરજે વચમેં ધરોબો વધધો વ્યોતે અસાંજે ઘરે કીં ભને ત રંભાજે ઘરે જરૂર વિઞે તી રંભાજે ઘરાનું પણ અસાંજે ઘરે જરૂર અચે.પંઢજે રૂમમેં છોરેંજી અલગ ધુનિયા વઇ.ભાકી રંભાજે ઘરે ત ઇ કોઠે વિઞે ત જ વિઞે સે પણ કડેંક.
         ઓધાન રે જે બે મેણેથી કસ્તુરી રંભા કે સલા ડીણ લગી કુરો ખેણું કુરો નખેણું કઇ જાતજી કસરત કેણી.આનંધમેં રોણું.ટી.વી.જા પણ કેડ઼ા કાર્યક્રમ નેરણા કેડ઼ી ફીલમ નેરણી કેડ઼ી ન નેરણી એડ઼ો મડ઼ે.સવારજે નાસ્તે પ્વા વિચ વિચમેં ભુખ લગે ત કુરો ખેણું કુરો પીણું એડ઼ો મડ઼ે.
        ત્રે મેણેથી રોજ સવારજો હલણ કોઠે વિઞણ લગી.રોહિતભાઇ ત ઇતરા ખુસ થઇ વ્યા વા ક હેરનું જ ઘોડ઼િયો,બાબાગાડી,સુંવાલા ધેકલા-ધેકલી ને જાત જાત જે ટેડીબેરજો ત ખડકલો કરે છડયો વો. ઘરમેં ખલધે ટાબરેંજી ફોટોરફ્રેમ ટીંગાય છડૅ ને રંભાકે ખાસ ભલામણ ક્યાં વાં ક ડીં મે બ ચાર વાર ત ઇનકે જરૂર નેરણું.
          હકડ઼ો ડી રોજજે હાફિસથી નીમ બંધો ઘરે આયોસે.તાજો-માજો થઇ મડ઼ે જમણ વિઠાસી.ઓચિંતી મુજી નજર સામલી ભિતતે પઇ ઉડાં મુજા બેલડ઼ેજા ગૌરાંગ ને કેતકીજી ફોટોફ્રેમ ગાયબ વઇ
“હી ગૌરાંગને કેતકીજી ફોટોફ્રેમ કડાં વઇ????”મું કસ્તુરીકે પુછ્યો
“રંભા ખણી વઇ…”અચકાંધે કસ્તુરી ચેં
“રંભા…???? કુલાય…??”મુંકે નવાઇ લગધે પુછ્યો                 
“મું ઇનકે ચ્યો વો ક ખાસા ખાસા છોરેંજા ફોટા નેરણાં ત કાલ આવઇ ને મુંકેચેં ભાભી હી ફોટો ફ્રેમ આંઉ ખણી વિઞાતી ઇનમેં ઇ બોય કેડ઼ા મિઠડ઼ા લગેંતા ને આંઉ કીં ચાં તેનું મોંધ ત ફ્રેમ ઉતારેને સીધી હલધી જ થઇ વઇ બોલો ઇનજો હાણે કુરો કેણું??”ચોંધે કસ્તુરી રૂને જેડ઼ી થઈ વઇ
        હક્ડ઼ો ડીં આંઉ બેંગલોરથી પાછો આયોસે ત રોહિતભાઇજે ઘરમેં ધામધુમ હલઇતે
અસાંજે ફ્લેટજો બાયણો પણ ખુલ્લોવો.આંઉ ઘરમેં આવ્યોસે તે વિભા મુકે બાયણેંમેં જ મલઇ
“બચ્ચા તોજી મમ્મી……મુંજી ગાલ વચ્ચમેં જ બુકિંધે ચે
“રંભા આન્ટી જે ઘરે…….”ચઇ વિઞણ મંઢાણી
“જરા તોજી મમ્મીકે હલાઇજ”
“……..”ઇ મથો ધુંણાય ને હલઇ વઇ

(વધુ નયે અંકમેં)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: