ડૂધજો ગિલાસ

ડૂધજો ગિલાસ

       હકડ઼ો ડી હિકડ઼ો ગરીબ છોકરો પિંઢજી સ્કૂલ ફી ચુકાય લાય ધરવાજે ધરવાજે રખડી કમજી ચીજું વેંચીધો વો ઇન પિંઢજા ગુંજા ફંફોસી નેરે ત હકડ઼ો પૈસો જ ઇન વટ વો ને ઇ ભુખ્યો વો.
      ઇન નક્કી કેં ક પડોસમેં વિઞી ને ખાધે લાય મંઙધોસે,પણ જડે ધરવાજો હકડ઼ી રૂપાડ઼ી બાઇ ખોલેં ઇનજા અંગ ખિર છડેવ્યા .
        ખાધેજો મંઙેજે ભધલી ઇન પાણીજો ગ્લાસ મંઙે.બાઇકે લગો ક ઇ ભુખ્યો આય ઇતરે હકડ઼ો વડો ગિલાસ ડૂધ ખણી આવઇ.ઇ હરે હરે ડૂધ પીવ્યો ને પોય પુછે “મુંકે કિતરા ડિનેજા?”
“તોકેં કીં પણ નાય ડિનેજો.મુંજી મા શિખાય આય ક કડેં પણ મમતાજી કીં પણ કિમત ન ગિનેજી” ઇન બાઇ ચેં
“તડેં મું તરફથી સચ્ચે મનજા અભિનંદન સિકારીજા”છોકરો ચેં
    ઇન ગરીબ છોકરેજો નાલો વો હાવર્ડ કેલી. ડૂધ પીધે પ્વા ઇનકે લગો ક ઇ શારીરિક રીતે જ ન પણ માનસિક રીતે પણ મજબુત થઇવ્યો આય.ઇતરે મણી મુસિબતે સે લડે લાય તૈયાર થઇ વ્યો આય.
       વરે ગુજરધાવ્યા ઉ જુવાન બાઇ કે એકધમ ના-ઇલાજ ભીમારી થઇ વઇ. ગામજા ડાકટર મુંઝીપ્યા.આખર ઇનકે વડે સેર મેં હલાયો જડાં હિન ના-ઇલાજ ભીમારીજો અભ્યાસ કરેલાય ખાસ જાણકાર ડાકટરે બોલાયોં.
       બે ડાકટર ભેરો ડાકટર હાવર્ડ કેલી કે પણ બોલાયમેં આયા જેંસે મણી ડાકટર સાથે ચર્ચા કરે સગે.જડે ડાકટર ઇ બાઇ કિડાંથી આવઇ આય ઇન ગામજો નાલો સુયોં ત ઇનજી અખમેં હિકડ઼ી અજબ ચમક અચી વઇ.તરત જ ઇ ઊભો થઇને હોસ્પિટલજે ઉન રૂમમેં આયા જિડાં ઉન બાઇ કે ડખલ ક્યોંવો.
       પિંઢજો ડાકટરજો સુટ પેરે ને ઇ ઉન બાઇ કે નેરે લાય આયો.પેલી જ નજરમેં ઇ ઉ બાઇકે ઓડ઼્ખી વ્યો. હિન બાઇજો જીવ ભચાયલાય પિંઢથી ભનધા મિડ઼ે ઉપાય કંધો ઇં નક્કી કરે ઇ પિંઢજે રૂમમે આયો ને તિન ડીં થી ઇ ઇન કેસમેં ખાસ ધ્યાન ડીણ લગો.
        ઘણે લમે ટેમ સુધી ઇન ભીમારેકે લડત ડઇ આખર જીત્યા.ડાકટર કેલી હોસ્પિટલજી હાફિસકે મંજુરી લાય ઇ બીલ પિંઢકે હલાયજો ચેં.ઇન હિકડ઼ી નજર બીલતે કેં પોય ઇનજે ખુણે મથે કિંક લખી ઇ બીલ બાઇજે રૂમમેં હલાય.
     બાઇકે ધ્રા લગો તે ક કેડી ખબર કિતરો વડો બીલ હુંધો.કેડી ખબર ઇ સજી જમારમેં મડ ચુકાય સગધી ક કીં?.આખર ઇન ધિરજધે ધિરજધે બીલજી ઘડી ખોલે ત ઇનજે ખુણે મથે લિખલ ચાર અખર કોરા ઇનજો ધ્યાન વ્યો
“હિકડ઼ે ડૂધજે ગિલાસ સે સજે બીલ જો ચુકાવો થઇ વ્યો”
સઇઃ ડાકટર હાવર્ડ કેલી

(યાહુ મેઇલ મથે સુજીતજી ગાલિયેં મથા)
 
 

\

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: